Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De advocatenorde
De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is er voor iedereen die zijn recht zoekt en die daarbij een advocaat nodig heeft. Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van een advocaat. De Orde heeft de publieke taak hiervoor te zorgen. (Zeggen ze zelf.)

In het verleden heeft het HHC al wat toepasselijke wetsteksten 1 aangegeven. Het lijkt allemaal redelijk geregeld. En mocht u tegen wat probleempjes aanlopen dan kunt u naar de Orde van advocaten 2 in uw regio. Houdt u alsnog wat probleempjes over dan kan alsnog de Raad en het Hof van Discipline 3 worden ingeschakeld. Dat kan haast niet misgaan, zou u denken.

Maar dan moet ik weer denken aan de video Dutch Injustice 4: "But what if the criminals are in charge of the justice system?"

Vaak is er maar één toegangsweg tot het recht. En dat is via de advocaat. De rechter mag u zelf niet kiezen. De advocaat wel. Maar de advocaat mag op zijn beurt weer zijn klanten kiezen. Zoals u gisteren kon lezen 5 hebben ze geen enkel probleem met klanten waarbij het ministerie van justitie de rekening betaald. € 350 per uur, exclusief bijkomende kosten als 21% BTW, kantoorkosten en verschotten. U bent van harte welkom. Een dagje "morele steun" leveren aan Anneke Storm 6 is allemaal geen enkel probleem.

Maar voor mensen die echt rechtshulp nodig hebben gelden de "orde-regels" niet zo nauw. Lastige klanten of lastige advocaten krijgen dan al gauw met "de orde" te maken en dus met "de deken". In November 2012 is de Deken van de Haagse Orde vervangen door een nieuwe. Inmiddels zit hij nu al ruim anderhalf jaar op die post. Vrijwel direct vanaf zijn aanstelling waren er klachten van slachtoffers van het vaak falende systeem. Klachten over het systeem, maar ook klachten over de deken.

Vandaag voor de afwisseling eens een klacht van een advocaat zelf. Vorige week berichtten wij u al over de zaak "De stelling van Stelling" van de Deken tegen de Advocaat 7. Vandaag krijgt u het vervolg in de Advocaat tegen de Deken.


De Haagse Deken

Advocaat Meindert Stelling stuurt aan

op vertrek deken Bas MartensStelling Advocatuur
Stationsstraat 21-C
2405 BL Alphen aan den Rijn
tel. 0172 - 473687 / 06 - 3807 4678


Alphen aan den Rijn, 19 mei 2014 - Advocaat Meindert Stelling schrijft vandaag in een brief aan de raad van toezicht van de Haagse orde van advocaten, dat de voorzitter van die raad, deken Bas Martens, er goed aan zou doen om zijn functie neer te leggen. Stelling heeft aangifte wegens laster tegen de deken gedaan, omdat deze publiekelijk heeft uitgedragen dat Stelling zich structureel zou misdragen in de rechtszaal. Hij zou vloeken en schelden en bovendien rechters beledigen. Stelling ontkent dit en wijst er op dat tegen hem nog nooit een klacht is ingediend wegens dergelijke gedragingen. Ook is hij nooit veroordeeld wegens belediging of een soortgelijk misdrijf.

Stelling schrijft aan de raad van toezicht dat de deken door zijn lasterlijke beweringen ten aanzien van hem, heeft getoond niet te beschikken over de vereiste kwaliteiten om deken te kunnen zijn. Maar dat is er niet alleen. Stelling wijst er in zijn brief ook op dat de deken in de procedures die tegen Stelling zijn aangespannen, allerlei beweringen doet over zijn handelwijze die volkomen ongefundeerd zijn. Dit omdat de deken niet eens weet waarover hij oordeelt, aangezien hij de verschillende dossiers niet eens kent. Bovenal verwijt Stelling de deken een gewetenloze en slaafse navolging van de Hoge Raad, door geen kritiek te dulden op de uitspraak van de Hoge Raad dat de nucleaire vernietiging van een stad niet altijd onrechtmatig zou zijn. Een uitspraak die lijnrecht ingaat tegen het absoluut geldende verbod om de burgerbevolking tot doelwit van een militaire aanval te maken. Een verbod waarop iedere uitzondering dus is uitgesloten.

In zijn brief zegt Stelling over zijn aangifte tegen de deken wegens laster:

Het wil mij voorkomen dat de heer Martens door zijn handelwijze heeft getoond niet over de kwaliteiten te beschikken die vereist zijn om als deken te kunnen fungeren. Een advocaat die door lasterlijke beweringen de goede naam van een andere advocaat willens en wetens aantast, vertoont immers een gedrag dat sterk appelleert aan het meest negatieve beeld dat binnen de maatschappij bestaat omtrent "de advocaat". Dat wil zeggen, dat van een onbetrouwbaar sujet dat er niet voor terugdeinst om door list en bedrog, en tegen het in rekening brengen van hoge uurtarieven, te trachten het gewenste resultaat te bewerkstelligen. Door als deken, dat wil zeggen als boegbeeld van de plaatselijke orde van advocaten, een handelwijze te vertonen die dat beeld van onbetrouwbaarheid bevestigt, schaadt hij in ernstige mate het vertrouwen dat de maatschappij in de advocatuur kan stellen en schaadt hij derhalve de belangen van de advocatuur.


En na een uiteenzetting te hebben gegeven omtrent de handelwijze van de deken in de procedures die deze tegen Stelling heeft aangespannen voor de raad van discipline, concludeert hij:

Ik meen met het voorgaande te hebben aangetoond dat de heer Martens geen blijk geeft van morele, intellectuele en juridische integriteit. Integendeel, hij heeft zich gemanifesteerd als een representant van de meest verwerpelijk soort advocaten, van de advocaten die de waarheid manipuleren en die de rechter voorliegen. Om die reden meen ik dat de raad van toezicht er goed aan zou doen om aan de heer Martens kenbaar te maken dat hij er beter aan doet om zijn functie van deken ter beschikking te stellen.12.05.2014
Pleitnota


16.05.2014
Aangifte laster


19.05.2014
Brief aan RvT


Het Haagse Complot

Het Haagse Complot stuurt aan

op strafvervolging van deken

en van Hof van DisciplineIn de Advocatenwet 8 zijn de zaken m.b.t. Advocaten, de Deken en de Orde geregeld.


De aanklacht van het HHC gaat aanzienlijk verder dan die van mr. Stelling. Maar liefst 143 e-mails, vele brieven, processtukken en mp3-geluidsregistraties van zittingen liggen hieraan ten grondslag. En daarbij hebben we het over slechts één dossier. Stelling zegt in zijn aanklacht: "Dit omdat de deken niet eens weet waarover hij oordeelt, aangezien hij de verschillende dossiers niet eens kent." Het HHC kan dit beamen, maar het leuke is dat ook de Deken dat zelf doet. Bas Martens zegt op 13.08.2013 (17:23 minuut) letterlijk: "Er is niet zo veel internationale expertise. U weet hier natuurlijk veel meer van. Daar twijfel ik niet aan."

Met die bekentenis van eigen gebrekkige deskundigheid past dan ook een wat voorzichtigere opstelling. Temeer daar deze uitspraak voortvloeide uit een reeds op 25.02.2013 gedeponeerde klacht bij Jan Loorbach, Deken van de Landelijke Orde. Desalnietemin kwam het tot een comparitie bij het Bossche Hof. De laatste in de middag, vlak voor het Kerstreces. Ook het Hof kende het dossier niet, was vooringenomen, blunderde in enkele vragen en uitspraken, wilde snel naar huis en schond de goede procesorde. Vervolgens werd er ook door het hof nog eens bedrog en valsheid in geschrifte gepleegd. Allemaal op papier, dus met harde bewijzen aantoonbaar.

Het HHC heeft derhalve óók aangifte gedaan. Alleen niet bij Hoofdofficier Korvinus te Den Haag. Die kan immers niet oordelen omdat deze een belangenverstrengeling heeft met andere door het HHC aangekaarte zaken tegen het College van PG en het Ministerie van Justitie. De aangifte is dan ook ingediend bij president van De Hoge Raad Der Nederlanden mr. Geert Corstens. De zaak loopt nog en half mei zou ik bericht worden. Het klepperen van de brievenbus wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden.
author: Ton   |   published: 20.05.2014   |   updated: 20.05.2014   |   comments: allowed

27.05.2014 15:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 

23.06.2014
Micha Kat
zaak Bart Mos
Rechtbank Amsterdam
 

03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014