Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De documenten
Het verhaal
De achtergrond is reeds vaak besproken. Demmink heeft onder ede verklaard dat hij homofiel is 1. Ook is vast komen te staan dat hij van jonge jongens houdt. Zijn kinderporno vriend/acteur Libor had (als Demmink geen homofiel was geweest) zijn zoon kunnen zijn. Zo'n groot leeftijdverschil was normaal voor Demmink, en "hij vroeg dan ook niet altijd naar de leeftijd van die kinderen" 2, zolang ze maar jong waren.


Dat is wat wij verstaan onder een pedofiel: een ongepast leeftijdsverschil, waarbij de misbruiker het kindslachtoffer van zijn mensenrechten (waaronder lichamelijke integriteit) beroofd en geen rekening houdt met diens zelfbeschikkingsrecht en bevoegdheid. En zeker een topman van het ministerie van justitie (de oud-SG of achtereenvolgende ministers) zouden beter moeten weten.

Het onderhavige verhaal speelt zich af in Turkije. Met behulp van de Turkse overheid (en mogelijk zelfs in opdracht van de Turkse geheime dienst teneinde belastend materiaal in handen te krijgen) kon Demmink "sokak-çocuklar" (straatkinderen) laten oppakken en naar zijn hotelkamer brengen. Meer hierover kunt u in oude HHC-publicaties lezen 3. En om die gebeurtenis te verbergen wordt sindsdien alles gedaan om getuigen te bedreigen (inclusief tong insnijden) en de rechtsgang te frustreren. Alles om maar de illusie in stand te houden dat de Turkse en Nederlandse overheden "te vertrouwen" zijn.

Dus vorige week kwam Knor van der Steur met de officiële mededeling dat Ivo Opstelten zijn medeplichtigheid bevestigt: "Het zal niets worden." Althans dat denken ze. Het idee is: "Wij (de Turkse en Nederlandse overheden) houden ons keurig aan de wet. En daarmee is de zaak afgesloten." Geen gezichtsverlies voor beide landen. Ze doen allebei nog een plas en alles bleef zoals het was. Hopen ze...


Jurisdictie
Bij internationale zaken is de boel slecht geregeld. Wel de lusten niet de lasten zie je bijna overal. Miljarden euro's worden overgemaakt naar Turkije. Geen enkel probleem. Geen Quid Pro Quo. Er zijn ook geen vragen of voorwaarden aan verbonden, ook al zeggen ze voor de camera iets anders. Maar het HHC pikt dat niet en heeft conservatoir beslag laten leggen. Turkije moet eerst maar eens de bestaande internationale verdragen nakomen voordat we nieuwe afspraken met ze kunnen maken. Zolang ze dat niet doen zijn ze een onbetrouwbare bondgenoot en mag er ook geen uitbreiding plaats vinden van Europese steun. Anders wordt Europa daarmee net zo medeplichtig aan de Koerdische genocide als het een eeuw geleden was aan de Armeense genocide: door nalatigheid. We stonden erbij en keken er naar. En gooien zelfs zelf bommen.

De term juris-dictie komt uit het Latijn en houdt in wie-wat-waar te zeggen heeft 4 Het recht van een staat om vast te stellen dat bepaalde gedragingen van natuurlijke en rechtspersonen strafbare feiten opleveren wordt beheerst door een vijftal internationaal- rechtelijk aanvaarde beginselen: het territorialiteitsbeginsel; het actieve nationaliteitsbeginsel; het passieve personaliteitsbeginsel; het beschermingsbeginsel; het vertegenwoordigingsbeginsel en het universaliteitsbeginsel.

Kijk, en dan ontstaan de conflicten. Welk belang wordt gediend als een staat rechtsmacht claimt? Vast staat dat Nederland rechtsmacht heeft in de zaak Demmink. Dit is mede bepaald in artikel 2 Sv 5. Iemand met de Nederlandse nationaliteit (en in casu zelfs als ministerieel vertegenwoordiger voor Nederland optreedt in Turkije), die zich (thans) bevindt in Nederland en feiten heeft gepleegd die (ook al worden ze elders op de wereld gepleegd) in Nederland ook strafbaar zijn, kan gewoon vervolgd worden. In dit concrete geval kan zelfs gesteld worden dat de rechtsmacht van Nederland voorrang krijgt.

Pedofilie is strafbaar, ook in 1996
Op die wijze werd in 1996, inderdaad hetzelfde jaar als waarop Demmink de bewuste misdaad zou hebben gepleegd, de eerste internationale pedofiel in Nederland veroordeeld 6. Ziet u wel: Nederland wist wel dat pedofilie niet gedoogd behoorde te worden, ongeacht wat al die medeplichtige ministers telkens oreren.

Nederland wilde wel indruk maken op de Filipijnen, maar niet op Turkije. Want in Turkije wordt kindermisbruik als "normaal" gezien 7. Zeker als dat gebeurt binnen de islamitisch religieuze jihad-drilscholen die Erdoğan steunen in zijn macht 8. Een prijs die ze nu eenmaal moeten betalen om zo met woede en haat vergiftigd te worden, welke woede dan weer kan worden ingezet tegen de opponenten. Ziek, schadelijk en bedreigend voor de wereldvrede en -veiligheid!

Samenwerking Turkije - Nederland
Van der Steur noemde op 6 juni j.l. de samenwerking met Turkije op het gebied van strafovername "voor verbetering vatbaar" 9. Een eufemisme. Het blijkt dat in Nederland veroordeelde criminelen in Turkije geen strobreed in de weg worden gelegd 10. En dat zijn dan nog alleen de veroordeelde criminelen. Vervolging van top-ambtenaren gebeurt al helemaal niet. Tenzij ze onafhankelijk of Koerdisch zijn 11. Dan wordt al het recht opzij gezet om de democratie te frustreren.

Op diezelfde wijze liep er een aanklacht tegen Joris D. (oud SG in NL) en loopt er (al vijf jaar) een klacht tegen Casim Y. (oud president Hoge Raad in TR). En alles wordt in het werk gesteld om géén recht te doen. Inclusief valsheid in geschrifte.


Jurisprudentie
De truc die Turkije en Nederland bedacht hebben is dat er sprake zou zijn van een Ne Bis In Idem: iemand mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde feit. In de vorige publicatie is dit al uitgelegd. Er zal nu dieper op in worden gegaan 12.

In de zaak Demmink zou sprake zijn van een "technisch sepot". Dat begint met code 1. Wanneer zeker is dat Demmink de jongens niet verkracht zou hebben, dan kon daarop worden besloten om niet te vervolgen. Maar dat is juist helemaal niet zeker, integendeel.

Pas dan komt (en die volgorde is belangrijk, dat staat zelfs expliciet in de bijlage bij de wet 13) of er onvoldoende bewijs is. Kennelijk was dat er wel, want er is doorgeschoven naar grond 3: verjaring. We mogen dan ook concluderen dat er èn voldoende verdenking èn voldoende bewijs voorhanden is/was. Naar Nederlands recht, dat deze verjaringstermijn van 10 jaar niet kent, moet Demmink gewoon vervolgd worden.
1 • Het verweer faalt.

Dan is er een essentieel punt: De sepot-beslissing moet uitgereikt zijn. Of ter hand gesteld in 2013, waarbij dan (opnieuw) vast staat dat Demmink ook toen in Turkije was. Of per aangetekende post. En dat laatste is niet aangetoond, laat staan gebeurd. Er is dus geen formeel sepot.
2 • Het verweer faalt.

Vervolgens geldt artikel 255 Sv 14 wat stelt dat als er nieuwe of niet onderzochte feiten zijn de verdachte gewoon opnieuw vervolgd kan worden. Daarvan is in dit geval sprake. Er is geen onderzoek gedaan.
3 • Het verweer faalt.

Maar het wordt nog rechtsgeldiger: De rechter heeft in de artikel 12 procedure bepaald dat er voldoende grond is voor vervolging.

En in die zin is de uitspraak 15 van de rechtbank Gelderland duidelijk: "Een bevel zoals omschreven in artikel 12 Sv schept de verplichting voor het openbaar ministerie om een strafvervolging in te stellen. Wanneer op bevel van het hof de vervolging is ingesteld, kan degene die wordt vervolgd niet meer aan het openbaar ministerie tegenwerpen dat het handelt in strijd met enige rechtsregel of met een beginsel van behoorlijke procesorde." Dus ook geen ne-bis-in-idem.
4 • Het verweer faalt.

