Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Hugo Hillenaar (HOvJ)
kruipt door het stof
Op 10 maart j.l. berichtte ik u over de zaak Frans, waarbij het leven van een vader en zijn twee kinderen is verwoest. Tweede Kamerlid Lilian Helder (PVV) heeft hierover Kamervragen gesteld en die zijn op 10 April j.l. door minister Opstelten beantwoord. Gisteren bood H.M.P. Hillenaar, hoofdofficier van het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant, in een openbare brief excuses aan.


De zaak Frans / de heer H.
De zaak Frans is een typisch voorbeeld dat niet de incompetentie van het openbaar ministerie illustreert, maar aantoont dat het OM liever het eigenbelang behartigt, zonodig met gebruikmaking van mensenrechtenschendingen, dan dat het de principes van de Trias Politica en de Grondwet verdedigt.
In deze zaak gaat het om valse verklaringen, waarin het OM stelde dat de vader schuld bekend zou hebben, terwijl hij in werkelijkheid altijd expliciet ontkend heeft. En nadat de rechter had vastgesteld dat het OM inderdaad "onzorgvuldig en verwijtbaar" gehandeld zou hebben (de originele uitspraak is niet gepubliceerd) werd (gemakshalve) het bewijsmateriaal snel vernietigd, gelijk ik u gisteren melde in de zaak Manuel Schadwald.

het Openbaar Ministerie
Het is niet de eerste keer dat Hoofdofficier van Justitie Hugo Hillenaar van het arrondissement Breda in opspraak komt. Ook in de affaire Demmink en de zaak Baybaşın speelt hij een cruciale rol omdat ook daarin een vals strafdossier zou zijn opgemaakt. En eigenlijk op precies dezelfde wijze: onjuiste (maar wel belastende) transcripties. In de zaak Baybaşın ging het om vervalste telefoontaps.

Ook wat in de zaak Frans is gebeurd is ronduit schandalig. En wat het nog veel schandaliger maakt is dat eerst de Media en het Parlement moet worden ingeroepen, alvorens het OM met een volstrekt gebrek aan zelfreinigend vermogen een en ander quasi corrigeert. Een papieren lippendienst die het aangedane onrecht nimmer kan compenseren.

Geachte heer H.,

Met de aanbeveling van de Nationale ombudsman in zijn rapport van 24 april 2013 indachtig, richt ik deze open brief aan u.

In navolging van de publieke excuses die ik tijdens de uitzending van het EO-programma De Vijfde Dag heb gemaakt, bied ik u bij deze nogmaals openlijk mijn oprechte excuses aan voor hetgeen fout is gegaan tijdens het opsporingsonderzoek dat onder verantwoordelijkheid van mijn parket is uitgevoerd. Niet alleen zijn er fouten gemaakt door de politie, ook door het OM zijn in deze zaak fouten gemaakt. De sturing en begeleiding van het politieonderzoek had strakker en eenduidiger gekund.

Ik onderken dat achteraf bezien, gelet op de uitkomsten van de interne onderzoeken en de contra-expertise van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), een kritischere houding ten aanzien van de aangiften jegens u mogelijk tot een andere beslissing had geleid. Dat u door de gemaakte fouten in het opsporingsonderzoek en het instellen van vervolging ernstig benadeeld bent, betreur ik ten zeerste.

Inmiddels is u door het Openbaar Ministerie en de politie gezamenlijk een tegemoetkoming aangeboden zonder finale kwijting te verlangen. Het u aangeboden bedrag zal zo spoedig mogelijk op uw rekening worden gestort.

Ik hecht eraan op te merken dat deze zaak aanleiding heeft gegeven tot het nemen van ingrijpende verbetermaatregelen bij zowel de politie als het OM.

Ik hoop oprecht dat de door mij gemaakte excuses een bijdrage kunnen leveren aan het verwerken van deze zaak.

Met vriendelijke groet,

de hoofdofficier van justitie,

H.M.P. HillenaarConclusie
De minister concludeert alsvolgt:

"Deze zaak is voor betrokkene en zijn directe omgeving ingrijpend. Ernstig is dat - zoals de politie en het OM - hebben geconcludeerd - het opsporingsonderzoek niet voldeed aan de geldende normen. Ik betreur de grote gevolgen die dit voor betrokkene heeft gehad.

Deze zaak onderstreept het belang van een zorgvuldig en voldoende kritisch strafrechtelijk onderzoek, juist gezien de impact die strafvorderlijk handelen op de levens van burgers kan hebben. Zowel de doorgevoerde verbeteringen van het Programma Versterking Opsporing en Vervolging, als de naar aanleiding van deze zaak getroffen concrete maatregelen geven mij vertrouwen dat voor nu en in de toekomst waarborgen aanwezig te zijn om zaken als deze te voorkomen.
"

Dit is alweer een typisch voorbeeld van de sorry-cultuur van onze overheid. Fouten worden gemaakt. Errare Human Est, Perseverare Est Diabolicum. Soms zijn deze fouten menselijk, soms zijn deze diabolisch. Het (nog steeds) satanische gedraai met uitvluchten als "de aanbeveling van de ombudsman aandachtig" en "achteraf bezien" maakt mij duidelijk dat er géén enkele "lessons learned" zijn.

Geen consequenties voor de, na wat toch kennelijk opzet lijkt te zijn, veroorzakers van dit onmenselijke leed. Het "we deden een plas, en alles blijft zoals het was" lijkt van toepassing. De door Opstelten genoemde "concrete maatregelen" zijn voor mij in ieder geval niet concreet en lijken slechts een loze belofte. En ook onze Kamerleden nemen in de regel genoegen met een antwoordbriefje. Daarmee is de zaak afgedaan, en krijgen de misdadigers van dit evidente justitiele misdrijf een ga-niet-naar-de-gevangenis kaart en wellicht nog een mooie promotie ook.Gerelateerde blog-artikelen:
15.02.2013 - Ben van den Brink
27.02.2013 - Opstelten weigert onderzoek Demmink
26.03.2013 - Telefoontaps en justitie
25.04.2013 - Menschenroof


author: Ton   |   published: 18.05.2013   |   updated: 18.05.2013   |   comments: allowed

complotarchiveliteraturesources