Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De gevangenis uitjes
Op 28 januari was de WOB hoorzitting 1 over de onrechtmatige arrestatie van Baybaşin in 1995. Baybaşin zelf mocht daar niet bij zijn. Gevangenis-uitjes zijn alleen bedoeld voor mensen van het ministerie van Justitie. Zo ging de SG Joris Demmink op 3 mei 2007 wel op "werkbezoek" naar P.I. Alphen a/d Rijn (de gevangenis waar Baybaşin toen zat), vergezeld door AG M. Kolkert, en Gijs Wouters, directeur DJI. Ondertussen werd Baybaşin geïsoleerd opgesloten. 2 3

Maar gelukkig hebben we onze parlementariërs die waken over onrechtmatig en onzorgvuldig overheidshandelen. Niemand minder dan justitie-woordvoerder Fred Teeven (VVD), samen met Van Velzen (SP), alsmede De Roon (PVV) hebben Kamervragen gesteld over dit schoolreisje 4 5, waarna het openbaar ministerie oriënterend onderzoek heeft gedaan, dat afgesloten en de minister daarover heeft bericht.

Minister Hirsch Ballin antwoord daarop alsvolgt: "Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat het onvoldoende houvast heeft voor verder onderzoek. Mijn conclusie is dat van enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen tegen de in de aangifte vermelde Justitieambtenaren niet is gebleken."

De Minister besluit zelfs met "Ten overvloede wijst het openbaar ministerie erop dat het aan de Turkse autoriteiten slechts om rechtshulp kan verzoeken als er feiten en omstandigheden zijn die een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit opleveren. Die feiten en omstandigheden zijn niet aannemelijk geworden."

Complete lulkoek, een beschaafder woord kan ik voor deze leugen niet vinden. Leest u nog eens hoe ik samen met mijn 80-jarige ouders gearresteerd 6 werd omdat we uit eten waren (hoezo redelijk vermoeden van schuld?) op basis van een valse aangifte van een corrupte rechter, en hoe Nederland daarbij maar al te bereidwillig 7 was een rechtshulpverzoek vanuit Turkije in te dienen. Het lijkt er toch sterk op dat Turkije Nederland inderdaad in een houdgreep heeft 8. Wij werden gelukkig vrij gesproken, maar Julio Poch 9 zit nog steeds in voorarrest.

Maar ook het lagere volk mag er wel eens uit. Zoals mr. Greeven (MinJus) zei: "Joh, ga dan zelf mee, dan heb je ook eens wat." 10. Volgens de verklaringen 11 12 was het mooi weer. Heerlijk om een terrasje te pakken of wat pubs te bezoeken. En bij een ambtenaar die dat als "werk" beschouwd en die een top-baas had die zelf ook wel een goede fles wijn 13 op staatskosten kon waarderen, mag je verwachten dat daar wel wat declaraties van bestaan. Reden voor het HHC om deze op te vragen. Dat is altijd handig om de gebeurtenissen tijdens black-outs te controleren.


De feiten
Op maandag 10 maart j.l. is er een getuigenverhoor verricht door de Rechter Commissaris te Utrecht van mevr. Anna Jacoba Storm-'s Gravesande werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

