Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Artikel 12 sv procedure
De Trias Politica heeft drie peilers waarop onze (juridische) samenleving berust. De overheid maakt wetten. Het OM en de politie voeren die uit. De rechter controleert en beslist.

Het Openbaar Ministerie (OM) is dus de uitvoerende en opsporende tak. Het OM heeft discretionaire bevoegdheid. Dat betekent dat ze zelf wel uit mag maken of ze willen werken of niet. Doen zij niets dan komt de (straf)zaak ook nooit bij de rechter aan. Soms, heel soms, als u bij de rechter smeekt dan kan deze opdracht geven om een zaak alsnog te (laten) vervolgen.

Geert Corstens
De (thans) President van de Hoge Raad Corstens in NJB 2003 nr 4, over een artikel 12-uitspraak van het hof Den Bosch met als sepotgrond 'capaciteitsgebrek'.

Hij citeert daarbij uit het kabinetsplan 'Naar een veiliger samenleving':

'Alle aangiften van misdrijven worden in behandeling genomen en verkrijgen een adequate opsporingsinspanning die afhankelijk is van de zwaarte van het delict en de opsporingsindicatie'.

"... de burgers verwachten nogal eens de inzet van het strafrecht ... delicten roepen bij de slachtoffers, hun omgeving en derden soms krachtige emoties op. Die emoties moeten, willen ze niet tot verbittering en afkeer van de samenleving leiden, hun vertaling krijgen in een overheidsreactie."

Artikel 12 SV
Het "algemeen belang" (lees: bezuinigingen) en "capaciteitsgebrek" (lees: effe geen zin in of tijd voor) zijn vrij interpreteerbare parameters die gekoppeld zijn aan het begrip "adequaat". Of een inspanning toereikend is geweest wordt immers mede bepaald door de emoties van de belanghebbende aangever/eiser. Als we zien hoe as-we-speak burgers met geweld onderdrukt worden in Turkije dan is het begrijpelijk dat de belangen van de strafrechtelijke implicaties voor beide kanten verschillend zijn. De man die zijn oog is verloren, of die man die verbrand is, wil dat de politie vervolgd wordt. De overheid zal de mening hebben dat dit geen strafrechtelijke zaak is en dat het algemeen belang vergt dat de politie (relatief) straffeloos haar werk kan doen.

Dat zien we ook bij het politiegeweld in Nederland. De grens tussen adequaat en strikt noodzakelijk verschuift nogal eens, waardoor soms termen als killer-cops ontstaan. En juist doordat in een democratie het volk de politie het mandaat en monopolie heeft gegeven voor toepassing van geweld vereist dat daar tevens een adequate maar bovenal toereikende controle op kan worden uitgeoefend. Quis Custodiet Ipsos Custodes

De afwegingen zijn gecompliceerd en voor nadere details verwijs ik u naar het boek van ars aequi dat u gratis kunt downloaden.

Volgens mr. Frijda is "de artikel 12 procedure bedoeld voor correctie door de rechter voornamelijk in bijzondere gevallen waar iets mis is gegaan." Is er niets misgegaan dan hoeft niet gecorrigeerd te worden (ook al is er vermoeden van opzet) en blijft de rechtzoekende met lege handen achter. Vanaf dat moment faalt het juridische systeem.

De zaak De Rommelende Rechters, waarvan ik gisteren de uitslag heb gegeven, is daar een voorbeeld van. Ik kom daar straks op terug.

Geen vervolging. En dan?
 1. U weet/vermoedt dat er een strafbaar feit is gepleegd.
 2. U bent belanghebbende, bijvoorbeeld als slachtoffer, en wilt aangifte doen bij de politie.
 3. hindernis 1: De politie wil u aangifte niet opnemen.
 4. oplossing 1: U passeert de politie en stuurt uw aangifte rechtstreeks aan de OvJ.
 5. hindernis 2: De OvJ wilt u aangifte niet vervolgen en stuurt u een afscheepbriefje.
 6. oplossing 2: U passeert de OvJ en stuurt uw bezwaar rechtstreeks naar de rechtbank.
 7. hindernis 3: De rechtbank acht uw klacht ongegrond/niet ontvankelijk.
 8. oplossing 3: Dat wordt lastig. U kunt namelijk niet in cassatie.
LJN: BZ5410, Hoge Raad , 12/04771 B
2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
2.1.Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking van een gerechtshof inhoudende de ongegrondverklaring van het beklag als bedoeld in art. 12i Sv .
2.2.Volgens art. 445 Sv staat tegen beschikkingen beroep in cassatie alleen open in de gevallen in dat wetboek bepaald. Nu in dat wetboek geen bepaling voorkomt volgens welke beroep in cassatie openstaat tegen een beschikking als bedoeld in art. 12i Sv kan de verdachte in het ingestelde beroep niet worden ontvangen.
3. Beslissing
De Hoge Raad verklaart de klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Nadat u bovenstaand boekje hebt gelezen weet u dat er toch sluiproutes bestaan. U mag bijvoorbeeld gewoon opnieuw (dezelfde) klacht indienen. Meestal zal dit (opnieuw) tot afwijzing leiden, tenzij u nieuwe feiten en/of omstandigheden kunt melden. Een reden om wèl te vervolgen kan bijvoorbeeld zijn grote publiciteit (blz. 47 punt 4.3.6). Een tweede route kan zijn via de Nationale Ombudsman. Hij kan (in tegenstelling tot de rechter) geen opdracht maar wel een advies geven. En als derde kunt u de minister nog verzoeken om van zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. En mocht u expliciet een beroep hebben gedaan op de mensenrechten van het EVRM dan kan in laatste instantie nog het Europese Hof worden aangeschreven. Het wordt u in ieder geval niet makkelijk en kansrijk gemaakt.

Corrupt OM en/of Rechters
Gisteren besprak ik de zaak van de Rommelende Rechters en de affaire Westenberg en Kalbfleish. Ook daar wilde het OM er niet aan om te vervolgen. Volgens een Turks gezegde "honden bijten geen honden" hebben de mensen binnen "het systeem" niets te vrezen. Dit bleek ook al uit het standpunt van minister Opstelten in de zaak van de Onware Overheid. We kunnen daardoor onze definities bijstellen:

Onwaarheden vertellen ≠ liegen ≠ meineed

Een belangrijk punt voor die beoordeling zijn de bewijsmiddelen. In de zaak Frans H. waren die er wel maar zijn ze "per ongeluk" in opdracht van het OM vernietigd. In de zaak van de rechters Pieter K. en 'beste' Hans W. waren de bewijsmiddelen er wel maar zijn ze "per ongeluk" door het OM niet verzameld. En dat soort zaken heb ik zelf ook. Een zaak bijvoorbeeld waarin een corrupte rechter zelf zorgt voor vernietiging van bewijsmiddelen. Of zaken waarbij het bewijs van de leugen en meineed  zwart-op-wit  staat. Niet alleen die van de corrupte rechter, maar ook eentje van de liegende-Nederlandse-gemeenteambtenaar.

In het beste geval wordt Corsten's motivering 4.3.3 (blz. 46) toegepast dat zegt:
Gevallen waarin het horen van (alleen) klager mede gelet op de aard van het delict in hoge mate zal bijdragen tot diens welzijn, namelijk doordat begrip wordt getoond, dan wel waarin klagers door hen te horen metterdaad ervaren dat er rekening wordt gehouden met hun standpunt en emoties.

