Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De politieke situatie rond 1995
Tijdens het kabinet Lubbers III (CDA, PvdA - 07.11.1989 - 22.08.1994) stond het Ministerie van Justitie onder leiding van Ernst Hirsch Ballin en Aad Kosto. Deze laatste had het Grenshospitium Schiphol, "de Bullebak", 1 ingesteld, u weet wel van Ali Hassan uit de Vaatstra zaak in 1999. Op 13.11.1991 wordt er een bomaanslag 2 op Aad's huis gepleegd, die werd opgeëist door RaRa. Aad ging daarna naar de Raad van State en werd opgevolgd door mevr. Schmidt.

Onder verantwoordelijkheid van Ernst Hirsch Ballin floreerde de criminele internationale drugshandel 3, moest Ed van Thijn op 27.05.1994 aftreden en werd daarvoor later beloond met een Eerste Kamer baantje en een door de PVDA betaalde leerstoel. (NB: Deze zelfde Ed, mag later binnen de RVDJ 4 oordelen over de klacht van de Staat tegen Gay-Krant en NOVA!). De IRT-affaire loopt waarbij prof. Ybo Buruma lid is van de commissie Wieringa (en later ook van het tCEAS-onderzoek naar Baybaşin). Ondanks deze ernstige verzaking en verantwoordelijkheid voor de criminele drugshandel kon (moest?) Ernst later weer terugkeren onder de kabinetten Balkenende III en IV (2006-2010), om Piet-Hein Donner, die óók al moest aftreden (en óók al naar de Raad van State ging), op te volgen.


Annemarie Stordiau-van Egmond
In het voorjaar van 1995 werd mr.drs. Annemarie Stordiau-van Egmond (1952, lid van het DB - dagelijks bestuur- van het CDA 5, u weet wel, de club van Donner en Hirsch-Ballin) benoemd tot hoofd van de afdeling voorlichting van de Gemeente Amsterdam (voorheen nog onder leiding van Ed van Thijn). Ja, ja, het is een klein wereldje.

Een paar maanden later, kort na de zomervakantie (van JD? naar Turkije?), werd zij al weer uit Amsterdam weggehaald en aangesteld op het Ministerie van Justitie als opvolger van van Rhee, die de wacht was aangezegd vanwege negatieve publiciteit over zijn minister Sorgdrager.

Functie: Directeur Voorlichting (aka: directoraat positieve propaganda, psychologische oorlogsvoering en witwassen 6). Drie maanden later werd Baybaşin (zonder propaganda) gearresteerd 7.

Binnen het huidige (anno 2014) organogram 8 valt ze, net als ten tijde van 1995, onder de SG (secretaris-generaal), de positie die Joris Demmink pas in 2002 zou verkrijgen. Toch stelde JD zich begin 1996 reeds voor als plv.SG 9, terwijl hij in werkelijkheid op vreemdelingenzaken van Aad Kosto zat.


Annemarie Stordiau-van Egmond
De website bezoeker vraagt zich waarschijnlijk af waar de interesse van het HHC in deze directrice vandaan komt. Welnu, dat begrijpt u vanzelf als u de brief hiernaast leest.

Enkele maanden geleden heeft het HHC samen met de heer Baybaşin een WOB verzoek ingediend om opheldering te verkrijgen. De betreffende partij die verantwoordelijk was voor de arrestatie, het Arrondissement Breda (van Hugo Hillenaar) en het Parket Generaal (van Herman Bolhaar) hebben (na een hoorzitting) een beschikking 10 afgegeven, waarin het verzoek werd doorgezonden naar, inderdaad, mevr. Stordiau.

Inmiddels is ook uit rechtbankstukken gebleken dat er helemaal geen IAB (internationaal arrestatie bevel) bestaat. Daar valt weinig meer aan wit te wassen. Dat is het probleem van het drijfzand van de leugen: hoe harder je spartelt, des te dieper zak je er in weg. Al deze onredelijke en onnodige vertragingen om duidelijkheid te verschaffen hebben geleid tot aanvullende vragen 11. En inmiddels blijven de vragen zich opstapelen. Van de week heeft het HHC al een tweede amendement toegezonden.

De inhoud van dat tweede amendement houdt u even van me tegoed. Het is van belang om eerst het antwoord te ontvangen van het Ministerie alvorens hierop een toelichting kan worden gegeven. Waarschijnlijk maken ze de vergissing dat ze met het niet (volledig) voldoen slechts een niets-zeggende boete verbeuren. Daar zullen ze niet van wakker liggen. Het geld komt toch niet uit eigen zak, maar van de belastingbetaler. Maar er zijn nog wel meer stokken achter de deur...

Wetboek van Strafrecht


Artikel 207 lid 2 12:
Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 225 lid 3 13:
Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 227b 14:
Hij (of in dit geval zij) die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
author: Ton   |   published: 15.02.2014   |   updated: 15.02.2014   |   comments: allowed

03.03.2014 10:00u
Micha Kat
Verhoor Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
04.03.2014
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
05.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

-----------------------------

zie ook:
Demmink Procedures