Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

IUSTITIA CORRUPTA EST
** UPDATED **
Drie maanden geleden berichtte ik u over de (Bredase zeden)zaak Frans. Justitie had "wat steken laten vallen" resulterende in de vernietiging van een onschuldige man en zijn kinderen. PVV-kamerlid Lillian Helder heeft hierover kamervragen gesteld waarna de OvJ Hugo Hillenaar publiekelijk door het stof kroop. Maar onze minister Opstelten vond dat allemaal wel meevallen. Opzettelijk onwaarheden vertellen noemt hij niet liegen. Begrijpelijk want naar de maatstaven van Opstelten is het ook zo dat een minister nooit liegt.

Het 30-leden debat over fouten van politie en justitie
Mocht u het verhaal gemist hebben dan raad ik u aan eerst bovenstaande links aan te klikken en de uitzending van EO's Vijfde Dag te bekijken en de blog-artikelen te lezen. Samengevat komt het er op neer dat na een scheiding de man door zijn ex-vrouw valselijk wordt beschuldigd van mishandeling. Dit gebeurt vaak, maar in dit geval nam het OM het serieus, zette de man gevangen en vervalsten bewijs. De universiteit Maastricht en de LEBZ hebben gehakt gemaakt van het hele opsporingsonderzoek en de rechtbank spreekt de verdachte vrij.

Onze volksvertegenwoordiger Lillian Helder (PVV) heeft mij daarover twee weken geleden een e-mail geschreven waarin zij stelde:

Overigens kan ik u mededelen dat ik zeker geen genoegen neem met het antwoordbriefje van de minister. Aanstaande woensdag om 20.00 uur vindt dan ook op mijn verzoek een debat plaats over deze kwestie. Ik zal de minister scherpe bewoordingen voorhouden.

Zij heeft zich aan haar woord gehouden. Kijk minister Opstelten, dat wordt nu bedoeld met niet liegen! Mocht u het gemist heben dan kunt u hier het debat alsnog bekijken.

Lillian Helder (PVV)
Toen deze geschiedenis speelde was minister Opstelten aldaar waarnemend korpsbeheerder. De minister kent de zaak goed en erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar:
- van een zodanig plichtsverzuim dat disciplinaire maatregelen moeten volgen is volgens hem geen sprake.
Deze zaak is een aantasting van de geloofwaardigheid van ons strafrechtstelsel. Als de politie en het openbaar ministerie niet meer vertrouwd kunnen worden dan stort het strafrechtstelsel in.
- De minister verwijst naar een passage uit het (overigens niet openbare) vonnis dat hij volledig uit de context haalt.
De bewijsbanden zijn in opdracht van de OvJ vernietigd. Toeval zou je denken, maar dan moet je wel naïef zijn. Want op 11 juni 2009 heeft de vrijgesproken verdachte een klacht ingediend over het opsporingsonderzoek. En op 2 juli, dus daarna, zijn de banden vernietigd.
- De minister noemt het vernietigen van de banden een "administratieve onzorgvuldigheid".
 1. Een OvJ die ter zitting liegt.
 2. Die een gerespecteerde deskundige vervolgens ervan beticht er ernstig naast te zitten, zonder enige onderbouwing
 3. En een minister die hem de hand boven het hoofd houdt
 4. Onder verwijzing naar het rapport Posthumus, waarvan de inkt nog niet eens droog was.
 5. Er zouden maatregelen getroffen worden. Maar hoe geloofwaardig is dat nog?
Verzoeken aan de minister:
 1. Neem uw verantwoordelijkheid, ontsla deze OvJ en maak daar schoon schip.
 2. Zorg ervoor dat de schadevergoeding wordt uitgekeerd waar het slachtoffer recht op heeft.
 3. Wat gaat u doen om het vertrouwen in politie en justitie te herstellen, want verwijzen naar niet genomen maatregelen of niet nageleefde maatregelen is volstrekt onvoldoende.

Peter Oskam (CDA)
De LEBZ heeft geconstateerd dat in het dossier geen enkele verdenking tegen betrokkene is te vinden. Cruciale vraag is dan ook hoe een OvJ dan toch kan overgaan tot vervolging. Deze vraag klemt te meer daar de verhoren op minidisc zijn opgenomen, de rechtbank deze heeft afgeluisterd en in het vonnis gesteld dat de schriftelijke weergave niet overeenkomt met hetgeen verdachte verklaarde. In het normale leven noemen we dat fraude. De minister stelt dat in het vonnis niet kan worden gelezen dat de OvJ heeft gelogen. Als het dan niet gaat om een liegende OvJ dan gaat het toch wel om een OvJ die niet in staat is om correcte conclusies te verbinden danwel om haar moverende redenen daaraan bewust een verkeerde interpretatie heeft gegeven. En dat is een ernstig feit, zeker voor een OvJ. Wat mij betreft kan dit niet zomaar zonder consequenties blijven. Na het rapport Posthumus is er wat mij betreft niet veel bijgeleerd. Bij de Alkmaarse zaak over de vervalsing van telefoontaps waren er van de 18 uitgewerkte tapgesprekken 4 in strijd met de werkelijkheid uitgewerkt, 1 onvolledig en 1 oncontroleerbaar en bij 3 sprake van denatureren. Dat kan natuurlijk niet.

Verzoeken aan de minister:
 1. Of hij strakker de vinger aan de pols wil houden
 2. Of hij wil reageren over deze gang van zaken.

Minister Ivo Opstelten (VVD)
Opstelten Er zijn geen structurele fouten. En waar fouten aan het licht komen worden die grondig uitgezocht en maatregelen genomen.
Helder Een verschil van interpretatie? In plat Nederlands: "mijn neus". De waarheid is ernstig geweld aangedaan.
Oskam Dan is dat toch gewoon liegen?
Opstelten Ik ga daar geen nadere kwalificaties aan geven. Ik noem dat niet liegen. Het is of een onzorgvuldigheid of een te ruime interpretatie. De OvJ is bij het uitluisteren van de band onvoldoende kritisch geweest.
Berndsen Moet er geen onafhankelijke klachtencommissie komen voor het OM?
van der SteurMoet er geen verruiming komen van de definitie en mogelijkheden teneinde disciplinaire maatregelen te treffen, zoals we dat ook gedaan hebben bij de rechterlijke macht?
Helder Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaar: een rechter kan ontslagen worden bij "ongeschiktheid voor het vervullen van zijn ambt".
Opstelten Het is geen individu maar de organisatie geweest die door gebrek aan sturing dit heeft veroorzaakt.
Oskam Er staan ook nog mensen boven de OvJ. Wie is er dan naar de mening van de minister wèl verantwoordelijk voor deze fout?
Opstelten Dat is de HOvJ, die is verantwoordelijk voor de hele organisatie.
de Wit Waar sprake is van functioneren is dat altijd individueel en dus aanspreekbaar. Vraag: wanneer en waar heeft de politie dan lering getrokken uit hetgeen is fout gegaan?
Recourt Het vertrouwen in deze (en andere) zaken is beschaamd. Dit is geen zaak om makkelijk te laten liggen en we zullen daarop terugkomen.

Disciplinaire maatregelen
Een disciplinaire maatregel kan uitsluitend worden opgelegd wanneer sprake is van ernstig individueel plichtsverzuim. Fouten worden besproken in functionerings- evalueringsgesprekken en intervisie.
Mogelijke disciplinaire maatregelen tegen een OvJ zijn:
 1. Schriftelijke berisping
 2. Vermindering aanspraak vakantie
 3. Buitengewone dienst draaien
 4. Geld boete / inhouden salaris
 5. Vaststellen lager salaris
 6. Stopzetten opbouw periodieken in lagere schaal
 7. Overplaatsing naar ander parket
 8. Schorsing en ontslag
Sancties tegen een rechter zijn beperkt tot:
 1. Schriftelijke aanzegging
 2. Strafontslag
De AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) biedt de mogelijkheid een klacht over een bestuursorgaan (bijv. over een OvJ) in te dienen, ook bij de Nationale Ombudsman, maar niet over een rechter (want die is geen bestuursorgaan).

Er zijn ongeveer 700 OvJ's. Het aantal disciplinaire maatregelen dat is getroffen is in de periode 2005-2009 20, 2010 2, 2011 5 en 2012 2. Verder zijn tegen ongeveer 100 andere medewerkers van het OM disciplinaire maatregelen getroffen.

De moties

Motie Helder (PVV)
In de Bredase Zedenzaak blijkt dat er geen lering is getrokken uit het verleden, ondanks dat de minister dat wel stelt in zijn brief aan de kamer. Overwegende dat deze zaak een aantasting is van de geloofwaardigheid van ons strafrechtstelsel:
 1. Verzoekt de regering o.g.v. art 36.a besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren om over te gaan tot het treffen van disciplinaire maatregelen, om daarmee het vertrouwen in het OM te herstellen (ondersteund door Oskam en Berndsen en ontraden door de minister).
  33.400-VI, nr.103: Verworpen

 2. Verzoekt de regering maatregelen te treffen om het vertrouwen zo spoedig mogelijk te herstellen en de kamer daarover z.s.m. te informeren (unaniem ondersteund en de minister zal daarover voor de begroting rapporteren, maar hoe dat laat hij in het midden).
  33.400-VI, nr.104: Aangenomen
Wat gaat de minister daarmee doen en kan de minister daarnaast ook nog een brief aan de kamer sturen.

Motie van der Steur (VVD)
 1. Verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over de gemaakte fouten en de naar aanleiding daarvan genomen (al dan niet disciplinaire) maatregelen. (ondersteund door Recourt, de Wit, Oskam, Berndsen-Jansen, en positief ontvangen door de minister).
  33.400-VI, nr.104: Aangenomen

Peter van Koppen
Hoogleraar rechtspyschologie en auteur van het boek "Gerede Twijfel" (de rechtsstaat wordt naar de knoppen geholpen). In deze zaak spelen allerlei dingen een rol. Een vrouw doet een evident valse aangifte. De politie die de boel belazerd. Het verbatim en de verklaring van de OvJ zijn strijdig met de feiten zoals geconstateerd door de rechtbank. Vrijwel alle fracties in het kamerdebat waren het erover eens dat deze OvJ had staan liegen en de enige die echt tegenstribbelde en anderhalf uur had staan draaien was de minister van justitie.

De vraag is waarom de minister "tot het gaatje" de OvJ de hand boven het hoofd te houdt. Als een OvJ iets zegt moet je daar altijd op af kunnen gaan. Het gaat dus ver boven één zaak uit. En deze OvJ (waar niets mee gebeurd is) werpt een smet op al haar collega's. De minister dekt dat toe en zet daarmee het hele OM te kakken. En als deze OvJ niet wordt aangepakt worden de andere OvJ's ook niet meer geloofd.

Ik ben een wetenschapper, geen politicus of actievoerder. Maar als andere mensen iets met die analyses willen doen, dan vinden we dat meestal prettig.

Conclusie
De vraag van prof. van Koppen waarom de minister "tot het gaatje" de OvJ de hand boven het hoofd te houdt blijft onbeantwoord. Dat kan ik begrijpen want de regering heeft wat te verbergen. Het is ook de taak van de minister om, zoals Opstelten stelt "vierkant voor zijn mensen te staan". Maar de minister vergeet dat hij meer dan één persoon in bescherming moet nemen. Als hij één rotte appel in de mand van 700 OvJ's laat zitten (en die rotte appel nog bovenop is komen drijven ook) dan hoeft niemand de rest van die appels meer. En wat de minister ook negeert is het feit dat er geen sprake meer is van "incidenten" maar dat er meer rotte appels zijn en het een structureel probleem is.

Een tweede opmerkelijk gegeven is dat Opstelten zegt dat de eindverantwoordelijke HOvJ Hugo Hillenaar was. Dat is natuurlijk niet juist. Maar omdat "een minister niet liegt" zal ook dit wel een interpretatieonzorgvuldigheid zijn. Destijds was Opstelten als korpsbeheerder eindverantwoordelijk. En nu is Opstelten als minister eindverantwoordelijk. Dubbel verantwoordelijk dus. Als Opstelten tegen iemand disciplinaire maatregelen zou moeten nemen zou dat tegen hem zelf zijn. De oproep van mevr. Berndsen om een onafhankelijk oordeel is dan ook terecht. Opstelten kan die immers zelf niet geven.

De vraag die ik dan wil stellen is waarom de volksvertegenwoordigers zich met een kluitje in het riet laten sturen. Tijdens het debat kwam duidelijk naar voren dat de minister heel veel woorden nodig heeft om niets te zeggen. PVV-kamerlid en initiatiefneemster van dit debat Lillian Helder heeft naar mijn mening op een uitstekende no-nonsens wijze de minister ter verantwoording geroepen. Precies zoals we in dit soort gevallen van een volksvertegenwoordiger mogen verwachten. Ze doet haar naam eer aan. Haar vragen waren "Helder" en duidelijk, in tegenstelling tot de antwoorden.

De combinatie van deze vragen komt tot uiting in het gegeven dat de eerste motie (33.400-VI, nr.103) verworpen is. Daarmee is niet alleen de falend OvJ maar ook de falende minister buiten schot gehouden. In analogie van de stelling van Lillian Helder dat uit het Besluit Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaar volgt: dat ontslagen kan worden bij "ongeschiktheid voor het vervullen van zijn ambt", had ik verwacht dat een motie van wantrouwen tegen Opstelten op zijn plaats was. Desondanks zit Opstelten er nog steeds.

L'histoire se répète
Het was te verwachten gezien de track-record van de minister. Zoals ik al vaker heb geschreven: Het zijn geen incidenten meer. Het volgende debat kan al vast geagendeerd worden. Als de minister ooit de moeite neemt om de brief van drie maanden geledden te beantwoorden.

Wat Frans is overkomen is verschrikkelijk en onmenselijk. Maar het kan nòg een veelvoud erger. Helaas kan ik u nog niet alle details vertellen om dat veel nog "onder de rechters" (meervoud) is. Valse aangiften, valse getuigenverklaringen, valsheid in geschrifte, manipulatie van de rechtsgang, verdonkermanen van bewijs, meineed (dat alles door een rechter van de Hoge Raad !) Verhoogd met intimidatie, bedreiging en omkoping van getuigen, experts, advocaten en rechters.

Een rechter van de Hoge Raad die (geflankeerd door twee bewapende politieagenten) in het midden van de rechtszaal gaat zitten en aan zijn (ondergeschikte) rechters het signaal geeft: durf eens iets anders te beslissen. (En dit is geen maffia-film maar realiteit anno 2013.) Culminerend in 35 rechtszaken, 5 arrestaties, 2 deportaties, detentie en nog heel veel meer. Niet voor niets heb ik gevraagd om een GPS-enkelband (leest u dit nog eens: ik verzocht dit als slachtoffer, en dus niet als crimineel. De wereld op zijn kop!) om mezelf te beschermen tegen een volstrekt corrupt juridisch systeem.

In mijn geval zei de OvJ letterlijk:
"Ik weet dat hij onschuldig is. Er is ook geen enkel bewijs. Toch ga ik hem vervolgen omdat deze Hoge Raad rechter dat persoonlijk aan mij vraagt."

Dat de Tweedekamer dit alles accepteert daar kan ik met mijn enkele stem helaas weinig aan veranderen. En u als lezer interesseert het allemaal niet veel. U stemt lekker op de partij die u het meeste geld beloofd, en de rest van de wereld zoekt het maar uit. Totdat... u zelf slachtoffer wordt van een corrupte justitie. En dan denkt u had ik maar, alleen is het dan voor u te laat en het kwaad al geschiedt.

** UPDATE **
FromHelder L. <l.helder@tweedekamer.nl>
Sentdinsdag 11 juni 2013 13:04
ToTon Hofstede
SubjectRe: mededeling publicatie

Prachtige samenvatting van mijn spreektekst. Dank voor de vermelding.

Mevr. mr. L.M.J.S. Helder
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Partij voor de Vrijheid (PVV)

Binnenhof 1a
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage

T: +3170-3185341
E: l.helder@tweedekamer.nl
Twitter: lilianhelderpvv
www.pvv.nl

Stop de bezuinigingen in het gevangeniswezen!
Help mee deze actie van de PVV te steunen op www.stopsluitinggevangenissen.nl
Gerelateerde informatie:
27.02.2013 weblogOpstelten weigert onderzoek Demmink
04.03.2013 weblogJustitie bedriegt - Frans onschuldig in gevangenis
21.03.2013 weblogHet Turkse complot
26.03.2013 weblogTelefoontaps en justitie
25.04.2013 weblogMenschenroof
18.05.2013 weblogHugo Hillenaar kruipt door stof
18.05.2013 weblogPVV Op-stelten
01.06.2013 weblogGPS enkelband

youtube"Een minister liegt niet"
BNR-radioInterview met prof. Peter van Koppen
23.05.2013 BNR radio'Opstelten breekt rechtsstaat stapje voor stapje af'
Debat gemistdertigledendebat over fouten van politie en justitie
EO - De Vijfde DagExcuses Opstelten voor valse beschudigingen
27.02.2013 VolkskrantPolitie en justitie hebben gelogen in zedenzaak
13.09.2005 overheidEvaluatieonderzoek in de Schiedammer parkmoord
Tweedekamerstemmingsuitslagen 28 mei 2013
wikipediaCommissie Posthumus
author: Ton   |   published: 11.06.2013   |   updated: 11.06.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources