Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Menschenroof
complotarchiveliteraturesources

The Amsterdam Dungeon

Amsterdam's Most Horrible Story

Beleef zelf ons duistere verleden

Verleden?

Heden zullen ze bedoelen!
De opsporingsambtenaar In mijn blog van gisteren heb ik u gewezen op artikel 160 van het wetboek van strafvordering. Mocht u dat gemist hebben dan herhaal ik die hier nog even.

Artikel 160 Strafvordering
Artikel 160 sv
[1.] Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

En nu u dit gelezen hebt bent ook u de pineut. U bent vanaf nu "medeplichtig". Wettelijk dient u "onverwijld aangifte te doen". Natuurlijk geldt dat ook voor mijzelf. Ik heb vandaag dan ook de daad bij het woord gevoegd en heb om 11:15 mijn aangifte ingediend bij de politie te 's-Hertogenbosch onder nummer: 2013042038.

Dat ging overigens wat minder makkelijk dan zou horen. Ik verwachtte natuurlijk niet dat de Blauwe baretten van de DSI direct de gevangenis binnen zou stormen om het slachtoffer te ontzetten. Gezien de aard van de kidnappers (de overheid zelf) zal zoiets wel wat diplomatieker gaan.

En ik verwachtte wel dat men mij zou willen afschepen. Maar helemaal naïef ben ik ook weer niet. Ik trapte daar dan ook niet in en eiste een dossiernummer om naar te kunnen verwijzen. De truc met de overheid is dat het in ieder geval schriftelijk vastgelegd moet zijn. Daarmee gaat het "Das haben wir nicht gewusst" niet langer op.

De aangifte
AANGIFTE VERMOEDEN STRAFBAAR FEIT

BETREFT
Feit:- vermoedelijke kennis over menschenroof, ex. Artikel 160 Strafvordering
- vermoedelijke détournement de pouvoir, ex. Artikel 3.3 Algemene wet bestuursrecht
Plaats delictvermoedelijk Münster (Duitsland)
Pleegdatum/tijdvermoedelijk op of voor 5 April 2013
 
AANGEVER
AchternaamHofstede
Voornamen
Geboren
Adres
IDBSN: 1234567890 | kopie: paspoort/rijbewijs[1]


GRONDSLAG
Artikel 160 sv[2]
[1.] Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Artikel 3.3 Awb (détournement de pouvoir)[3]
Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

VERKLARING
Op of omstreeks 5 April 2013 heb ik via de media kennis genomen van het feit dat Erwin Lensink (beter bekend als de waxinelichtgooier van Prinsjesdag 2010) zijn vrijheid is ontnomen.[4] Volgens zijn advocaat advocaat George Menick zou het gaan om verdenking van bedreiging en stalking. Dit beeld past bij wat in Vrij Nederland over hem is geschreven.[5] Aanvankelijk had ik slechts een vermoeden hetgeen ik in mijn blog geuit heb.[6]

Gisteren echter heb ik uit een reportage van BNR radio[7] gemeend te moeten opmaken dat zijn (nieuwe) advocaat Michiel Pestman van oordeel is dat er andere onwettige zaken een rol spelen. Met name het feit dat Erwin Lensink "in beperkingen" zit en daardoor zelfs zijn advocaat een spreekverbod heeft doet mij het ergste vrezen. Ik vermoed dat Erwin Lensink tegen zijn wil, zonder enige rechtvaardigingsgrond, danwel rechterlijk bevel, zijn vrijheid is ontnomen. Op grond van art. 160 sv ben ik (en een ieder die dit leest) wettelijk verplicht daarvan aangifte te doen. Waarvan acte!

BELANGHEBBENDE
Teneinde aangifte te kunnen doen dien ik aan te tonen dat ik belanghebbende ben. Mijn directe belang vloeit voort uit het navolgende:
Ik ben een Nederlands staatsburger. Het algemeen belang, wat derhalve ook voor mij persoonlijk geld, vergt dat erop kan worden vertrouwd dat de overheid zorgvuldig en verantwoordelijk handelt. Stelregel is: De burger mag alles, tenzij het verboden is. De overheid mag niets, tenzij het iets moet. Uit voorgaande heb ik het vermoeden dat de overheid in strijd handelt met haar bevoegdheden en dat daardoor de rechtsstaat in het algemeen bedreigd wordt. Daarmee word ik als staatsburger (even als de algemene maatschappij) direct getroffen in mijn belangen.
Mijn tweede belang vloeit voort uit het feit dat ik persoonlijk met dergelijke overheidsdreigementen wordt geconfronteerd. Deze zaken zijn reeds uitvoerig bij het OM bekend. (zie o.a. MWZ/023/2013, RC:12/1879 ParketNo 01/050429-12). Ik ervaar het als buitengewoon bedreigend wanneer overheden, zonder enige rechtsgrond of rechtvaardigingsgrond, overgaan tot detentie van in beginsel onschuldige burgers. Dat deze angst gegrond is blijkt uit het feit dat ik op 19-03-2013 volkomen ten onrechte en tegen mijn wil in detentie ben gehouden.[8]

Ik verzoek het OM dan ook om alles in het werk te stellen om, indien Erwin Lensink onrechtmatig gevangen zit, hem op de kortst mogelijke termijn in vrijheid te brengen, danwel de minst belastende maatregel te treffen. Verder verzoek ik het OM tot op de bodem uit te zoeken door wie en op welke wijze er misbruik is gemaakt van bevoegdheden, in strijd met de wet, zoals bovengenoemd en deze te vervolgen teneinde het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat te herstellen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het onderzoek.

Aldus verklarende en persisterende op 25 April 2013 te 's-Hertogenbosch,

Bijlagen:
1) kopie paspoort
2) Artikel 160 sv
3) Artikel 3.3 Awb
4) Dagblad - AD 05-04-2013
5) Artikel - Vrij Nederland
6) Blog - Het Haagse Complot van 06-04-2013
7) BNR radio - 23-04-2013
8) Blog - Het Haagse Complot van 21-03-2013


Mocht u hetzelfde willen doen (en formeel bent u daar wettelijk toe verplicht) dan kunt u gebruik maken van de standaardbrief die u hieronder kunt downloaden.

Gerelateerde informatie
blog 24-04-2013: Erwin Alert
Voorbeeld aangifte formulier
author: Ton   |   published: 25.04.2013   |   updated: 25.04.2013   |   comments: allowed