Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het onderzoek naar Baybasin en Demmink
Op 28.10.2015 heeft Hüseyin Baybaşin gesproken met Diederik Aben, Advocaat-Generaal van de Hoge Raad, en met Yolande Wijnnobel, onderzoeksrechtercommissaris te Den Haag. Dezelfde RC die ook de lopende strafzaak tegen Joris Demmink onderzoekt. Die daarvoor zelfs twee keer naar Turkije is gereist en inmiddels zelf ervaren heeft hoe corrupte regeringen spelletjes spelen met het recht.

Het HHC heeft inmiddels 4,5 jaar persoonlijke ervaring met de onbetrouwbaarheid, zelfs leugenachtigheid, van de hoogste bazen binnen de Turkse en Nederlandse overheden. Om zich tegen deze malafide praktijken te beschermen wilde uw verslaggever zich in 2013 een enkelband laten bevestigen. Krankzinnig zult u denken. Noodzakelijk echter, omdat "Het Recht" aan volkomen willekeur is onderworpen. Met onschuldige burgers als slachtoffer. Om een lang verhaal kort te maken, opnieuw een voorbeeld van willekeur: Ik kreeg géén 1 enkelband en Yolande wèl 2.

Yolande zei direct na aanbrengen al de psychische druk te voelen om niet het huis uit te mogen. Zelfs de tuin is verboden terrein. 'En juist nu wordt het mooi weer', zei ze balend. Maar ze doet het toch maar. Niet dat haar ervaring maar in de buurt zal komen van de slachtoffers van juridische "dwalingen". Het is in ieder geval een begin van het zo noodzakelijke begrip voor een evenwichtig oordeel. Geen souffleren, aannames en vooroordelen, maar zèlf echte ervaringen en feiten verzamelen.

Dat is ook wat Baybaşin over haar zegt 3. Yolande was scherpzinnig luisterend. Met haar eigen ervaringen in Turkije in het achterhoofd begripvol. De kans dan Baybaşin al die tijd gelijk heeft gehad en de rechters zijn bedonderd, voorgelogen en gemanipuleerd door corrupte regeringen lijkt zeer aannemelijk. Niet alleen aannemelijk. Er is keihard bewijs voor.

Ook al wordt tot op de dag van vandaag door de overheid, met inbegrip van ombudsman Reinier van Zutphen, alles gepoogd om dat maar te verbloemen. Tevergeefs. Recht zal geschiedden! En zij die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten (waaronder verdonkermanen van bewijs, medeplichtigheid aan onrechtmatige gijzeling en het niet voldoen aan artikel 162 Sv. 4) zullen zelf voor de rechter worden gebracht.


Het rapport
Voor een meer uitgebreide toelichting leest u de artikelen in de lijst hieronder nog maar eens na. Samengevat komt het hier op neer: Op 24.12.1995 wordt Baybaşin bij een "routinecontrole" ter hoogte van de Belgische grens bij Hazeldonk opgepakt. Dat gebeurde stiekem. De bedoeling was dat hij via een militair vliegveld naar Turkije zou worden ontvoerd. Maar omdat het Kerstmis was liep het mis. Terwijl Baybaşin in isolatie zat, zat Joris Demmink -op kosten van de belastingbetaler- aan de wijn en was Hugo Hillenaar 5 zelf te laf om enige verantwoordelijkheid te dragen of initiatief te nemen.

Het gevolg: Onvoldoende toezicht waardoor Baybaşin, die bang was opnieuw gemarteld te worden, de kans kreeg om dat weekend direct asiel aan te vragen. En vanaf dat moment liep het hele complot mis. De truc om, zoals dat later wel slaagde met Ali Hassan 6 vanuit de "yolculuk odası", het "grenshospitium" 7 (u weet wel van Bassie 8 zijn Schipholbrand), mislukt. Er waren inmiddels te veel mensen, waaronder advocaat Koppe, op de hoogte. Er moest een nieuwe strategie worden verzonnen. Plan-B. Niet vooraf over nagedacht dus gedoemd om te mislukken.

En dan begint er een juridisch cicrus. Er wordt een arrestatiebevel verzonnen. Een uitleveringsverzoek verzonnen. Enkele documenten gecreëerd. Niet officieel, maar via "diplomatieke nota's". Dat zijn onderonsjes tussen overheden die niet gecontroleerd of getoetst mogen worden en waarover geen verantwoording wordt afgelegd. Ook daar heeft het HHC (en het Parlement en de Ombudsman) inmiddels uitgebreid bewijs van. Corruptie ten top.

En domme en luie rechters, waaronder niemand minder dan de president van de Hoge Raad, denken (of pretenderen tegen beter weten in) dat de overheid te vertrouwen is. Dat de overheid recht wil doen. Dat de overheid verantwoording wil en zal dragen. Dat de stapels leugens, manipulaties, valsheid in geschrifte, verdonkeremanen van bewijs, "over het hoofd gezien" kunnen worden. Dat ze zich kunnen verschuilen achter "verkeerd voorgelicht" te zijn. En dat ze ermee weg kunnen komen...


Het onderzoek
Verzoek tot informatie aan het Openbaar Ministerie
datefromsubject
09.09.2013Hofstede First WOB-request via email of 07:29h
17.09.2013Public Prosecutor Rejection: any such request can not be performed via email but should be done on paper
20.09.2013Hofstede Resent WOB request: on paper and by registered mail
26.09.2013Public Prosecutor Standard delay for 4 weeks before answering
29.10.2013Public Prosecutor Rejection: such documents do not exist (original + translation)
04.11.2013Hofstede Concept letter of appeal and request for POA to Baybasin (translated)
22.11.2013Baybaşin Power of Attorney regarding this procedure
29.11.2013Hofstede Appeal in first instance
08.01.2014College of P&G Suspension of 6 weeks and opportunity of attending a hearing
11.01.2014Hofstede Confirmation attendance of Hofstede at hearing + complaint refusal attendance of Baybasin
20.01.2014Hofstede Telephone conversation 13:20h with College of P&G (mp4 - 04:10m)
24.01.2014Hofstede Objections regarding limitation on the hearing
28.01.2014College of P&G Minutes of the hearing
03.02.2014College of P&G Verdict hearing PaG BJZ-45289 + appendices
15.10.1996Court Verdict NJ - 1997 - 533
17.12.1996Court Verdict NJ - 1997 - 534

Verzoek tot informatie aan het Ministerie van veiligheid en Justitie
datefromsubject
10.02.2014Hofstede Second WOB-request - amendment
10.02.2014Ministry of JusticeReceipt confirmation
03.03.2014Hofstede Reminder and notification approaching deadline
04.04.2014Public Prosecutor Response
16.04.2014Public Prosecutor Response

Verzoek tot informatie aan INTERPOL
datefromsubject
02.02.2014Hofstede Request to INTERPOL regarding International Arrest Warrant
24.02.2014INTERPOL Request Power of Attorney
26.02.2014Hofstede Repeated request
03.03.2014INTERPOL Request original Power of Attorney
13.03.2014Hofstede Repeated request including original POA and ID's
24.03.2014INTERPOL Final response

Verzoek tot arrestatie van medewerkers Ministerie van Justitie
datefromsubject
13.03.2014Hofstede Bill of indictment to National Research Police
14.03.2014Rijks Recherche Notification: not authorized
18.03.2014Hofstede Bill of indictment to Supreme Court
01.04.2014Supreme Court Notification: not authorized
14.04.2014Hofstede Amendment 1 to bill of indictment
17.05.2014Hofstede Amendment 2 to bill of indictment
26.05.2014Supreme Court Response on indictment

Verzoek tot informatie aan Air Traffic Control en EUROCONTROL
datefromsubject
30.03.2014Hofstede WOB-request regarding flight-plans around 24.12.1995 to ISC
01.04.2014Hofstede WOB-request regarding flight-plans around 24.12.1995 to LVNL
01.04.2014Air Traffic ControlReceipt confirmation
01.04.2014Air Traffic ControlDecision: No data older than 3 years available, suggest EuroControl
24.04.2014Hofstede WOB-request regarding flight-plans around 24.12.1995 to EuroControl
29.04.2014EuroControl Response: Only court or government can acquire these data

klik op de pijl om te openen

Het bewijs

Sinds 2013 heeft het HHC diverse bewijsstukken, rapporten, documenten en correspondentie opgespoord en ontvangen. En uiteraard vindt u die niet allemaal terug in het overzicht van de WOB-verzoeken 9. Maar toch bestaan ze wel! En het HHC heeft deze veilig opgeborgen in het archief. Het betreffen o.a.:

1994Wet Arbeid Vreemdelingen 21.12.1994 10
1995Oprichting Koerdisch Parlement in Ballingschap 11
1996Turkish Drug Report 1995 (** classified **)
ECLI:NL:HR:1996:ZD0547 d.d. 15.10.1996 12
ECLI:NL:HR:1996:ZD0602 d.d. 17.12.1996 13
2000Vreemdelingenwet 23.11.2000 14
2002Nederland geeft verzet tegen PKK verbod op 15
2013Diverse correspondentie (zie blok "Onderzoek" hierboven)
2014Een brief van MinV&J    (kenmerk: 491423)
Een brief van Min Buza (kenmerk: 167163)


Uit de bovengenoemde brieven van MinV&J en MinBuza blijkt het navolgende:
08.12.1994Aanhoudingsbevel, gewaarmerkt afschrift.ontvangen: 05.01.1996
bron: MinBuZa-167163
09.03.1995Feitomschrijving waarvoor uitlevering is verzocht.ontvangen: 05.01.1996
bron: MinBuZa-167163
02.10.1995Internationaal signaleringsverzoekbron: MinV&J-491423
24.12.1995Arrestatie Baybaşin op de grens bij Hazeldonk
bij een reguliere nalevingscontrole Vreemdelingenwet
bron: MinV&J-491423
26.12.1995Proces Verbaal van Voorlopige aanhouding, verhoor en
inverzekeringsstelling van de Koninklijke Marechaussee
bron: MinV&J-491423
26.12.1995Bijlagen bij het PV:
• Identiteitsdocumenten van de heer Baybaşin
• Tekst signalering
• Verzoek van de CRI, afdeling Interpol
   of uitleveringsverzoek nog van kracht is.
• Bericht Interpol Turkije
   dat uitleveringsverzoek nog van kracht is.
• Bevel tot inverzekeringsstelling en verlenging daarvan.
bron: MinV&J-491423
05.01.1996Uitleveringsverzoek van Turkije aan Nederlandontvangen: 05.01.1996
bron: MinBuZa-167163

klik op de pijl om te openen

Beoordeling
Leugen nummer 1: Een routinecontrole vanuit de vreemdelingenwet.

      Deze wet was in 1995 gericht op het verbod van tewerkstelling van vreemdelingen zonder werkvergunning. Geen één marechaussee op een motorfiets die vanuit Brussel naar Nederland rijdt kan zien of iemand die de grens bij Hazeldonk passeert dat doet om illegaal te gaan werken. Bovendien is in 1958 het Benelux verdrag en in 1985 het Schengen verdrag getekend waardoor er vrij verkeer van personen binnen de Benelux, Frankrijk en Duitsland bestaat.

Leugen nummer 2: Baybaşin was in 1995 verdachte in Turkije van drugshandel.

      Gedoeld wordt op de Kismetin-1 (15.12.1992) en Lucky-S (07.01.1993) incidenten 16. Dit waren resp. een vermeend en een echt drugstransport. Naast Celal Kambur werden op 16.03.1995 Nejat Daş, Sevket Cubuk hiervoor bij verstek veroordeeld tot 24 maanden (dus geen levenslang). Baybaşin was hierin géén verdachte en is hiervoor ook nooit veroordeeld. Ook in het geheime drugsjaarrapport van 1995 staat Baybaşin niet vermeld!

Leugen nummer 3: Op 15.10.1996 stelt de rechtbank vast (onderstreping door HHC):

Dat uitlevering wordt gevraagd voor een commuun delict, namelijk het leiden c.q. deelnemen aan een misdadige organisatie die zich bezig houdt met drugsdelicten. Dat hier sprake zou zijn van een politiek delict of een daarmee samenhangend feit is niet aannemelijk geworden. Om een dergelijk feit zou het kunnen gaan indien was betoogd dat de feiten zijn gepleegd om geld te verwerven ten behoeve van een politiek doel, maar dat is niet gesteld; betrokkene heeft blijkens door hem overlegde kranteninterviews juist ontkend van een als misdadig aangemerkte Koerdische afscheidingsbeweging deel te hebben gemaakt.

      De misdadige organisties ten tijde van de IRT-affaire 17 blijken niemand minder dan de overheden van Turkije en Nederland te zijn. Deze zijn nimmer vervolgd. Sterker nog, de overheden gaan er tot op de dag van vandaag nog steeds ongeremd mee door. In 2007 speelde zich een nieuwe IRT affaire af, en nog steeds worden burgerinfiltranten ingehuurd.
      Door de Turken wordt Baybaşin juist verweten dat hij de Koerdische identiteit financieel steunt. Iets waarvoor op 03.08.1994 zes parlementsleden werden beschuldigd van hoogverraad en daarvoor de doodstraf konden krijgen 18. Niet dat de huichelachtige "enorme ophef" bij de Raad van Europa, het Europarlement of het Amerikaanse Congres ergens toe leidde. Ook gisteren niet bij de verkiezingen. Zelfs onze Hoge Raad pleegt ordinair valsheid in geschrifte in dit vonnis.

Leugen nummer 4: Arrest van 17.12.1996 stelt dat er een onderzoeksplicht is voor de uitleveringsrechter.

      En verder dat ze alle argumenten verwerpen, uitlevering toelaatbaar achten, maar adviseren dat toch niet te doen. Laffe honden, die zich wettelijk indekken maar toch geen verantwoording voor hun beslissing durven te dragen. Dat aan die "onderzoeksplicht" is voldaan blijkt helemaal nergens uit. Integendeel. In het vonnis verklaart de HR:

r.o. 5.1: Door en namens B. is aangevoerd dat deze onschuldig is aan de feiten waarvoor zijn uitlevering wordt gevraagd. B. heeft zijn onschuld echter niet onverwijld kunnen aantonen. Het verweer moet daarom worden verworpen.

r.o. 5.5: Hoewel de Turkse autoriteiten naar zij stellen al in 1991/1992 op de hoogte waren van betrokkenheid van B. bij het onderhavige drugstransport (bedoeld wordt: Kismetin-I, red.) is eerst op 8 december 1994 een aanhoudingsbevel tegen B. opgemaakt en deze eerst op 2 oktober 1995 internationaal gesignaleerd.

      Jawel. Voor de HR bestaat de grondwettelijke onschuld presumptie niet. En er zou zelfs omgekeerde bewijslast zijn. Wanneer ik stel dat onder andere Joris Demmink en Geert Corstens (mede)schuldig zijn aan ernstige mensenrechtenschendingen. Worden zij dan ook zomaar gearresteerd en/of uitgeleverd? Nee dus. Waarom Baybaşin dan wel?

      En dan het Kismetin-I incident wat reeds door de Turkse rechter is afgehandeld. Anderen zijn veroordeeld. Baybaşin was op dat moment geen verdachte. En ook nu niet, want hij is hiervoor nog steeds niet voor de rechter gedaagd noch wordt hij daarvoor gezocht. Het zou ook belachelijk zijn om in 1995 een reeds afgesloten zaak over te gaan doen. En doordat de "internationale signalering" niet bij interpol of andere landen verifieerbaar is, lijkt dit uit de duim gezogen en achteraf geconstrueerd.

Leugen nummer 5: De valsheid in geschrifte, antidatering en manipuleren van "bewijs".

      Dit wordt een lastige om te begrijpen. Waarom? Er klopt helemaal niets van wat de overheid uitkraamt. Een poging tot uitleg. Op 24.12.1995 wordt Baybaşin gearresteerd. De reden? Er zou bij Interpol een internationaal verzoek tot uitlevering liggen. Hoe Nederland dat wist? Op 26.12.1995 deed de Marechaussee dat als bijlage bij het PV. Een bericht dat het uitleveringsverzoek nog van kracht is. Wanneer ze dat bericht dan kregen? Tien dagen later op 05.01.1996. Jawel, de marechaussee heeft of een tijdmachine of een glazen bol.

      Dan wordt het nog bizarder. Het HHC heeft het opgevraagd als gemachtigde namens verdachte. Bij het Openbaar Ministerie. Bij Interpol. Niemand kan het overhandigen. Het bestaat niet. Ook niet in het dossier. De signalering dan? Is er ook niet. Behalve dan eentje die op 05.01.1996 ontvangen zou zijn uit Turkije. Netjes op verzoek aangemaakt toegestuurd. Beetje laat, maar dan is het er toch.

      Tien dagen te laat. Dat valt op. Dat stinkt. Dus wordt er een aanhoudingsbevel geproduceerd op 08.12.1994 met een internationaal signeleringsverzoek van 02.10.1995. Opnieuw niet bekend bij Interpol, en als het al bestaan zou hebben dan is het op verzoek van Turkije weer vernietigd. Een bewijsstuk dat wederrechtelijk verdonkermaand wordt? Hoogst onwaarschijnlijk, en anders zeker illegaal.

      Vervolgens verklaren de onderzoeksrechters van de Hoge Raad niet hoe een Nederlandse marechaussee een enkel schijnbaar in Turkije (en niet binnen Europa) bestaand signaleringsverzoek kon weten. En ook niet waarom alleen Nederland dat weet. Baybaşin kon immers vrij Engeland en België in- en uitreizen. Je zou denken dat bij zo'n vermeend signaleringsverzoek (net als met Julian Assange) kosten noch moeite gespaard zouden worden om deze man (bedoeld wordt Baybaşin) in London van zijn huisadres te lichten. En zelfs Nederland houdt lijsten bij van vernietigde archieven 19 Waarom, wanneer en op welke rechtsgrond iets en wat is vernietigd. En Interpol zou doet dat niet doen over open zaken?

      Is er dan een bilaterale overeenkomst die enkel geldig is tussen Turkije en Nederland? Nee. Op 31.07.2008 is dat nog namens de minister verklaard 20. En ook eventuele rechtshulpverzoeken lopen via BuZa en trage procedures 21 22 23. Wel is bekend dat Sorgdrager op 06.02.1995 een diner op de Turkse ambassade heeft bijgewoond. Niet de minister van BuZa, maar die van Justitie. Dat was drie maanden voor de inschrijving van het Koerdisch Parlement te Den Haag. Drie keer raden waar dat gesprek over ging. En verder is bevestigd dat sinds 1990 het postarchief is geautomatiseerd. Inkomende- en uitgaande brieven en nota's zijn digitaal beschikbaar. (Denk ook aan de kletskoek over vernietiging van papieren archieven, waarbij ze niets kunnen vinden.)

Conclusie:
Er bestaat geen internationaal arrestatiebevel. Wat er aan documenten is geproduceerd lijkt achteraf geconstrueerd te zijn. In ieder geval voldoet de gevolgde procedure op geen enkele wijze aan de vereisten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens en artikel 5 sub 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De arrestatie was illegaal. En daarna hebben de Turkse en Nederlandse overheden samengespannen om deze misdaad buiten het zicht te houden.


Meer lezen
29.08.2013 HHC-weblogMuizenval met afstandbediening
30.08.2013 HHC-weblogDrugsonderzoek setup
19.11.2013 HHC-weblogCold-case: Kerstavond 1995
28.01.2014 HHC-weblogDe WOB hoorzitting
01.02.2014 HHC-weblogDemmink en de Franse Senaat
11.02.2014 HHC-weblogHet WOB amendement
02.02.2014 HHC-weblogVerzoek aan INTERPOL
24.02.2014 HHC-weblogInterpol machtiging
09.04.2014 HHC-weblogTurkish INTERPOL

klik op de pijl om te openenauthor: Ton   |   published: 01.11.2015   |   updated: 01.11.2015   |   comments: allowed

??.11.2015
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014