Overigens was er in de zaak van dit vonnis (over het misbruik van een 14 jarig meisje) daarnaast ook sprake van schending van het vertrouwensbeginsel (hetgeen de overheid voortdurend doet en naar mijn mening nimmer voorrang behoort te krijgen op mensenrechtenschendingen). Maar daarvan is bij Demmink geen sprake. Zou dat wel zo zijn dan is er een afspraak gemaakt tussen Turkije en Nederland. Dat zou het complot bevestigen. 5 • Het verweer zou falen.

En uit dit complot volgt dan ook dat Demmink een staatsvijand is. Schadelijk voor de Nederlandse democratie, het vertrouwen in de rechtstaat, en een bedreiging voor de Nederlandse burgerslachtoffers. Maar het laatste wat we willen is dat deze landverrader voor het vuurpeleton komt. Dan komt hij er te gemakkelijk mee weg. Hij moet gewoon zijn levenslang uitzitten. Dag in dag uit, uur voor uur, iedere langzaam wegtikkende seconde beseffen en voelen wat hij anderen heeft aangedaan. Egoïstisch, willens en wetens.

Voor alle zekerheid heeft het HHC dit weekend advies gevraagd aan een Turkse professor, die internationaal recht doceert aan een van de meest gerenommeerde universiteiten in Ankara. Deze hoogleraar heeft bovenstaand originele beslissing gelezen en stelt dat er geen enkel bezwaar is tegen vervolging in Nederland. Verder kan er ook op basis van schending van de mensenrechten worden vervolgd, welke niet verjaren. En tot slot is bevestigd dat Turkije probleemloos vijf keer voor dezelfde aanklacht vervolgt en zich daarbij niets aantrekt van een ne-bis-in-idem of constitutionele hoven. Uw HHC-verslaggever (en ook de Ministeries van Buitenlandse zaken, Justitie en het Parlement) hebben daar uitvoerig bewijs van.


Conclusies
Welnu, met dank aan onze ministers die zijn vastgelopen, verstrikt geraakt en zichzelf hebben opgehangen in hun eigen leugens en gekunstelde uitweg pogingen is deze zaak eindelijk opgelost. De feiten:
 1. Demmink is bewezen schuldig:
  aan meineed: Hij was wèl in Turkije ten tijde van het incident.

 2. Demmink is bewezen verdachte:
  aan kinderverkrachting en mensenrechtenschendingen in 1996 in Turkije.

 3. Demmink kan en moet vervolgd worden:
  de rechter heeft in een artikel 12 Sv procedure de vervolging bevolen.

 4. Demmink moet alle rechtskosten terug betalen:
  dat is door Ard van der Steur zelf (vastgelegd op video) vastgesteld.

 5. Diverse ministers zijn bewezen schuldig:
  aan valsheid in geschrifte en liegen tegen de Kamer, een politieke doodzonde plùs een strafbaar feit.

 6. Ministers kunnen en moeten vervolgd worden:
  in het belang van de rechtstaat kan dergelijke corruptie niet getolereerd worden. De Hoge Raad dient dit te bewaken en uit eigen beweging en/of op verzoek van de Kamer vervolging in te stellen.

 7. Turkije dient volle medewerking te verlenen:
  zowel in de zaak Demmink als in andere mensenrechtenschendingszaken waarin Nederland betrokken is. Daaronder zijn zaken van o.a. die 18 veroordeelde criminelen (waaronder Saban Baran) maar ook (en dat is nog ernstiger) zaken van onschuldige "collateral-damage" slachtoffers zoals Baybaşin en het dochtertje van uw verslaggever.

 8. Een Parlementaire Enquête is onontkoombaar:
  dat geldt al jaren, en hoe langer dit voortduurt des te groter de schade.


Nederland heeft het recht èn de plicht

om recht te doen jegens de slachtoffers

en het vertrouwen in de rechtstaat te herstellen.


author: Ton   |   published: 22.06.2016   |   updated: 22.06.2016   |   comments: allowed

??.06.2016 09:30u
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM