Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Raad voor de Journalistiek
de Minister van Justitie (Piet-Hein Donner)
• mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond - directeur Directie Voorlichting
• mr.drs. J.J.F. Versluijs - plaatsvervangend Juridisch Adviseur

tegen

J. Pauw, G. van Westing en C. Kuyl (NOVA, NPS/VARA)
C. Kuyl
• P.J.M. van Asseldonk, eindredacteur

Op 7 oktober 2003 is in NOVA aandacht besteed aan het optreden van het Openbaar Ministerie en in het bijzonder aan een hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie. De uitzending is aangekondigd met de tekst: "Weekblad Panorama en de Gay Krant beschuldigen zeer hoge justitie-ambtenaar van het hebben van seks met jonge jongens."

KLACHT:
Klager betoogt dat verweerders op onjuiste en onzorgvuldige wijze hebben bericht over de Justitieorganisatie en een ambtenaar van het Ministerie van Justitie.

BESLISSING 2004/50:
De klacht is gegrond. De Raad verzoekt verweerders aan deze beslissing aandacht te besteden in een uitzending van NOVA. Aldus vastgesteld door de Raad op 29 juni 2004 door 1:
• mr. R.W.L. Loeb
• mw. F.W. Dresselhuys
• prof. dr. mr. B. de Gaay Fortman
• prof. drs. E. van Thijn
• mw. drs. B.L.W. Tillema
• mw. mr. D.C. Koene, secretaris.


De NOVA uitzending van 07.10.2003
Deel 1 Deel 2

Zie ook: Het commentaar van Henk Krol in TV-interview Eén-op-Eén van 30.01.2014 2


Bijzonderheden vermeld in de uitspraak van de RVDJ
Als u het nog niet gedaan heeft wordt u aangeraden de uitzending (deel 1 en 2) te bekijken en het rapport 1 te lezen zoals dat door de Raad voor de Journalistiek is opgesteld. Dit laatste wil ik vandaag graag, mede conform het verzoek van de RVJ zelf, met u bespreken.
 1. Het eerste wat opvalt is de eisende partij. Dat is niet de zeer hoge justitie-ambtenaar zelf maar het instituut De Minister. Dat is een groot verschil. Kennelijk voelt het instituut zich aangesproken en verantwoordelijk. Dat laatste is goed om te onthouden: Donner vindt zichzelf verantwoordelijk!

 2. Klager betoogt dat verweerders op onjuiste en onzorgvuldige wijze hebben bericht over de Justitieorganisatie. Laten we daarom het organogram 2 van deze organisatie eens bekijken. Voor alle duidelijkheid: het hier gepresenteerde organogram is de thans, anno 2014, vigerende situatie. Ten tijde van het beklag was de hoofdpositie (SG, secretaris-generaal) op het misterie ingenomen door Joris Demmink.

 3. De organisatie doet beklag, en deze is door de Raad ontvankelijk verklaard als partij. Daarmee staat rechtens vast dat we met een (vermeende criminele) organisatie te maken hebben.

 4. Tot de leden van die organisatie behoren in ieder geval de optredende personen, te weten Piet-Hein Donner (1948, CDA), Anne-Marie Stordiau-van Egmond (1952, CDA) en Friso Versluijs (1969, VVD)

  a • De Minister, beter bekend als weed-sniffer/rapper "De Don" (zie volgende blok)

  b • De woordvoerder van Demmink was (en is nog steeds) mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond, directeur van de Directie Voorlichting. Lid van sociëteit "De Witte" (1999 en 2003). Dit is een belangrijke naam om te onthouden want die gaat u de komende publicaties nog wel vaker langs zien komen.

  c • De juridisch adviseur mr.drs. J.J.F. Versluijs, pro en quasi-contra 3 justitie adviserend in die WOB-verzoeken waarbij de informatie niet mag worden vrij gegegeven. Ook hij staat (net als Joris Demmink) op de ledenlijst van "De Witte".

 5. Henk Krol heeft gesteld: "We hebben heel veel bandopnamen, we hebben heel veel notities gemaakt, die liggen allemaal bij de notaris" en als het erop aankomt willen we ons daar graag mee verdedigen. Dat deze bij de notaris zijn gedeponeerd betekent dat deze, doch in ieder geval de akte van deponering, daar nog steeds (behoren te) liggen.

 6. "Voorts is ten onrechte gesuggereerd dat het Ministerie van Justitie zich door het ongemoeid laten van de betrokken ambtenaar zou bedienen van een doofpot en dat dat ook zou zijn gebeurd met betrekking tot het onderzoek naar de vermeende homoseksfeesten in Weert. Door een vergelijking te trekken met het optreden van het Openbaar Ministerie in de strafzaak tegen Spooren is verder ten onrechte gesuggereerd dat de organisatie zich schuldig maakt aan klassenjustitie". Het is goed om te lezen dat dit de klager's eigen beeldvorming is. Zoals het spreekwoord luidt: Wie de schoen past, trekke hem aan.

 7. "Volgens Versluis zijn verweerders wat betreft de beschuldigingen jegens de topambtenaar te zeer afgegaan op het door de Gay Krant en Panorama gestelde 'speurwerk'." NB: deze aanhalingstekens om het woord speurwerk zijn geplaatst door de RVDJ in het vonnis, daarmee vooringenomenheid introducerende.

 8. "Versluis wijst er ook op dat de directeur Voorlichting zèlf op 7 oktober 2003 rond 19.00 uur contact heeft opgenomen met Westing, de verantwoordelijke eindredacteur, met de vraag of het Ministerie van Justitie in de gelegenheid zou worden gesteld commentaar te leveren op de uitzending van die avond." Daarmee ontstaat het beeld dat mevr. Stordiau vooraf de uitzending wilde beïnvloeden. Overigens is het niet juist. NOVA had in het kader van wederhoor het departement 's-middags al gevraagd om commentaar.

 9. "Na intern overleg heeft Stordiau Pauw om 21.30 uur teruggebeld en hem als reactie van het Ministerie van Justitie meegedeeld dat de beschuldigingen en aantijgingen jegens de ambtenaar 'complete onzin' waren en dat de minister alle hem ter beschikking staande juridische middelen zou gebruiken wanneer in de uitzending namen of functies vermeld zouden worden." Dit komt op mij over als afdreiging, hetgeen strafbaar is.

 10. "In de uitzending van 15 oktober 2003 heeft mr. Knijff, advocaat van de betrokken topambtenaar, in de studio volop de gelegenheid gekregen de aantijgingen van Panorama en de Gay Krant te weerspreken. Dat interview is tot stand gekomen dankzij bemiddeling van Stordiau." Deze "bemiddeling" heeft in het licht van de eerder genoemde stellingname van de minister, mogelijk het karakter van afdreiging gehad.

 11. "Verweerders wijzen er in dit verband op dat de Gay Krant en Panorama het oorspronkelijke verhaal later niet hebben gerectificeerd, maar in het hoofdredactionele commentaar hebben bericht dat zij op grond van nieuwe gegevens tot andere conclusies waren gekomen." Het lijkt mij dat het woord 'andere conclusies' tussen aanhalingstekens mag en dit mogelijk meer duidt op afgedwongen 'herformulering'.

 12. "Stordiau is ook uitdrukkelijk gevraagd of de minister, de betrokken ambtenaar of zijzelf bereid waren tot het geven van commentaar in de studio of op camera. Het Ministerie van Justitie heeft van dat aanbod geen gebruik gemaakt." Nu er uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden tot wederhoor is het vreemd dat ze achteraf klagen over hun eigen omissie.

Tot slot komt dan de beslissing van de Raad. Daar valt heel veel op af te dingen. Maar dit soort afdek-organisaties (zoals ook de beroepsafdekkers bij de advocaten) staan niet toe dat je in beroep gaat tegen een dergelijke beslissing. Daarmee bezit deze structuur van "toezicht" een censuur capaciteit waar moeilijk tegen op te treden is. De minister weet dat en heeft voor de advocaten een nieuwe toezichthouder ingesteld. Voor de journalistiek ontbeert die vooralsnog.

Maar het gaat natuurlijk niet om nog meer toezichthouders. Het gaat erom dat zeker kan worden gesteld dat er sprake is van onafhankelijkheid en rechterlijke toetsting van die onafhankelijkheid, met bestraffingsmogelijkheden. Zolang dat laatste niet wordt geboden, kunnen we er met zijn allen om heen staan, als ramptoeristen bij kop-schoppers, en dan op zijn Donneriaans "Boeh" roepen. Voor de rechtvaardigheid (waar justitie toch voor zou moeten staan) maakt dat geen verschil.


Weed-sniffer / rapper: De Don
author: Ton   |   published: 13.02.2014   |   updated: 13.02.2014   |   comments: allowed

19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak WOB
College P-G
 
03.03.2014 10:00u
Micha Kat
Getuigenverhoor Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag