Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De voorgeschiedenis
In juli 1995 zou de toenmalig Directeur-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie (J.D.) door de Turkse autoriteiten betrapt zijn tijdens een illegale sex-party te Bodrum. Als gevolg hiervan zou deze JD chantabel zijn geworden en bereid geweest zijn om opdrachten van de Turkse overheid uit te voeren.

De Koerdische zakenman Hüseyin Baybaşin was (en is nog steeds) een invloedrijke man en stichter van het Koerdisch Parlement in ballingschap te Brussel. De toenmalige regering van Tansu Çiller bestreed met alle (il)legale middelen de Koerden en hun leiders. Baybaşin moest worden uitgeschakeld maar hij was in 1992 (na marteling) naar het buitenland gevlucht. Ze moest dus een land zo gek zien te krijgen mee te willen werken aan het oppakken van Baybaşin.

En waar anders kun je daarvoor beter zijn dan in Nederland? (zie ook de uitleveringsintentie van Sabir K. en Rop Gonggrijp.) Zeker als je ook nog eens een (of meerdere) spion(nen) kunt hebben zitten op het ministerie van justitie?

Op 24 december 1995 deed zich een buitenkansje voor. Ik heb Baybaşin een aantal keren opgezocht in de gevangenis. Hij vertelde mij dat het Turkse consulaat in Rotterdam georganiseerd had dat Baybaşin die dag even op en neer zou komen naar Amsterdam. En daarmee kreeg Nederland (althans het corrupte deel daarvan) de kans een val op te zetten voor Baybaşin. Nog voordat hij letterlijk één stap op Nederlandse bodem had gedaan werd hij aan de grens bij Hazeldonk gearresteerd.

Naar mijn stellige overtuiging is deze arrestatie volstrekt onrechtmatig geweest. Maar het heeft er wel toe geleid (in combinatie met nog meer naar het aanziet ernstig corrupte handelingen binnen justitie) dat Baybaşin inmiddels al bijna 18 jaar (naar mijn opinie onrechtmatig) door Nederland gevangen wordt gehouden, zonder uitzicht op vrijlating. Ik wil daarom dan ook het bewijs wel eens zien...


Het WOB verzoek
To:mr. Hugo Hillenaar, Hoofdofficier van justitie
 Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie

c.c.mr. G.W. van der Burg, hoofd landelijk parket
 mr. R.L.H. van Tooren, advocaat generaal ressort Den Bosch
 mevr. mr. A. van der Plas, advocaat van Hüseyin Baybaşin

datum8 september 2013
betreftWOB verzoek


Geachte officier van justitie Hillenaar en vaste Kamercommissie,

Conform artikel 3 e.v. van de Wet openbaarheid bestuur van 31 oktober 1991 verzoek ik u om nadere informatie aangaande het navolgende:

Op of omstreeks 17 december 1995 zou door Nederland van Turkije zijn ontvangen een internationaal arrestatie bevel aangaande de heer Hüseyin Baybaşin. In opvolging daarvan zou op 24 december 1995 de heer Hüseyin Baybaşin gearresteerd zijn door de Nederlandse politie op de A16 bij de grensovergang Hazeldonk.

Graag ontvang ik van u alle relevante documenten, beleidsstukken, correspondentie en bewijsmiddelen aangaande dit incident doch in ieder geval, maar niet beperkt tot (een kopie van):
  1. Het vermeende originele internationale arrestatie bevel, zoals hierboven bedoeld is.

  2. Eventuele vertalingen van dit origineel met traceergegevens van de tolk en het bureau.

  3. De datum, het tijdstip, de wijze, locatie en methode van ontvangst van dit document vanaf het moment van eerste entree in Nederland, inclusief alle doorgeleid lagen zowel direct als in carbon copy aan anderen al dan niet betrokkenen en al dan niet rechtmatig wetenschap hebbende vernomen-, incl. hun bevestiging en tijdstip van ontvangst tot en met de laatste eindverantwoordelijke en beslissingsbevoegde die opdracht heeft gegeven dit bevel te effectueren.

  4. Alle relevante informatie waaruit is op te maken wie waar en wanneer het initiatief tot de uitvaardiging van dit bevel heeft genomen, inclusief de aanleiding, grondslag, rechtmatigheid en bevoegdheid daarvan, met name indien daarbij sprake is geweest van enige betrokkenheid van Nederland.

  5. De namen (en hun Turkse identificatienummers) van alle betrokkenen, daarbij inbegrepen de aanvragende officieren van justitie, de bekrachtigende rechters, en personen langs wie de voortgeleiding van dit document heeft plaats gehad totdat het in Nederland is aangekomen.

  6. Alle overige internationale instanties, inclusief de namen van hun contactpersoon en contactadressen in casu, die zijn aangeschreven of wetenschap hebben van het bedoelde I.A.B. in de periode voorafgaande aan de voornoemde arrestatie op 24-12-1995, met bijbehorende referentienummers, afzender gegevens en datum tijdstippen van ontvangst.

Mocht ik naar aanleiding van de door u toe te zenden informatie nog nadere vragen hebben, dan behoud ik mij daartoe alle rechten voor. Voor zover een beroep op artikel 4 Wob juncto artikel 2:15 AWB, inhoudende uw doorzendplicht, noodzakelijk is wordt dat geacht hierbij expliciet te zijn gedaan. Verder wijs ik u op de behandelingstermijn zoals bedoeld in artikel 6 Wob.

Mocht u (tevergeefs) een beroep willen doen op de Wet bescherming persoonsgegevens dan kan ik aangaande dit verzoek een machtiging (doen) verstrekken door de heer Baybaşin.

Wat mij betreft heeft het de voorkeur (mede vanuit milieutechnisch oogpunt) om de betreffende stukken digitaal te ontvangen. Indien u daartoe liever een PKP-code wenst te ontvangen zal ik u die op uw eerste verzoek doen toekomen.

In afwachting van uw respons,

Met vriendelijke groetTon Hofstede

NOTIFICATIE: Deze brief is ook gepubliceerd op mijn blog onder permalink:
www.hetHaagseComplot.nl/20130908-wob-verzoek-aan-justitie.htm

author: Ton   |   published: 08.09.2013   |   updated: 08.09.2013   |   comments: allowed