Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Uitspraak strafzaak
Micha Kat
complotarchiveliteraturesources
Gisteren heeft de meervoudig strafkamer van 's-Gravenhage in eerste aanleg op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte Micha K. (geboren 1963) inzake de tenlaste leggingen in maar liefst vier dagvaardingen. Het onderzoek is gehouden ten terechtzittingen van 7 november 2011 (parketnummer 09/090148-11; politierechter), 10 september 2012, 10 december 2012 en 19 februari 2013.

Mijn commentaar is weergegeven in de blog van 20.02.2013.

Dagvaarding I: Valse bommeldingen en/of bedreigingen
Feit 1: Op 23 en 24 augustus 2011 heeft Micha K. het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen te Den Haag (Pels Rijcken) gebeld en o.a. gezegd: "He, dat zeg ik toch, over een half uur gaat er een bom af."

Feit 2: (zie verderop)

Feit 3: Op 8 september 2011 heeft Micha K. het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebeld en zou o.a. gezegd hebben: "De bom is geplaatst onder het bureau van Joris Demmink, Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie, criminele pedofiel en kinderverkrachter." Gelet op het dreigende karakter van de in de tenlastelegging genoemde telefonische mededelingen acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat Micha K. zich heeft schuldig gemaakt aan bedreiging.

Conclusie: De rechtbank is van oordeel dat een en ander wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

Restvraag: De rechtbank, die een onderzoeksplicht heeft, gaat daarbij voorbij aan het feit of het gepresenteerde bewijsmateriaal wettig verkregen is. Er wordt namelijk gerefereerd naar bandopnames van telefoongesprekken. Nergens is uit gebleken dat aan de verdachte vooraf is medegedeeld dat deze opnamen zouden plaats vinden.

Dagvaarding I, II en IV: Smaad, smaadschrift of laster
Op de site KlokkenluiderOnline zijn een aantal artikelen verschenen onder de naam van de verdachte Micha K. Het betreft de navolgende artikelen:

Feit 4: 16.05.2011 - Micha K. heeft een foto op zijn site geplaatst van [F] (commissaris Welten, red.), terwijl hij in politie-uniform gekleed is, met daarbij de tekst: "Dit is de creatieve en criminele agent". Een dergelijke beschrijving als 'crimineel' is naar het oordeel van de rechtbank smadelijk.

Feit 5: 27.12.2011 - Micha K. heeft in de periode van 27 december 2011 tot en met 8 maart 2012 geschriften en afbeeldingen op zijn site geplaatst, met daarin de tekst: dat het telefoonnummer van die [G] (rechter van Walraven, red.) is aangetroffen in de agenda van een verdachte in een omvangrijke zedenzaak, en; dat die [G] een kinderverkrachter en/of een pedofiel is, en; dat die [G] deel uitmaakt van een netwerk van pedofielen. [G] heeft gesteld dat de gestelde beweringen in strijd met de waarheid zijn, terwijl verdachte op geen enkele wijze zijn beweringen heeft onderbouwd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de artikelen er op zijn gericht om [G] aan te tasten in zijn eer en goede naam en zich schuldig heeft gemaakt aan laster.

Feit 6: 27.09.2012 - Micha K. heeft op zijn site een artikel over [I](advocate van Essen, red.) geplaatst, met daarin de tekst: "Nadat eerst mafia-advocaat [N]op niet zo subtiele wijze bedankte voor 'de eer' toont nu ook [I] - de ex van [H] - zich een gewillig schaap in de kudde van de zwarte mafia. Eerder draaide deze [I] zich ook al uit het fameuze 'camera-KG' dat we zouden voeren tegen de Haagse mafia-rechtbank omdat er 'opeens van alles mis ging in haar prive-leven'. Door dit nazi-gedrag saboteren deze advocaten mijn toekomst en blokkeren ze een uitkering van tussen de 500.000 en 1 miljoen euro waar ik recht op heb. Kunnen we het haar kwalijk nemen? Natuurlijk, het is te walgelijk voor woorden en dat hebben we de hoer van justitie ook laten weten". Micha K. heeft zich schuldig gemaakt aan belediging.

Feit 7: (zie verderop)

Feit 8: 15.02.2012 - Micha K. heeft in de periode van 15 februari 2012 tot en met 17 april 2012 geschriften en afbeeldingen op zijn site geplaatst, met daarin de tekst: "Maar twee elementen in haar verklaringen hebben de supergetuige wat ons betreft weer helemaal 'op de kaart' gezet: het element Johan Friso en het element [J](Gerlof Leistra, Elsevier, red.). Beiden werden door haar genoemd als betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra in verschillende rollen." en "Wat betreft [J] is er zeer sterke circumstancial evidence en Friso is zonder twijfel verdachter geworden door 'lawine-gate'.". Micha K. heeft zich schuldig gemaakt aan laster.

Feit 9: 22.04.2012 - Micha K. heeft op 2 zijn site een artikel met afbeelding over [K](Marcel Gelauff, NOS, red.) geplaatst21, met daarbij de tekst: "Falende en corrupte [K] zit nu al op de schopstoel". Micha K. heeft zich schuldig gemaakt aan smaadschrift. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde (bedreiging, red.).

Feit 10: 07.01.2012 - Micha K. heeft in de periode van 7 januari 2012 tot en met 6 april 2012 op zijn site een aantal geschriften/artikelen met daarin de teksten: "Kantoor van [I] en [H] (Vissers & Moszkowicz Advocaten, red.) heult met corrupte rechters in bedriegt en besteelt cliënten" en "Conflict [I] en [H] naar kookpunt * Tuchtklacht ingediend bij de deken van Utrecht * Hieronder het gesprek met de deken van Utrecht waarin de waarheid over de zaak * Wie stopt de criminele leugenaar [H], zoon van een crimineel?" en "Crimineel advocaten-duo veroordeeld wegens diefstal en intimidatie van personeel." Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan laster.

Feit 11: (zie verderop)

Feit 12: Micha K. heeft in de periode van 2 mei 2011 tot en met 5 juli 2011 geschriften en afbeeldingen op zijn site geplaatst betreffende [L](Frits Huffnagel - VVD politicus, red.), met daarin de tekst: "De kinderverkrachter [L] die eind april wegens totale gecorrumpeerdheid met de piemel tussen de pedofiele benen de Haagse politiek verliet, 'slaat terug'via BNR Nieuwsradio". Micha K. heeft zich schuldig gemaakt aan laster.

Dagvaarding IV (parketnummer 09/650057-12)
Feiten 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12: 01.11.2012 - Micha K. heeft op zijn site een geschrift (bron: verwijderd, red.) geplaatst met daarin de tekst: "De appel valt blijkbaar niet ver van de boom, want ook [...] zoontje [H](Vissers & Moszkowicz Advocaten, red.) is niet van onbesproken gedrag. [H] is ooit veroordeeld wegens diefstal van het salaris van een lid van zijn kantoorpersoneel. ... Met boeven vang je boeven. En met joden pest je joden." Laster, smaadschrift en belediging, kunnen wettig en overtuigend bewezen worden verklaard.

Dagvaarding II: laster (zaaksdossier [M])
De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring van dit feit te komen. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van dit feit.

Dagvaarding I: opruiing
Feit 2: 07.08.2011 - Op de site is een column (voorgaande artikel is verwijderd, red.) verschenen onder de naam van Micha K., met daarin de tekst: "Op naar Prinsjesdag 2011! Eer de Gouden Koets met voorwerpen van uw keuze- muntstukken, voedsel, rollen wc-papier, wc-borstels en andere nuttige zaken voor Bilderberg-Bea Cs. - en eis de vrijlating van Erwin Lensink!"

Of sprake is van opruiing hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kunnen in aanmerking worden genomen eerdere ervaringen en eerdere (gewelddadige) gebeurtenissen die grote maatschappelijke en politieke onrust hebben veroorzaakt. De rechtbank is van oordeel dat opruiing, wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard.

Dagvaarding I: zaaksdossier Holocaust
Feit 7: 31.10.2011 - Interim-directeur Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), heeft aangifte gedaan van groepsbelediging, omdat in de periode van 30 september 2011 tot en met 10 oktober 2011 op de site artikelen zijn verschenen onder de naam van Micha K. met daarin diverse uitspraken inzake de holocaust.

De kern van groepsbelediging is dat het onmiskenbaar gaat om de belediging van een groep (HR 10 maart 2009, NJ 2010, 19). Deze (groep van) personen moet(en) onder één bepaalde noemer kunnen worden gebracht en het moet gaan om de aantasting van de eer of goede naam van die groep. Kenmerkend onderscheid ten opzichte van smaad/belediging is daarin gelegen dat het gaat om het ongerechtvaardigd maken van onderscheid tussen groepen.

De rechtbank is van oordeel dat het belediging van een groep mensen wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard.

Dagvaarding I Stalking/belaging
Feit 11: Op de site klokkenluideronline.nl is een aantal artikelen over [H] en zijn kantoor (Vissers & Moszkowicz Advocaten, red.) verschenen onder de naam van Micha K. In het dossier bevinden zich uitgewerkte telefoongesprekken welke hebben plaatsgevonden tussen Micha K. en [H]. De rechtbank stelt voorop dat voor de vaststelling of sprake is van belaging de gedragingen zoals die in de tenlastelegging zijn opgesomd, niet ieder afzonderlijk worden beschouwd maar in samenhang met elkaar. Immers, voor de voor belaging vereiste'stelselmatigheid' van de inbreuk is van belang vast te stellen wat 'de aard, de duur, de frequentie en de intensiteit' is geweest van het totaal van de gewraakte gedragingen, waarbij die gedragingen in onderling verband worden bezien. Verder is van belang onder welke omstandigheden deze gedragingen plaatsvonden en wat hun invloed is geweest op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van [H].

Er is sprake van'inbreuk maken' op iemands persoonlijke levenssfeer als diegene een storing op zijn levenssfeer niet wenst. De inbreukmaker moet daarvan weet hebben, wil sprake kunnen zijn van opzet bij de inbreukmaker.

De rechtbank acht, met inachtneming van het vorenstaande, wettig en overtuigend bewezen dat Micha K. belaging heeft begaan.

Dagvaarding III Vernieling
Op 24 januari 2011 te Leiden is op een muur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, gevestigd aan de Steenschuur 25, met verf een teken aangebracht. Het met verf spuiten van een tekst op de gevel van een pand - dat ook als graffiti kan worden aangeduid - levert beschadiging op (HR 3 juli 1989, NJ 1990, 21). De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat Micha K. zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van vernieling (beschadiging).

Reikwijdte van de uitingsvrijheid van verdachte
De rechtbank heeft zich bij de vorenstaande feiten de vraag gesteld of de publicaties van verdachte, die zich als journalist presenteert en uit dien hoofde veelvuldig publiceert op klokkenluideronline.nl, kunnen worden aangemerkt als een bijdrage aan het algemeen belang. Zou dat het geval zijn, dan ontvalt het strafwaardig karakter aan zijn handelen.

De rechtbank overweegt hiertoe dat, hoewel het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft bepaald dat het recht van vrijheid van meningsuiting tevens uitlatingen kan inhouden die 'shock, offend or disturb', verdachte met zijn publicaties de door het EHRM gestelde grenzen van het toelaatbare heeft overschreden. Verdachte heeft immers in zijn teksten, zoals hiervoor is uiteengezet, niet op een kritische of prikkelende wijze getracht het maatschappelijk debat of de politieke discussie aan te zwengelen maar verdachte heeft in dat kader meerdere personen in een kwaad daglicht gesteld. In dat licht bezien is de inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting in een democratische samenleving noodzakelijk ter bescherming van de eer en goede naam van de personen die in de publicaties worden genoemd. Bij dat oordeel heeft de rechtbank de hoedanigheid van verdachte als journalist uitdrukkelijk betrokken.

Conclusie
Grofweg valt te zeggen dat er twee soorten delicten zijn besproken:
1) Bommelding, bedreiging, belaging, opruiing.
2) Belediging, smaad, laster, groepsbelediging.

Wat betreft de eerste groep is een essentieel element dat de belaagde/bedreigde zich ook daadwerkelijk alszodanig gevoeld heeft. Als ik nu op zou schrijven (wat ik natuurlijk niet doe) dat "ik een atoombom op het torentje in Den Haag ga gooien", dan zal niemand dat serieus nemen. Iedereen weet dat ik niet over een atoombom beschik en daardoor mijn (vermeende) bedreiging dan ook niet kan uitvoeren. Den Haag zal na vandaag niet ontruimd worden.

Verder gaat het daarbij om klachtdelicten, waarbij de klacht moet worden ingediend door de belaagde/bedreigde. Een buitenstaander kan als niet-belanghebbende, dat namelijk niet doen. In bovenstaande zou MP Mark Rutte persoonlijk aangifte moeten doen, en niet zijn secretaresse.

Naar mijn mening heeft de rechter hier onvoldoende gemotiveerd dat het karakter van de wijze waarop het delict gepleegd is in overeenstemming is met de ernst van het delict. Dit lijkt wel in de (beperkte) strafmaat tot uiting te komen, maar niet in de motivering.

Wat ik veel belangrijker acht, en ook de aanleiding is voor deze publicatie is het effect van de onder (2) genoemde delicten. De groepsbelediging wil ik daar uit halen. Ik zie dit als een bijzonder geval, wat een aparte beoordeling behoeft. Voor dit artikel is dit niet zo relevant. Ik wil slechts opmerken dat ik de indruk heb dat er met twee maten wordt gemeten. Groepsbelediging van Joden door Micha K. (journalist, overigens zelf van Joodse afkomst) wordt hem aangerekend, maar groepsbelediging van Islamieten door Geert W. (PVV-(op)po(rto)liticus) zou binen het maatschappelijk debat wèl zijn toegestaan. Het verschil ontgaat me, en ik acht het allebei even laakbaar.

Maatschappelijk debat
Belediging kent strafuitsluitingsgronden. Artikel 261 lid 3 stelt namelijk: In het geval van Micha K. lijkt mij voortvloeien uit de keuze van zijn "targets" dat hij daarmee een doel beoogd, dat het karakter van het individu passeert. Zijn aanvallen zijn niet gericht op particuliere personen, zoals een bakker op de hoek of de buurman in de straat, maar op representanten van maatschappelijke instituten die ieder op zich zelf een rol spelen binnen het maatschappelijk debat. De pijlen van Micha K, zijn namelijk gericht op:
- De MSM media
- De Magistratuur en Advocatuur
- De bancaire wereld
- De regering en politiek

Vanuit deze positie mag van deze instituten en representanten dan ook verwacht worden dat zij meer dienen te dulden. Politici hebben geleerd om een olifantenhuid te ontwikkelen. Aan de hand van de stemmingsuitslagen mag je immers aannemen dat de helft van de bevolking de andere helft (links vs. rechts, of communistisch vs. conservatief, et cetera) de andere helft de nodige verongelijkte verwensingen zal toedichten.

Het is algemeen bekend dat sommige advocaten als "sharks" te boek staan, dat zij parasiteren op andermans ellende (het juridisch werkterrein heeft immers slechts bestaansrecht binnen het conflict), en dat zij een monopolie positie hebben weten te bewerkstelligen door wettelijke (representatieve) afhankelijkheid te creëeren gepaard gaande met een kartelleske organisatiestructuur. Van deze groep mag dan ook redelijkerwijs verwacht worden dat zij meer incasseringsvermogen hebben, en dat (juist) zij behoren te kunnen begrijpen dat een eventuele aantasting niet direct op de persoon zelf is gericht, maar op de persoon binnen zijn functioneren.

Naar mijn mening heeft de rechtbank onvoldoende gemotiveerd welk gewicht is toegekend aan wat in het vonnis staat beschreven onder 3.2.3 "De rol van de pers in een democratische samenleving vereist in dat kader bijzondere aandacht." Het vonnis acht ik op zich redelijk. Er zijn slechst twee elementen die mij ernstig zorgen baren:
1) Een proeftijd van twee jaar;
2) Een bijzondere voorwaarde, namelijk dat Micha K. de artikelen die hij op internet heeft geplaatst en die in de bewezenverklaring worden genoemd zal verwijderen;

Beiden geven mij de indruk dat er een soort van censuur wordt opgelegd dat het maatschappelijk debat over voornoemde onderwerpen in de kiem wil smoren. En daarbij is de tweede maatregel (de bijzondere voorwaarde) een vreemde. Het legt in feite op dat al het onderliggende bewijs, op grond waarvan Micha K. veroordeeld is, moet worden vernietigd. In dat geval zijn er nieuwe omstandigheden waardoor een beroep altijd gegrond zal worden verklaard, immers het oorspronkelijk ten laste gelegde bestaat dan niet meer. En daarnaast is het karakter van internet dat "eenmaal geplaatst, nooit meer kan worden verwijderd" de maatregel op voorhand te niet doet. De ratio deze dan toch op te leggen ontgaat mij.

Advies aan Micha K.
Terecht heeft de rechtbank geoordeeld dat de wijze waarop Micha K. zich heeft geuit, de grenzen van het maatschappelijk betamelijke heeft overschreden. En dat terwijl hij eenvoudig het zelfde had kunnen inbrengen in het debat door andere formuleringen te kiezen. Enkele voorbeelden:

- De politicus methode:
Op nietszeggende wijze eh, eh, eh, waarbij we herhalen, om onze zorgen over te brengen, niettegenstaande het feit, waarbij ik, mevouw de voorzitter, en daarbij wijs ik u op het reeds gestelde, waarbij we in ogenschouw moeten houden dat, ook al zijn er elementen waaruit bljkt, en dan doel ik op het geciteerde, dat, en dat mag dan ook wel gezegd worden, het niet evident is dat, en ik begrijp goed dat er andersluidende berichten zijn, zodat ik dat niet kan bevestigen noch ontkennen.

Micha Kat kent deze methode en ik heb het hem op een perfecte wijze horen na doen in een uitzending op Argusoog Radio.

- De juridische methode:
Eenvoudige wiskunde stelt "min + min = plus". Door te zeggen "Het is niet onwaarschijnlijk dat..." zeg je dus eigenlijk dat het wèl waarschijnlijk is. En door dan ook nog eens het woordje "schijn" te gebruiken zeg je ook niet direct dat het "waar" is, maar dat het de schijn van waarheid heeft. Wat je ook bedoeld hebt te zeggen, de toehoorder kan je nooit betrappen op wat je daadwerkelijk hebt gezegd, omdat datgene wat je bedoelde te zeggen helemaal niet gezegd is. Snap je het nog?
Een voorbeeld: "Het is niet onwaarschijnlijk dat de rechters W. en K. onwaarheden hebben gezegd." Daarmee beschuldig je ze dus niet van leugenachtigheid. (Let op hoe de toevoeging "-achtig", wederom een vergelijking maar geen feitelijkheid weergeeft).

- De MSM media methode:
Deze is het meest hypocriete. En alle kranten staan er vol mee. Door niet voor je eigen mening uit te komen, maar enkel de mening van anderen weer te geven, blijf je zelf buiten schot. En dat doe je heel eenvoudig door aanhalingstekens te plaatsen om het citaat.
Een voorbeeld: Van onze redactie - Een betrouwbare bron (vanwege bronbescherming kan ik de persoon in kwestie niet noemen) heeft gezegd dat "Rechters W. en K. hebben meineed gepleegd." In dit geval is het makkelijk want je schuift de schuld (als die er al zou zijn) door naar de officier van justitie.

Wat je in plaats van aanhalingstekens ook kan doen is er een vraagteken "?" achter plaatsen. Zoals ik bijvoorbeeld doe met de naam van deze site: HetHaagseComplot? En als je er een beetje slimme retorische vraag van maakt dan wordt het antwoord door de lezer zelf gegeven, maar niet door de auteur uitgesproken.

- De Jip & Janneke methode:
Tja, dat is jouw methode (mogelijk op verzoek van Balkenende cum sui). De in-your-face of recht-voor-zijn-raap methode. Het beestje bij zijn naam noemen. Als het eruit ziet als een kip en kakelt als een kip zal het wel een kip zijn. Dat kan je in de problemen brengen. En gehaaide advocaten (zie daar heb je het woord shark weer) zullen alles wat je zegt tegen je gebruiken. Dus door een van bovenstaande alternatieven te kiezen kun je van alles zeggen zònder dat het tegen je kan worden gebruikt.

Want het moge duidelijk zijn:
Ook al mag een waar(schijnlijk)heid niet uitgesproken worden,
de waarheid mag (in het belang van het volk) ook niet verborgen blijven!
author: Ton   |   published: 06.03.2013   |   updated: 06.03.2013   |   comments: allowed