Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

NUjij.nl-trollen
ontmaskerd
complotarchiveliteraturesources
Op NUjij vormen alle lezers samen de redactie. Iedereen kan zelf links naar interessante, leuke en spannende artikelen insturen en reageren op het nieuws van de dag. Veel plezier op NUjij!


Discussie platform
In een vorig artikel is het discusie en opinie platform NUJIJ.nl reeds besproken. Zoals het zelf stelt "de lezers vormen de redactie". Het is een veelgebruikt platform waarop de maatschappelijke discussie over actuele zaken kan worden gehouden. In een schijnbaar open structuur kan een ieder zich aanmelden als commentator of als aanmelder van een nieuws item. Het debat wordt dan ook veelvuldig gevoerd over een uiteenlopend scala aan onderwerpen en een gevarieerd aanbod van gerefereerde websites.

Trollen
Vertroebeling en verstoring van de maatschappelijke discussie kan ontstaan door de aanwezigheid van trollen. Volgens wikipedia is een trol (mv.: trollen, uit het Engels: troll (mv. trolls)) in een internetomgeving een persoon die op fora, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen - ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, desinformatie geeft - en dit als informatie laat overkomen - of in een rol kruipt en een vertekend beeld van zichzelf geeft. Bijvoorbeeld door leuzen uit te roepen die geen betrekking hebben op de eigen mening.

Wettelijk kader
Bij wet is censuur in Nederland verboden. De regelgeving is besproken in voornoemd artikel. Het gaat om begrippen uit de grondwet en verdragen van de rechten van de mens, die de vrijheid van gedachte en meningsuiting waarborgen. Een wezenlijk onderdeel daarvan is lid 1 van artikel 7 van de Grondwet: "Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren."

Simpelweg handelt een ieder (persoon of rechtspersoon) die vooraf beperkingen oplegt aan de vrijheid van meningsuiting in strijd met de wet. Helemaal ernstig wordt dit wanneer dat uitgaat van de landelijke media. En op het moment dat dit bewijsbaar is kan strafrechtelijke vervolging plaats vinden. We leven immers in een vrij land zonder staat van (burger)oorlog, nietwaar?

Censuur

De verdenking van censuur en media-manipulatie is van alle tijden. Dit gebeurde in Wereld Oorlog II, en nu nog steeds in het tijdperk van het kabinet Rutte II. Het belang van overheden c.q. machtshebbers die democratie niet als prioriteit zien hebben immers belang bij het manipuleren van de publieke opinie. Dit wordt overigens volmondig toegegeven.

Het discussie platform van NUJIJ.nl lijkt daar al jaren onderdeel van uit te maken. Als we de afgelopen jaren bekijken dan zijn door KlokkenLuiderOnline de volgende ervaringen gedocumenteerd:
- 31.12.2010 Dankbaar geband van nujij.nl
- 28.08.2011 NuJij saboteert item over pedo-mafia
- 08.10.2012 Nujij.nl toont ware pro Demmink aard

Op 15.02.2013 heeft deze site een dicussie over Ben van den Brink gestart. Razend popualair, en al snel stond hij numer één van de lijst "best gewaardeerd". Maat het onderwerp was controversieel en paste niet binnen de staatspropaganda. Al na zeven uur was het artikel dan ook door de redactie uit de lijst gehaald. Op 17.02.2013 heeft deze site dan ook een klacht ingediend bij de RvdJ, de Raad oor de Journalistiek. Even leek het erop dat de redactie van NUJI daarmee voldoende gewaarschuwd was. Op 27.02.2013 werd een nieuw controversieel artikel Opstelten weigert actie in zaak Demmink dan ook ruimhartig toegestaan te reageren, zozeer zelfs dat het bekende critici verbaasde en daarover werd gepubliceerd: KLOL: DEMMINK-BERICHT DOMINEERDE NUJIJ.

In de veronderstelling dat NUJIJ een beleidswijziging had doorgevoerd heb ik dan ook mijn klacht ingetrokken.

To: Raad voor de Journalistiek
c.c.: info@nujij.nl
Sent: Friday, March 01, 2013 5:16:14 PM
Subject: RE: Klacht inzake verwijdering publicatie op NUJIJ.NL?

Geachte mevrouw Koene,

Nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen dagen hebben mij echter doen besluiten mijn klacht in te trekken. Mijn doel was om te voorkomen dat controversiële onderwerpen op voorhand, of binnen korte tijd na publicatie, aan (verborgen of indirecte) censuur onderhevig zouden zijn.

Uit de laatste ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de Demmink-affaire Opstelten weigert actie in zaak Demmink, waarop voorheen een taboe leek te liggen, is deze week met ruimhartigheid door de redactie van NUJIJ ruimte gegeven. Ik ben overigens wel van mening dat de kwaliteit van de reacties te wensen over laat, maar het feit dat er deze keer geen directe censuur vooraf op lijkt te liggen is wat ik met mijn klacht beoogde te bereiken.

Op grond van voorgaande heb ik de indruk dat de redactie van NUJIJ inmiddels aan dit doel gehoor heeft gegeven en is er mijnerzijds geen behoefte meer tot een extra oordeel van uw raad. U mag van mij overgaan tot sluiting van uw dossier. Ik zal dit standpunt van mij eveneens opnemen op mijn voornoemde webpagina. En ik dank de redactie van NUJI voor hun beleidsaanpassing. Ik had het overigens wel op prijs gesteld als ze een respons hadden gegeven op mijn e-mail.

U vriendelijk dankende voor uw ondersteuning,

hoogachtend,


Dit bleek wat te optimistisch en te voorbarig. Want een nieuwe ontwikkeling gisteren op 08.03.2013 heeft mij doen besluiten mijn zaak alsnog te openenen en een toevoeging te doen aan mijn klacht. Het gaat om het artikel Turkse regering stelt onderzoek in naar affaire Demmink. En wat hier gebeurde vergt een uitgebreide toelichting en documentatie.

Ontmaskering
Comment 201 leverde +30 en -4 waardering op. Daarmee is het een erkende bijdrage aan de discussie. Een collega van ons kantoor had eveneens een bijdrage als comment 464. Het betrof een antwoord op de vraag #450 "waarom zou het OM liegen, daar krijgen we nooit antwoord op" van gebruiker "Kimeg" AKA "Kegim" en mogelijk nog enkele Also Known As aliassen. Mijn collega, jurist en aardig thuis in het (dis)functioneren van het OM gaf daarop een onderbouwd antwoord. Dat mocht niet. En wat er daarna gebeurde zou niet meer te reproduceren zijn als hij geen screenshots had gemaakt. Gaat u even zitten en doe uw veiligheidsgrordels om. Hier komt het.

Een hele rits critici werden ineens verbannen of verwijderd: 452, 453, 454, 455, 459, 460, 464 (zie: linker afbeelding) Mijn collega voerde onder #465 een vraag in waarom dat was gebeurd en ineens werden ze weer terug gezet (zie: rechter afbeelding). Let daar bij ook op de tijdsverschillen, zodat u zelf de volgorde kunt vaststellen.

Een volstrekt onschuldige opmerking onder #460 was geblokkeerd geweest. Een duidelijke paniek reactie. En slechts één persoon kan dat gedaan hebben, namelijk de moderator met toegang tot de userlijst.

Mijn collega had ontdekt dat dit naar alle waarschijnlijkheid "Kimeg" moet zijn en schreef zijn vermoeden (via e-mail) aan de redactie.
L.s.,

Het is heel simpel: als u niet conform de huisregels reageert, dan kan u dit een ban opleveren.

Bij aanmelding bent u akkoord gegaan met deze regels. We verwachten dan ook dat u van deze regels op de hoogte bent en u aan deze houdt. Direct op de persoon spelen is niet toegestaan, off topic en bovendien erg vervelend voor andere gebruikers.