Dit is natuurlijk (ook) een strafbare zaak, op basis van art. 436 Sr jo. art. 96 BIG "het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg kennelijk tredende buiten de grenzen van hetgeen overeenkomstig hoofdstuk III tot zijn gebied van deskundigheid wordt gerekend"

Rechters missen een psychologische/psychiatrische opleiding terwijl zij wel menen dat zij emoties en motivatie van mensen kunnen beoordelen. En niet alleen beoordelen, maar therapeutisch denken te behandelen door "in hoge mate bij te dragen aan diens welzijn". Wat een zelfoverschatting. Ik, ondergetekende, heb naast rechten ook geneeskunde gestudeerd en ben wèl een BIG-geregistreerd arts. Ik kan u dan ook melden dat de "therapie" die de rechters bedacht hebben hopeloos faalt en mogelijk zelfs averechts werkt.

Behalve dat de rechters buiten hun bevoegdheden treden, het OM haar bevoegdheden niet eens aanwendt, is met name ook de wetgever direct verantwoordelijk voor het falen van het juridische systeem. En wat het nog bedenkelijker maakt:

Telegraaf 31.05.2013
"De vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid van de advocatuur wordt bedreigd door het invoeren van een sterke rol van de overheid in het toezicht op advocaten." Dat concludeert de Orde van Advocaten vrijdag. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is daarvoor volgens de advocaten verantwoordelijk.

Mr. online 12.03.2013
Uit een QuickScan zou blijken dat door de verhoging van de eigen bijdrage vijf procent minder toevoegingen zullen worden afgegeven dan nu het geval is. Het zou mogelijk gaan om ruim 20.000 mensen die door de verhoging niet zullen kunnen procederen.

Rechtspraak? Rechtvaardigheid? Recht? Het aantal websites en blogs (lekker versnipperd onder het devies Divide Et Impera) is gigantisch. Zoekt u maar eens in Google™ op:

 • onrecht
 • falende rechters
 • slachtoffers, en nog meer slachtoffers justitie
 • blunders openbaar ministerie
 • jeugdzorg slachtoffers, dwaze vaders, verontruste vaders
 • slachtoffers iatrogene nalatigheid

 • et cetera, et cetera. De lijst loopt in de honderd-duizenden.

  Het erover schrijven, of het aanhoren door de rechtbank, zal uw welzijn, in tegenstelling tot wat de rechtbank beoogd, niet verhogen. Zelfs niet als symptoombestrijding. Het is van een aard die gelijk staat aan een "homeoptahisch" zalfje bij een ver uitgezaaide, woekerend kankergezwel. Ik weet van kwakzalvers die daarvoor wèl bestraft zijn.

  Het enige wat dan ook echt helpt bij gebrek aan zelfreinigend vermogen door het systeem, is dat onze volksvertegenwoordiging met een scalpel de kanker er grondig uitsnijden. Geen uitzaaiingen achter laten. Maar dat is bij de Kamerstemming in de zaak H. ook niet gelukt, dus mijn vertrouwen is gekrenkt. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Tijd dus voor mijn dubbele dosis symptoombestrijding.  Gerelateerde informatie:
  25.04.2013 weblogMenschenroof
  14.06.2013 weblogDe Rommelende Rechters
  13.06.2013 weblogDe Onware Overheid

  Ars AequiiBook artikel 12 Sv, Prinsengrachtreeks 2004-2
  OM.nlKlacht niet ontvankelijk OM
  rechtspraak.nlKlacht niet vervolgen OM
  rechtspraak.nlLJN: BZ5410, Hoge Raad , 12/04771 B
  wettenartikel 12i Sv
  wettenartikel 445 Sv
  wettenartikel 436 Sr
  wettenartikel 96 BIG

  15.06.2013 RTProtest in Turkey
  apotheekProzac medicijninformatie
  KLOLpolitie psycho cops worden killer cops
  22.10.2012 KN'OM heeft zaak Kalbfleisch met opzet laten versloffen'
  31.05.2013 TelegraafTeeven bedreigt advocatuur
  12.03.2013 Mr. onlineOpschudding over extra bezuinigingen rechtsbijstand
  author: Ton   |   published: 15.06.2013   |   updated: 15.06.2013   |   comments: allowed

  complotarchivecommunityliteraturesources