Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Katholiek Nederlands Persbureau
Genootschappen 1 zijn er velen. Ieder met hun eigen decorum 2. Vanuit de actualiteit van de voetbal-WK kun je daarbij denken aan een FIFA, maar ook aan het Genootschap Onze Taal 3 dat spellingsregels opstelt, genootschappen van medische specialisten 4 en vele andere verenigingen.

Het KNP 5 is een reeds meer dan 25 jaar bestaande organisatie die hier onderzoek naar doet. Op hun website staan artikelen over een breed scala aan clubs variërend van religieuze sektes als wicca, politieke organisaties als de Bilderberg-groep, tot economische clubs voor pharmacie 6. Ieder jaar houden ze in november een (openbaar toegankelijke) studiedag. Dit jaar (29.11.2014) zal uw HHC-redacteur daar een lezing geven. U bent van harte welkom.

Een bijzonder genootschap is die van de Tweede Kamer met een eigen presidium, eigen etiquette en zelfs een eigen Commissie Stiekem. Dat laatste heeft een naam, net als die van het HHC-weblog, dat de vooroordelen prikkelt. Ze hebben ook een aantal niet-uit-de-school-klappen regels, zeker wanneer het eigenbelang op het spel staat. Linda Voortman kan u daar alles over vertellen 7.


Gerechtelijk genootschap
Rechters hebben als geen ander ook hun eigen spelregels, hun eigen jargon, hun eigen jurisprudentie, hun eigen opleidingsinstituut. Alle kenmerken 8 van een sekte zijn daarbij aanwezig. Constitutie en het primauteitsvraagstuk 9 zijn ondergeschikt. En over de vraag "Is het rechterlijk ambt juridisch bezien verenigbaar met het lidmaatschap van een vrijmetselaarsloge?" 10 wordt niet eens nagedacht.

What happens in de raadkamer, stays in de raadkamer. Dat is een uitgangspunt bij het overleg van de rechters in de meervoudige strafkamer. Heel slim hebben ze bedacht dat het aantal raadsleden altijd oneven (3 of 5) moet zijn. Zo kun je altijd een meerderheid van stemmen krijgen. Dat dit haaks staat op het concept "gerede twijfel" deert hen niet. Een uitslag 2-1 of 3-2 wordt vertaald naar een 'unanieme' 3-0 of zelfs 5-0. Geen twijfel over: de thuispartij heeft gewonnen.


De Geldnet kraak
Op 22.04.1996 vindt er een grove overval 11 op een Geldnet-vestiging plaats. Via een goed voorbereide actie wordt met een shovel naar binnen gereden, 11.3 miljoen gulden buitgemaakt, en tijdens de aftocht nog wat machinepistolen leeg geschoten 12. We hebben het over de periode post-IRT / Rolodex, waarin de zware criminaliteit hoogtij vierde. Na tips van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) wordt de voorvluchtige Danny Kuiters 13 opgepakt. Via DNA-technieken en minuscule haartjes (alweer) 14 en getuigenverklaringen werd de zaak "opgelost".

Het gaat nu niet om de details van de cold-case maar om de hieruit voortvloeiende gevolgen die een precedent hebben geschapen voor "Het geheim van de raadkamer". In 2008 schrijft het FD hierover:
Ex-rechter vervolgd wegens schending ambtsgeheim

Waar het OM aanvankelijk de zaak seponeerde werd via een artikel 12 procedure door de rechter mr. Hermans alsnog vervolging ingesteld. Opmerkelijk. Net als de zaak van Linda Voortman. Waar een wraking slechts 3,4% kans van slagen heeft 16 en een artikel 12 procedure 17 hooguit 10% (zie pag. 163 e.v.) lukt een aangifte van de eigen rechter bij zijn eigen rechtbank erg gemakkelijk. Op de aangifte 18 door het HHC van een half jaar geleden wordt nog steeds op antwoord gewacht. Het HHC beschikt zelfs over aangiften van meer dan 2,5 jaar geleden die nog op een reactie van het OM wacht, en daarmee bewijs vormen voor de nalatigheid, onzorgvuldigheid, onbetrouwbaarheid en daarmee aansprakelijkheid van de overheid.


Het Geheim van de Raadkamer
Afgelopen vrijdag (27.06.2014) is door het Openbaar Ministerie in Amsterdam een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur geëist tegen de 56-jarige oud-rechter.
Werkstraf geëist tegen oud-rechter Wedzinga

Nu valt er heel gemakklijk een mening te hebben over "rammen" en een psychologische profilering te maken over impulsbeheersing, wraak en andere persoonlijke zaken, die in het kader van dit artikel interessant zijn, maar waarmee de doelstelling van dit commentaar niet wordt gediend. Wel kunnen er enkele opmerkingen worden gemaakt over deze eis van het OM.
  1. Er wordt een voorwaardelijke eis gesteld. Dat houdt in dat wanneer deze daad nogmaals wordt begaan, iets wat feitelijk onmogelijk is gezien het verlies van zijn functie als raadsheer, (of een andere strafbare daad) deze sanctie pas ten uitvoer wordt gebracht.
  2. Naast het "holle karrakter" van deze eis staat deze in geen verhouding tot de pitbul-aanhoudendheid van Hermans met zijn artikel 12 procedure bij een toch niet zo onafhankelijk hof.
  3. Kennelijk hecht het openbaar ministerie een grote geloofwaardigheid aan de e-mails die deze oud-rechter, in zijn post-ontslag periode, heeft verzonden. Zij ziet daarin voldoende bewijsgrond om hem te vervolgen. En de rechter heeft hem daarvoor ook al veroordeeld. Betrouwbaar dus.
En over die betrouwbaarheid van zijn e-mails wil ik het graag met u hebben...


De e-mail aan KlokkenluiderOnline

Daarna gebeurde er nog meer, waaronder een hoger beroep, een cassatie, en andere zaken. Maar voor dit arikel is alleen de e-mail aan Micha Kat het onderwerp van interesse.In deze onthullende e-mail staat het volgende: Demmink, Donner, Hirsch Ballin en Ed Nijpels waren gasten in de SM-club Paradise te Breda en daar zouden zelfs comprommiterende foto's van bestaan.

De hamvraag is nu of deze informatie correct is. Bij een in diskrediet gebrachte persoon is dat lastig te beoordelen. Maar enige nuancering is toch op zijn plaats. Een feit is dat Wedzinga in 2005 is geschorst en dat (afgezien van de mishandeling in 2004) alle belastende verwijten pas daarna zijn ingetreden. Als een conditioneel causaal resultaat. Wie kaatst moet de bal verwachten en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat het om een uiting van ongenoegen gaat lijkt evident, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee al zijn uitspraken ook onbetrouwbaar zijn. In vino veritas, maar in woede vaak net zo goed. Zijn er conclusies te trekken uit het voorgaande? De aannemelijkheid van het verhaal lijkt groter dan de reden tot verwerping wegens een fantasie uit het rijk der fabelen. Zelfs het OM en de rechter hechten geloof aan de e-mails van Wedzinga. Maar zonder fotomateriaal of nadere getuigenverklaringen ontbeert het iedere bewijskracht. De betreffende bewindslieden zullen de zaak altijd ontkennen, ook als deze waar zou zijn. Zij vormen mogelijk samen een genietschap (geen spelfout) waarin loyaliteit en omerta vanzelfsprekend zijn. De vraag resteert welke ambtsinstructies er bij de politie Breda hebben gelegen voor de gepleegde invallen en welke bewijsmiddelen daarbij zijn ontvreemd. Maar dat is iets wat je met een WOB toch niet boven water krijgt en dus meer iets voor de recherche zelf om te onderzoeken. Ook het OM heeft haar omerta.
author: Ton   |   published: 29.06.2014   |   updated: 29.06.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014