Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
Een goed functionerende rechtspraak is van essentieel belang voor een goed functionerende democratie. In Nederland moeten zo'n 2500 rechters jaarlijks 1,8 miljoen rechtszaken verwerken. Dat zijn er 720 per persoon per jaar. Oftewel 2 per dag. Daar gaan dan nog de weekend-, deeltijd-, ziekte- en vakantiedagen vanaf. En ook zijn er zaken die door meervoudige kamers worden behandeld. De werkdruk is daarmee dusdanig groot dat het feitelijk onmogelijk is om behoorlijke rechtspraak af te leveren. Deze verslechtering wordt ook onderkend.

Rechters gaan in hun "onafhankelijkheid" dan ook al gauw uit van vooroordelen binnen een hokjesgeest. Als een eerstelijns huisarts menen ze bij de eerste symptomen al te weten dat het om een geval X gaat waarbij medicijn Y wel zal helpen. En als dat niet zo is, zien we de patiënt over veertien dagen terug en sturen hem dan door in beroep naar de specialist. En als die het ook te druk heeft en u snel de deur uitschuift is er verder geen kans meer op een second opinion. Pech gehad. Je zal maar bloot gesteld zijn aan een zwaar ziek juridisch systeem. Met een dergelijke symptomatische behandeling ga je er dan toch wel aan onderdoor.

En dan zijn er nog de rommelende rechters die het niet eens proberen goed te doen. Een menselijke eigenschap, die echter niet getolereerd kan worden door de burger die er aan is overgeleverd. Daarvoor hebben rechters te veel macht. En voor misbruik daarvan dient gewaakt te worden. Ook van binnenuit het systeem. Maar helaas, alle ambities en doelstellingen ten spijt...


De rechters in de art.12 procedure tegen de oud-topambtenaar
Laat ik vandaag niet al te cynisch zijn. Maar wel realistisch. Zoals het bij artsen van belang is wie u treft, geldt dat ook bij rechters. De ene chirurg zou bij mij nog geen pleister mogen plakken. De andere vertrouw ik een hersenpantrepanatie toe. Maar dan moet je wel (vooraf) weten met wie je te maken hebt.

In Turkije was mij een strafrechter toegewezen die leidt aan suikerziekte. Mijn advocaten hadden vaker met deze man te maken gehad en wilden dan ook persé dat mijn zaak vroeg (qua tijdstip) op de rol kwam te staan. Het was namelijk bekend dat, naarmate zijn bloedsuikerspiegel daalde, hij steeds chagrijniger werd. In een zelfde zaak kon daarmee het vonnis om 09:00u gunstiger uitvallen dan om 12:00 vlak voor de lunchtijd.

Wanneer dit het verschil kan maken tussen vrijspraak of een jarenlange gevangenisstraf in een Turkse cel, dan is die Snickers™ reclame met Joan Collins helemaal zo grappig niet meer.

(Uw HHC-verslaggever is overigens vrijgesproken van de valse aanklacht tegen hem.)

In de art.12 Sr. procedure tegen een oud top-ambtenaar van justitie hebben we dan ook niet te maken met een "routine" hamerstuk. Enkel het feit dat deze oud Secretaris-Generaal van justitie een advocaat heeft ingehuurd die voorheen voor de "tegenpartij" werkte, geeft al aan dat de feiten en omstandigheden nopen tot waakzaamheid. Uw HHC-verslaggever heeft dan ook wat achtergrondinformatie opgevraagd bij het gerechtshof Arnhem.

Het vergde enig aandringen maar gisteren ontving ik dan toch het (deel)antwoord. Ik had om meer informatie gevraagd, maar een gegeven paard (ook al is het een WOB-structie verzoek) moet je niet in de mond kijken. (Ik ben echt in een goede bui vandaag :-)
dhr. mr. R. van den Heuvel, voorzitter-raadsheer
vantotfunctieinstantielocatie
01.01.2013hedensenior raadsheergerechtshofArnhem-Leeuwarden
01.01.201131.12.2012senior raadsheergerechtshofArnhem
01.01.2006hedenredactielid MRT (onbezoldigd)ministerie van defensie 
01.09.2003hedenauteur (bezoldigd)Kluwer BV 
01.09.200231.12.2010vice-presidentgerechtshofArnhem
01.09.200014.02.2012Lid wetenschappelijke commissieNVvR 
01.01.199831.08.2002raadsheergerechtshofArnhem
20.06.199531.12.1997vice-presidentrechtbankZwolle
01.01.199431.12.2001plv. kantonrechterkantongerechtLelystad
16.12.199331.12.2001plv. kantonrechterkantongerechtDeventer
29.06.198831.12.2001plv. kantonrechterkantongerechtSteenwijk
29.06.198831.12.2001plv. kantonrechterkantongerechtZwolle
07.06.198803.03.1998plv. kantonrechterkantongerechtHarderwijk
20.09.198819.06.1995rechterrechtbankZwolle
01.09.198719.09.1988gerechtsauditeur / plv. rechterrechtbankZwolle
01.01.198231.08.1987RAIOrechtbankZwolle