A) Uit het Proces Verbaal is gebleken dat:
 1. Zij contact heeft opgenomen met de heer Roes.
  a. n.a.v. een mailtje van 11-02-2013 van de heer B. Ottens;
  b. n.a.v. de op 17-5-2013 bij de notaris gedeponeerde verklaringen van de heren Van Huet en Molenkamp.
 2. Zij geen contact zou mogen hebben met journalisten vanwege de 'Oukaze Kok' en daarover nog gesproken en/of geSMS't heeft met haar leidinggevende mevr. Jongeneel.
 3. Zij is benaderd door de juridisch adviseur van justitie de heer van der Flier.
 4. Zij door de heer van der Flier gevraagd is of de haar toegedichte uitlatingen waar zijn.
 5. Er een onderzoek is verricht door een extern gepensioneerde ambtenaar, van een ander departement, waarvan de heer van de Flier de identiteit wel zou kennen.
 6. Zij in dit kader ondervraagd is.
 7. Er andere personen in dit kader ondervraagd zijn waarvan zij de identiteit niet kent.
 8. Een verslag is gemaakt van dit interne onderzoek met een conclusie van enkele A4-tjes die door haar en haar advocaat zijn ingezien.
 9. Zij aan de heer van der Flier heeft gevraagd om een eigen advocaat, dat dat verzoek intern is besproken, bewilligd en door het ministerie wordt vergoed.
 10. Zij contacten van journalisten, te weten van het AD, RTL en de Volkskrant, heeft doorverwezen naar de afdeling Voorlichting.
 11. Zij vier dienstreizen heeft gemaakt, waarvan een naar Londen, een naar Parijs en twee naar Straatsburg.
 12. Dat er omstreeks '91 en '92 een Koninklijke onderscheiding is uitgereikt aan een kinderrechter, waarover advies is uitgegeven door de heren Demmink en Greeven.
 13. De heren Ottens, Van Huet en Molenkamp volgens het verklaarde onder nummer 36 van het PV zijn vertrokken bij het Ministerie.
B) Daarnaast heeft mevr. Storm ter zitting verklaard, hetgeen niet of anders in het proces verbaal is opgenomen dat:
 1. De heer Roes, DG rechtspleging, n.a.v. het artikel in de Volkskrant van 20-6-2013 contact heeft opgenomen met mevr. Storm.
 2. De heer Roes geen advies heeft gegeven, zich er niet mee bemoeid heeft, en niet gevraagd heeft om op de hoogte te worden gehouden.
 3. Mevr. Storm contact gezocht heeft met de heer Roes omdat er berichten op internet verschenen waren en zij benaderd was door journalisten.
 4. Zij ondervraagd is door een gepensioneerd ambtenaar, niet zijnde een rechercheur.
 5. De opdracht tot het gesprek tussen Storm en de onderzoekende ambtenaar door de heer Flier is gegeven.
 6. De aan mevr. Storm gepresenteerde conclusie een pagina of vier besloeg.
 7. Er bezoeken door mevr. Storm gemaakt zijn met een groep van Engelse gevangenisdirecteuren naar o.a. Delfzijl, Appingedam, Roermond.


Het verzoek
Hierover heb ik enkele vragen waarbij ik voor zover nodig een expliciet beroep doe op de Wet Openbaarheid Bestuur en de AWB, in het bijzonder de Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur en waar nodig de doorzendplicht, teneinde inzicht te krijgen in de feitelijke grondslagen, de motivering en procedurele overwegingen die geleid hebben tot de beschreven handelingen, alsmede het afleggen van verantwoording en het bieden van controle mogelijkheden. Graag verneem en ontvang ik u van u de bijbehorende beschikkingen, documenten, werknotities, memo's, verslagen, gespreksopnamen of anderszins gemaakte registraties, danwel de motivatie waarom deze in redelijkheid te verwachten en te behoren registraties niet zijn gedaan, aangaande het navolgende:

A) T.a.v. de betrokken personen:
 1. Wilt u mij het functionele CV van mevr. A.J. Storm-'s Gravesande overhandigen vanaf haar in dienst treden per 1984, de redenen voor interne overplaatsingen en de aan die besluiten te grondslag liggen motivering en functioneringsverslagen.
 2. Hetzelde geld voor de heren Ottens, Van Huet en Molenkamp, vermeerderd met de redenen van hun vertrek binnen het Ministerie.
 3. De overwegingen op grond waarvan de heer Ottens een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen en het onderzoek dat uw ministerie daarnaar heeft verricht om dat goed te keuren, inclusief de overwegingen van de diverse daarbij betrokken personen.
 4. Idem als onder punt 3, maar dan voor de voormalig ambtenaar/kinderrechter zoals besproken onder de punten 10 en 13 van het Proces Verbaal.
 5. De identiteit, kwalificaties en arbeidshistorie van de onder A5 bedoelde gepensioneerd ambtenaar die het interne onderzoek heeft verricht.
 6. De identiteit, kwalificaties en arbeidshistorie van alle anderen dan mevr. Storm geïnterviewde ambtenaren in het bedoelde interne onderzoek, zoals geduid onder A7.
 7. Een overzicht van alle contacten die er geweest zijn tussen mevr. Storm en de heer Demmink.
B) T.a.v. procedures en richtlijnen:
 1. Wilt u mij een exemplaar verstrekken van de thans vigerende 'Oukaze Kok'.
 2. Alle andere richtlijnen binnen uw ministerie waarlangs contacten met niet departementale personen verlopen.
 3. De relaties die uw ministerie actief onderhoudt, d.w.z. het initiatief uitgaande van de onder uw minister zijn verantwoordelijkheid vallende ambtenaren, (inclusief die van inlichtingendiensten) waaronder:
  a. Contacten van de afdeling Voorlichting met het AD, RTL en VK, zoals aangegeven onder A10 van het hierboven gestelde.
  b. Contacten met journalisten, uitgevers, publicisten, multi-media bedrijven en/of individuele personen.
  c. Gesloten overeenkomsten met, al dan niet tegen betaling, externe auteurs, uitgevers, bloggers, of anderszins, inclusief uitgaven zoals bijv. de NU.nl-nieuws feeds en NS.nl-feeds op de in de rechtbanken geplaatste monitoren, en personen zoals Marcel Haenen (In deze wijs ik u ook op het lopende art.12- en WOB-verzoek bij het Hof Arnhem).
  Graag ontvang ik een overzicht van deze contacten incl. een specificatie van de verrichte betalingen en daarvoor verrichte werkzaamheden.
 4. Verslagen van alle overleg die heeft plaats gevonden tussen mevr. Storm en het ministerie aangaande deze kwestie.
 5. Verslagen van alle overleg die binnen uw ministerie over deze kwestie heeft plaats gevonden met anderen dan mevr. Storm.
 6. Idem van alle overleg die buiten uw ministerie heeft plaatsgevonden, waaronder dat met het ministerie van Buitenlandse zaken, maar ook met niet-overheidsorganisaties.
 7. Verslagen van alle overleg die over deze kwestie heeft plaats gevonden met externe personen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, de heren Demmink, de gepensioneerd ambtenaar, advocaat Knijff, advocaat Martens, de Deken van de Orde, de Rechtbanken.
 8. De gevolgde procedure en aan de handelingen en besluiten ten grondslag liggende motiveringen voor het contact gepleegd met mevr. Storm door de diverse mensen binnen het ministerie, doch tenminste die van haar leidinggevende mevr. Jongeneel, DJOA mevr. de Bie en DGRR Roes.
 9. De functie en positie van de heer Flier, zijn functionele C.V. en een overzicht van alle activiteiten die de heer Flier heeft uitgevoerd inzake de huidige kwestie, alsmede binnen de andere procedures die thans lopen of reeds gelopen hebben aangaande de heer Demmink.
 10. De exacte gevolgde procedure en besluiten, inclusief datum/tijdstippen, methoden en betrokken/aanwezige personen, die zijn gevoerd in de contacten met mevr. Storm.
 11. De exacte gevolgde procedure en besluiten, inclusief datum/tijdstippen, methoden en betrokken/aanwezige personen, die zijn gevoerd in de contacten met de heren Martens en Knijff.
C) T.a.v. documenten en bewijsstukken:
 1. De organogrammen van het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie sinds 1990.
 2. Het verslag van het interne onderzoek in de hier besproken kwestie.
 3. De verslagen van de diverse in opdracht van de Tweede Kamer en Minister verrichtte "oriënterende onderzoeken".
 4. Een lijst van de in dat kader geraadpleegde personen en instituten, zowel departementaal, interdepartementaal, nationaal als internationaal.
 5. Alle declaraties met specificaties die gedaan zijn met betrekking tot de bedoelde dienstreis in 1992 van de gevangenisdirecteuren naar Engeland.
 6. De declaraties met specificaties die door mevr. Storm gedaan zijn m.b.t. al haar andere dienstreizen (waaronder in ieder geval Parijs en Straatsburg), met bijzonder aandacht voor eventuele hotel, restaurant en café-kosten en gebruikte consumpties.
 7. De (al dan niet schriftelijke) overeenkomsten met en declaraties van de advocaten Martens en Knijff, inclusief de specificaties waaronder de datum, tijdsduur en omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
Daar waar u meent dat er zwaarwegende belangen gelden (quid non) op grond waarvan u de inhoud van de gevraagde documenten niet wilt openbaren in het algemeen belang verlang ik toch tenminste de "meta-data" van die documenten, waaronder datum/tijd, registratienummer, notulist, betrokken personen en het behandelde onderwerp.

Gezien het geplande getuigenverhoor van vrijdag 14 maart a.s. zou ik deze informatie, of zo veel als mogelijk danwel gefaseerd, graag voor die tijd ontvangen. Deze gegevens zijn essentieel voor een zorgvuldig verloop van het geplande getuigenverhoor, waardoor ik iedere vertraging beschouw als een poging tot opzettelijke frustratie van de rechtsgang, hetgeen strafbaar is gesteld. Verder wijs ik u er op dat het achterhouden of manipuleren van bewijsmiddelen eveneens strafbaar is.


De beantwoording
De heer van der Flier, die het "interne onderzoekje" leidde en met een conclusie kwam van vier (4 !) pagina's was vandaag niet beschikbaar. Maar gelukkig heeft hij morgen nog de hele dag om de stukken bij elkaar te zoeken. Ze komen ons toch niet vertellen dat die, net als die andere agenda's van JD's reisjes, óók zoek zijn geraakt?
author: Ton   |   published: 12.03.2014   |   updated: 12.03.2014   |   comments: allowed

14.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
15.03.2014 19:00u
Wake voor Baybaşin
Gevangenis Veenhuizen
Norhaven Groningen
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014