Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De halve waarheden en hele leugens
Naar aanleiding van de publicaties op het HHC en daarover gestelde vragen aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer kwam het Ministerie met de navolgende verklaring 1. Het HHC herpubliceert die hier, maar heeft echter de vrijheid genomen om de laatste vraag (Question) en het antwoord (Answer) daarop hoger in de lijst te plaatsen. Het sneeky achteraan plaatsen leidt namelijk niet tot de gewenste duidelijkheid.

 Q & A's Noorse gedetineerden in Veenhuizen


QWanneer komen de eerste Noren naar Veenhuizen?
ADe planning is dat de eerste Noorse gedetineerden in september naar Nederland komen. Vanzelfsprekend is dit onder andere afhankelijk van (de toestemming van, red.) de parlementen in zowel Nederland als Noorwegen.

QKrijgt het personeel speciale trainingen i.v.m. cultuur verschillen of regels?
AJazeker, de voertaal in de inrichting is Engels. Maar daarnaast krijgt het personeel ook een cursus om op de hoogte te zijn van de Noorse detentieregels en cultuur.

QWie heeft de leiding in de inrichting?
ADe algemene leiding van de gevangenis berust bij een Noorse directeur. Daarnaast wordt er een zogeheten "Staff- and facility manager" aangewezen. Dit is de Nederlandse ambtenaar die namens de Noorse directeur van de inrichting is belast met het beheer van de inrichting. Het overige personeel is Nederlands. Voor alle duidelijkheid: het terrein van de gevangenis is en blijft Nederlands grondgebied. Het Nederlandse strafrecht is dus van toepassing op strafbare feiten die daar worden gepleegd.

QWelk recht is van toepassing in de PI Norgerhaven en wie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging?
AIn het verdrag is de extraterritoriale tenuitvoerlegging van Noorse vonnissen in een Nederlandse gevangenis geregeld. Dat houdt in dat in Norgerhaven het Noors penitentiair en executierecht van toepassing is. Nederland heeft daar in beginsel geen verantwoordelijkheid voor of bemoeienis mee.

QHoeveel mensen kunnen hierdoor hun baan behouden bij DJI?
AEr komen bijna 250 Noorse gedetineerden naar Nederland. Dat betekent dat 239 arbeidsplaatsen (FTE) bij de DJI blijven. We hebben met een lage instroom te maken en door creatief te zijn kunnen we onze mensen helpen.

QHoe zit het met vervoer? Vliegen ze op Eelde (GAE) ? Of op Schiphol?
ANoorwegen is verantwoordelijk voor het transport van de Noorse gedetineerden naar Nederland en weer terug. Nederland is verantwoordelijk voor het transport van de Noorse gedetineerden binnen Nederland. Het is de bedoeling dat vliegveld Eelde (GAE) zal worden gebruikt voor het vervoer van de Noorse gedetineerden.

QHoeveel geld is gemoeid met deze operatie?
ADe kosten zijn geschat op 25,5 miljoen euro op jaar basis. Nederland krijgt dit vergoed door Noorwegen.

QWanneer beslissen de beiden parlementen hierover en hoe schat de kansen in?
ADat is aan de beiden parlementen.

QKomen er naast de Noren en Belgen ook nog andere gedetineerden naar Nederland?
AOp dit moment hebben ook andere landen interesse getoond in Nederlandse detentieplaatsen, er kunnen echter nog geen concrete namen genoemd worden op dit moment.

QGaan ze ook werken in op het land zoals gedetineerden dat nu doen in Veenhuizen?
ANee, de Noorse gedetineerden zullen niet buiten de muren van inrichting komen i.v.m. de afspraken die zijn gemaakt met de Noorse autoriteiten.

QWat voor eten krijgen de Noren? Noors eten?
ADe Noorse gedetineerden krijgen Nederlands eten, maar kunnen ook zelf koken in traditionele keuken en hun eigen maaltijden bereiden.

QWat is de looptijd van het verdrag met Noorwegen?
ANoorwegen gebruikt Norgerhaven voor een periode van 3 jaar, maar de beide landen kunnen (telkens) een verlenging van ten minste een jaar overeenkomen.RTV Drenthe
Ook RTV Drenthe 2. heeft deze constatering van het HHC overgenomen. Zij melden: "Opmerkelijk is dat Norgerhaven Noors grondgebied wordt". De tweede opmerking (dat de 18 gevangenen zijn overgeplaats) is overigens onjuist. De politieke gevangene Hüseyin Baybaşin, die al 19 jaar door Demmink en trawanten onschuldig in Nederland is gegijzeld en wordt gemarteld zit momenteel nog steeds in de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen. Zo berichtte hij het HHC gisteren althans telefonisch rond 18:00u.


De landsadvocaat
De (levens)lang gestrafte gevangenen in Veenhuizen zijn een Kort Geding gestart. Het HHC heeft hierover bericht 3, verslag gedaan van de zitting 4, en een redactioneel commentaar geschreven 5.

De Noorse staatstelevisie heeft opnames gemaakt en uiteraard beschikt het HHC over deze audio/video registratie. Maar ook RTL nieuws heeft opnames gemaakt en uitgezonden 6. Jaap van Deurzen was ter zitting aanwezig en deed verslag. Duidelijk is daarin te horen hoe de landsadvocaat namens het Ministerie zegt dat Nederlands grondgebied wordt verkwanseld. Het HHC biedt u een transcriptie aan.

00:00Van de Norgerhaven gevangenis mogen we niet filmen. Maar het ligt binnen dit complex. Er zitten zeventien lang gestraften gevangenen op de afdeling. Die net als hier is opgeleukt met een extra recreatieruimte, een extra keukenblok, een billiarttafel, een binnentuin. En de gevangenen koken en eten samen. En ...
00:18Wat belangrijk is dat ze in Norgerhaven een mooi uitzicht hebben vanuit hun cel. En ze moeten er allemaal niet aan denken dat ze straks in een blok beton moeten wegrotten.
00:28Want dat kan niet de bedoeling zijn als je een lange straf uitzit.
00:31Opgesloten zitten zonder uitzicht op invrijheidstelling dat is een hele zware straf. Juist het uitzichtloze. En door dan een beetje menselijke component in die gevangenissen te brengen, in die ten uitvoer legging te brengen, maakt het beter te dragen.
00:47Of het ook beter te dragen is voor de slachtoffers van deze gevangenen komt tijdens het kort geding vandaag niet naar voren. Daar gaat het over de rechten van de gevangenen. Maar de vraag is dan: Hebben die dan wel wat te willen?
00:58Ja, die moeten zeker iets willen. Kijk. De straf die je oplegt als strafrechter is vrijheidsbeneming. De straf is niet mensen psychisch kapot maken.
01:06Ja, dat is waar. Maar staatssecretaris Teeven wil wel 242 Noorse gevangenen kwijt. Want daar verdient hij aan. En het zorgt voor werkgelegenheid. En de Noren willen persé deze locatie. Want daar wordt aan alle voorwaarden voldaan.
01:19Het moet bovendien gaan om een afzonderlijke locatie. En u kunt zich dat voorstellen. Dat is buitenlands. Dat wordt uiteindelijk ook in een verdrag geregeld. Je moet dat grondgebied regelen. Daar kunnen niet verschillende regimes, Nederlandse en buitenlandse door elkaar lopen.
01:34Bovendien is er volgens de staat straks een prima alternatief voor de lang gestrafte gevangenen. En niemand zou ze ooit beloofd hebben dat ze voor altijd bij elkaar zouden blijven. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Ter verificatie heeft het HHC voor de zekerheid de opnames van de Noorse Staatstelevisie opnieuw bekeken. Vanaf 11:43:95 is de landsadvocate mr. Cecille Bitter aan het woord. Kort daarvoor trachtte de ministeriële medewerker van Wijck nog contact op te nemen met de directeur van Norgerhaven, die gewoon tussen het publiek zat. Maar dat mislukte. De Noorse TV herpositioneerde de camera en de landsadvocaat mocht verweer geven.

Cecile begon haar betoog met aan de rechter te vertellen dat het belang van Teeven zwaarder woog dan die van de huidige bewoners. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Cecile moet, net als Haro Knijff en Mikhail Wladimiroff, ook betaald worden vanuit de staatsruif. En als je in Groningen geen gas meer mag winnen (wat den Uyl nog voor een paar centen verkwanseld heeft aan Italië), maar dit nu moet importeren vanuit Rusland, dan heeft Nederland (op een enkel geëxporteerde tulp en zakje melkpoeder na) werkelijk geen enkele bron van inkomsten meer.

En met "Nederland Kennisland" is het ook niet al te best gesteld. Onze kennis is onverkoopbaar. Dus moet je het hebben van grondgebied. Verhuren als parkeerplaats voor 6 euro per uur aan autobezitters. Of voor 12 euro per uur (€ 105.371 per jaar per Noorse gedetineerde) om buitenlandse gedetineerden te parkeren. Da's toch mooi het dubbele! Okay, daar gaan nog wel de verbouwingskosten, personeelslasten, voeding, water elektra en verwarming enzo vanaf. En de transportkosten binnen Nederland. Dus netto houd je aanzienlijk minder dan 6 euro per uur over. Wellicht is er helemaal geen winst, doch enkel omzet. Of zelfs verlies? Maar zie maar eens 242 mensen te vinden die daar in Veenhuizen 24 uur per dag hun auto willen parkeren voor Amsterdamse tarieven.

Maar terug naar de transcriptie en de context van het betoog van de landsadvocaat. De volledige opnames zijn door ons redactioneel team bekeken en uitgewerkt. En daarin wordt de bevestiging gevonden, zoals die ook door RTL nieuws als hoogtepunt van het betoog werd weergegeven. De landsadvocaat, die namens het Ministerie spreekt, zegt het navolgende:


11u:46m:48s Die locatie (Norgerhaven, red) is de uitkomst van de toetsing van de wensen en eisen van Noorwegen aan de Nederlandse beschikbare en operationele capaciteit. En dan moet u denken aan wensen en eisen ten aanzien van capaciteit, het verblijfsniveau, de mogelijkheden tot uitvoering van het Noorse dagprogramma, en de mogelijkheid tot compartimentering van afdelingen. De Koepel bijvoorbeeld is geen optie, want er moet worden gecompartimentaliseerd.

11u:47m:21s En het moet bovendien gaan om een afzonderlijke locatie. En u kunt zich dat voorstellen. Dat is buitenlands. Dat wordt uiteindelijk ook in een verdrag geregeld. Je moet dat grondgebied regelen. Daar kunnen niet verschillende regimes, Nederlandse en buitenlandse door elkaar lopen. Het moet dus gaan om een afzonderlijke locatie. En Norgerhaven voldoet aan die wensen en eisen.


Meerdere getuigen. Meerdere bewijsstukken. Het staat rechtens vast. Opnieuw liegt er iemand. Of het is de landsadvocaat op 20.02.2015 òf het is de staatssecretaris op 02.03.2015. Maar van tweeën één. En dat is zeer ernstig. Er wordt willens en wetens, dus opzettelijk, gelogen. Of tegen de rechter, of tegen het parlement.

Procedureel zou je mogen aannemen dat de meest recente verklaring (die van het Ministerie op 02.03.2015) de juiste is. Daarin kunnen immers de "nieuwe inzichten" (op instigatie van vragen door het HHC) worden verwerkt en fouten gemaakt in het verleden (20.02.2015) worden gecorrigeerd. In dat geval is de kantonrechter voorgelogen. En niet alleen gelogen. Het staat op schrift in de pleitnota. Door een professional opgesteld.

Dat is valsheid in geschrifte met het oogmerk om dat geschrift voor echt en onvervalst door te laten gaan en daarmee rechtsgevolgen te creëren. Ik zal de fractievoorzitters van het Parlement verzoeken om het landelijke parket (u weet wel van onze Hugo Hillenaar die verantwoordelijk is voor de tap-vervalsingen 7) opdracht te geven om strafvervolging in te stellen.

En als ik (een onafhankelijk) rechter was zou ik, na deze beschamende vertoning om de rechter op het verkeerde been te zetten, het gehele verweer van Cecile verwerpen en eisers in het gelijk stellen. Dat Teeven daarmee gezichtsverlies zal leiden is zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten proberen de boel te flessen. Zijn eigen lik-op-stuk beleid. "Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs start. U ontvang geen 200 euro."
author: Ton   |   published: 04.03.2015   |   updated: 04.03.2015   |   comments: allowed

06.03.2015
Baybaşin vs. Staat
Uitspraak KG
Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014