Op 14.04.2010 beslist mr. van den Heuvel in opdracht van de Hoge Raad der Nederlanden, bij arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken, dat de tot levenslang veroordeelde Lucia de Berk wordt vrijgesproken van de levensdelicten.


mevr. mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels
vantotfunctieinstantielocatie
01.01.2013hedenraadsheergerechtshofArnhem-Leeuwarden
16.05.201201.10.2012voorzitter dagelijks bestuurpersrechters 
01.11.200707.03.2011plv. rechterrechtbankZutphen
01.01.2004 persraadsheergerechtshofArnhem
04.07.200231.12.2012raadsheergerechtshofArnhem
01.05.199903.07.2002advocaat-generaalressortsparketArnhem

In de voornoemde zaak van Lucia de Berk becommentarieert Jaap Sluis de perscommentator mr. Roessingh-Bakels, waarop weer commentaar wordt geleverd door een zekere "David Bakels". De achternaam suggereert een mogelijke familie relatie en de voornaam een bepaalde geloofsgezindte.

In het persbericht van 04.05.2012 bij de Rechtspraak stelt mevr. Roessing: "Media-aandacht leidt lang niet altijd tot lagere straf." (Behalve dan bij Lucia de B.)

Mevr. mr. Mia Roessingh geeft ook commentaar bij de boekpresentatie Trial by media. Wie beschermt de verdachte in een mediaproces? Wat de rechters betreft is Mia Roessingh van mening dat deze "genuanceerd blijven rechtspreken. Rechters zijn in dit geval niet meegegaan met de ontwikkeling in de tijd - met andere woorden men is niet beïnvloed door de medialisering - en houden zich niet bezig met beeldvorming." En ook daarbij zal de titel en tegengestelde inhoud media versus silence, het boek van Baybaşin, wel toeval zijn.


dhr. mr. H. Abbink
vantotfunctieinstantielocatie
01.03.2013 voorzitter Stichting Tot Heil des VolksAmsterdam
01.01.2013hedensenior raadsheergerechtshofArnhem-Leeuwarden
01.01.201131.12.2012senior raadsheergerechtshofArnhem
20.04.199831.12.2010vice-presidentgerechtshofArnhem
22.03.2007 lid RVT Stichting Gevangenenzorg NederlandZoetermeer
11.10.2006 voorzitterCommissie rechtseenheidUtrecht
23.01.2005 lidCommissie strafprocesrechtDen Haag
18.06.2003 bestuurslid Stichting Evangelische SchoolAmersfoort
20.04.199831.12.2010vice-presidentgerechtshofArnhem
25.05.199219.04.1998raadsheergerechtshofAmsterdam
16.10.199131.05.2012plv. rechterrechtbankUtrecht
16.10.199131.12.2001plv. rechterrechtbankAlkmaar
16.10.199131.12.2001plv. rechterrechtbankAmsterdam
22.03.199024.05.1992rechterrechtbankHaarlem
08.08.198821.03.1990plv. rechterrechtbankHaarlem
03.09.198407.08.1988gerechtsauditeurHoge RaadDen Haag

Ook rechter Abbink mag op publieke belangstelling rekenen. Hij was de voorzitter van het hof in de Puttense moordzaak en werd op 18.11.2010 gewraakt door de advocaat van de verdachte Ron P.

Ook was rechter Abbink in mei van dit jaar raadsheer in de hoger beroep zaak van de oud-rechters die werden verdacht van meineed (Westenberg/Kalbfleish), welke werd voorgezeten door mr. M. Otte, die ook voorzitter was op 13.07.2006 waarbij Lucia de B. levenslang kreeg.


Open data van de rechtspraak
De samenstelling van dit college doet op voorhand dan ook wel enigszins mijn wenkbrauw fronsen. Bij 2500 rechters, is volgens de kansberekening de mogelijkheid dat deze drie tegelijk in het college zitten 1/2500 x 1/2499 x 1/2498 = heel klein. Nu moeten we natuurlijk niet uitgaan van alle rechters maar van strafrechters, en dan ook nog eens alleen diegene die verbonden zijn aan het ressort Arnhem-Leeuwarden. Dat maakt de kans natuurlijk wat groter.

• De rechters Heuvel en Roessing hebben al eerder samen geoordeeld in een in art.12 procedure en kwamen daarbij tot: AFGEWEZEN.

• De rechters Heuvel en Roessing zijn al eerder samen gewraakt in een artikel 12/13 procedure tegen een rechter uit Den Bosch. Vandaar dat de wrakingskamer niet Den Bosch, maar Arnhem was (even opletten met zoeken). En de uitspraak: ONGEGROND/AFGEWEZEN.

• Ook de rechters Abbink en Roessing zijn samen al eens gewraakt. Ook dat verzoek is: AFGEWEZEN.
Het is de leden van een bestuur van een gerecht, zoals een sectorvoorzitter, niet toegestaan inhoudelijk te treden in een zaak die wordt behandeld door (andere) raadsheren van het gerecht. De wrakingskamer is van oordeel dat op geen enkele wijze aannemelijk is geworden dat dit in de strafzaak tegen verzoeker is gebeurd of dat de raadsheren anderszins door de sectorvoorzitter zijn beïnvloed of zich door hem of zijn positie beïnvloed voelen in de beoordeling van de strafzaak tegen verzoeker.

Uit dit laatste oordeel valt op te maken dat ook nu "op geen enkele manier aannemelijk is dat het sectorhoofd, de SG of een minister de zaak Demmink beïnvloedt" danwel een beroep op wraking kans van slagen heeft.

Om alle onderlinge relaties uit te zoeken is voor een buitenstaander nogal lastig. Weliwaar is het mogelijk om via open data XML-queries op te vragen, maar die zijn veel te beperkt voor dit doel. Een SQL-injectie behoort wellicht tot de mogelijkheden, maar ik heb me daar vandaag maar niet aan gewaagd. Ik houd er rekening mee dat ik bijzondere belangstelling geniet van inlichtingenmensen (uit NL en TR) waardoor ik geen enkel risico wil lopen dat er iets tegen me gebruikt kan worden.

In mijn verzoek aan de rechtbank had ik dan ook gevraagd om:

...nadere informatie omtrent mogelijke contacten c.q. betrokkenheid inzake juridische procedures (bij uw arrondissement danwel elders) die namens of tegen de Staat danwel namens of tegen de heer Demmink zijn gevoerd, alsmede de ECLI/LJN nummers van eventuele uitspraken door de betreffende rechters gedaan waarin (vermeende) vervalsingen van tapverslagen in geding zijn geweest danwel waarin zaken die in verband staan met de IRT-affaire uit de jaren '90.

Zoals u hierboven in het antwoord heeft kunnen lezen voelde de afdeling communicatie (u weet wel, die van de persrechter Roessingh) zich niet geroepen om op te treden als mijn secretaresse en statisticus. Jammer, het was te proberen.

De technische details van de artikel 12 procedure zijn reeds besproken. Het e-book was gratis te downloaden, maar sinds mijn vorige publicatie wordt het klaarblijkelijk, wegens grote belangstelling en succes, weer te gelde gemaakt. Ik kan het voor u dan ook helaas niet online downloadbaar zetten. Maar het is wel online te lezen via: yumpu.

En daarin zegt Diederik Aben (thans AG te HR) op blz. 47: Het gerechtshof gaat over tot het horen van klager (e) bij gevallen die een ruime mate van publiciteit hebben gekregen. Men zou daaruit haast kunnen afleiden dat de discretionaire bevoegdheid niet langer ligt bij de officier van het OM maar bij de redacteur van TMG.

In deze zaak hebben zowel de klagers als de beklaagde gesteld dat zij de zaak "tot op de bodem willen uitzoeken". Het gerechtshof kan dan ook niet veel anders beslissen dan het OM opdracht geven het onderzoek te starten en tot vervolging over te gaan. Dat wil nog niet zeggen dat de verdachte schuldig is, maar wel dat er eindelijk eens uitsluitsel kan gaan komen. Ons vertrouwen in de rechtstaat verdient dat, zodat ik onze Diederik nog een nieuwe optie kan aandragen: "in het belang van het recht". Zestien december horen we meer.
author: Ton   |   published: 31.10.2013   |   updated: 31.10.2013   |   comments: allowed

03.11.2013
deadline WOB verzoek
Openbaar Ministerie
Hugo Hillenaar, Breda
 
13.11.2013
Uitspraak rechtsverklaring
Rechtbank Utrecht
De Roestige Spijker
 
22.11.2013
Rolzitting AG Baybaşin
Herziening cassatie
Hoge Raad Den Haag
 
16.12.2013
art.12 procedure Joris D.
Rechtbank Arnhem
slachtoffers Turkije

Nog te verwachten:

30.09.2013
Antwoord Kamervragen
2013 Z 18432-n1
Omtzigt en Oskam (CDA)

28.10.2013
ah-tk-20132014-315
Uitstel gevraagd.