Redactie NUjij/IJ

Het gevolg was dat niet alleen zijn bericht werd verwijderd, maar na de conclusie en zijn mededeling (#465) dat de moderatoren van NUJIJ als trol optraden, werd vervolgens zijn gehele account geblokkeerd. Dat mocht blijkbaar niet ontdekt/gezegd worden. Nu zal dat hem natuurlijk een zorg zijn. Bovendien was het sluitingstijd (17:00u) van ons kantoor dus geen reden om, zoals bepaalde 24/7-trollen doen, het draadje te blijven vullen met desinformatie.

Toen hij het mij meldde heb ik nog even gekeken of ik zelf wel toegang had. En ja hoor geen probleem. Tot een minuut later alles werd geblokkeerd. Zoals u in de linker schermafdruk kunt zien posten de trollen daarvoor bijna iedere minuut een bericht. Nadat mijn collega zijn conclusie had kenbaar gemaakt waren alle trollen plotseling verdwenen.

En dat heeft meer dan 9 uur geduurd (zie rechter schermafdruk). Dat is echt nog nooit voorgekomen. In de nachtelijke uren neemt de frequentie wat af, maar 9 uur lang geen enkele reactie? Dat kan alleen maar door voorkennis die alleen de redactie via e-mail heeft ontvangen, en de externe gebruikers niet. Alleen de moderator heeft toegang tot de NUJIJ-mailbox en kan accounts van leden blokkeren. Het lijkt me dan ook verantwoord om te concluderen dat de trollen moderatoren zelf zijn.

Trol manifestaties
Een belangrijke pro-Demmink of anti-Micha trol is Kimeg. Hij beschrijft zichzelf als "Ik ben aangesteld om het aantal complotters op nujij in kaart te brengen en rapporteer dit af aan de NWO". Maar liefst 105 van de 468 reacties (23%) op dit ene artikel over Demmink zijn van Kimeg. En ook bij het Opstelten-artikel gaf Kimeg 72 uur lang (tot sluitingstijd) 24/7 acte de presence. Daarmee staat het trol-gehalte vast. Of hij ook een moderator is is niet helemaal zeker. Van die 105 zijn er namelijk 5 berichten verwijderd door de redactie. Echter zònder een ban opgelegd te krijgen. Dus in ieder geval wordt hij anders behandeld dan anderen in gelijksoortige gevallen. En dat is de definitie van discriminatie, hetgeen wettelijk verboden is.


Ook aan zijn interesse van bericht aanmeldingen kun je zien dat hij/zij behoorlijk gefixeerd is. Van de bijna 3000 reacties zijn er honderden die een zuiver "bashing" karakter hebben. En de redactie van NUJIJ keurt dat goed, en blokkeert een ieder die daar commentaar op durft te hebben. Speciaal bijzonder is hoe hij Micha Kat voortdurend aanvalt. Werkelijk ieder bericht grijpt hij aan en honderden reacties gaan over Micha.

Nu is dat iedere trol zijn goed recht. Ook zij hebben recht op vrijheid van meningsuiting. In het geval van Kimeg over Micha overschreidt hij mijns inziens wel het betamelijke en heeft het verdacht veel weg van electronische stalking. En dat is natuurlijk wel strafbaar.

Het past een NUJIJ redactie dan ook niet om discriminerend op te treden. Daarmee legt NUJIJ unilateraal censuur op en bevestigd het de eerder vermelde vermoedens van censuur. Anno 2013 past zulks niet in een vrije democratie. Het moge u duidelijk zijn dat ik derhalve aan de Raad voor de Journalistiek heb gevraagd het dossier te heropenen en deze nieuwe informatie daar aan toe te voegen.

author: Ton   |   published: 09.03.2013   |   updated: 09.03.2013   |   comments: allowed