Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het afscheid
Uw HHC-verslaggever had nog nooit van JD gehoord, nog niets over hem gepubliceerd en was ook niet aanwezig bij zijn afscheid. Maar een grote groep andere belangstellenden wel. Was het enkele maanden later gebeurd dan had ook ik daar zomaar kunnen staan. Uit onderzoek van het HHC naar het declaratiegedrag is immers gebleken dat er wel een paar "goede flessen" ter tafel zou komen. En aangezien Koningsdag met het volk wordt gedeeld, zou ik hebben verwacht dat onderkoningsdag ook wel gezellig zou worden. Helaas, van voor mijn tijd.

Wie wel aanwezig waren was o.a. Jan Roos van PowNews 1 en Micha Kat van Klokkenluideronline 2. Alleen mochten zij niet naar binnen. De (met belastinggeld betaalde) borrel van deze publieke functionaris was alleen bestemd voor de incrowd, waaronder: Ook ontbraken er een paar. Je zou toch verwachten dat mensen als Henk Krol en Jan Wolter Wabeke, met wie hij begin van deze eeuw, tijdens een gezellig privé etentje, nog via de zelfontspanner op de fotokiek kwam, langs zouden komen. Ook Henk Wooldrik en Hans Holthuis werden niet gezien terwijl ze samen toch een 'moeilijke periode' in hun leven hebben doorgemaakt en waarvan je verwacht dat dit vriendschappen voor het leven zou smeden.


Het Proces Verbaal
Een inspecteur van politie in de hoedanigheid van operationeel commandant was zelf (met politiepersoneel dat eveneens ter plaatse was -alinea 7-) aan het samenscholen tussen 18:00u en 20:00u op het Binnenhof in Den Haag. Hij heeft daar een Proces Verbaal 9 van opgemaakt met het kennelijke oogmerk deze als echt en onvervalst 10 te doen uitgeven teneinde rechtsgevolgen te bewerkstelligen.

Wat een operationeel commandant bij de commando's is weet ik wel, maar de inhoud van de functie omschrijving en bevoegdheden bij de politie ken ik niet. En zij zelf kennelijk ook niet 11.

Uit alinea vijf is op te maken dat de bevoegdheden en initiatieven beperkt zijn. Zelfs die van zijn eigen baas en directie! Uit het PV blijkt namelijk dat niemand minder dan Jozias van Aartsen (niet aanwezig), recentelijk nog alwéér in het nieuws vanwege zijn verzoek aan het ministerie van Ivo Opstelten (wel aanwezig) om over te gaan tot vervolging van alwéér Geenstijl 12. Jozias is dol op aandacht, maar dan alleen van 'ghetrouwen' en niet van Jan Roos en/of Micha Kat.

In alinea vier wordt de aanname gedaan van "een groep mensen die kennelijk bij elkaar hoorde". Dat is niet aannemelijk gemaakt. Sterker nog, er wordt expliciet gesteld dat zij daar op individuele basis staan, hetgeen ook blijkt uit de diverse video-registraties. Op Koninginnedag staan er duizenden mensen "kennelijk bijelkaar" om te zwaaien en dat is nog nooit als een demonstratie opgevat. Het enkele feit dat er meer dan één belangstellende was maakt hen nog niet tot een groep.

En de verbalisant gaat verder: "De mensen in de groep droegen allemaal bij aan de mening van de man, gekleed in een T-shirt, (feitelijk onjuist, want op de film, herfst 31 oktober, in een jas gekleed) en mij -verbalisant- (maar ook mijn collega's in Amsterdam 13) van dienstwege bekend." (daarbij doelende op Micha Kat.)

"Op dat moment zag ik dat de groep een demonstratie aan het houden was. Dit beeld werd bevestigd door eenheden die ook op het Binnenhof aanwezig waren."

In de juridische wereld wordt voor een definitie in de regel de Dikke Vandale gehanteerd. Een optie staat onder 1: "aantonen, bewijsvoering". Het is immers zo dat de WOB en Awb vereist dat de overheid zelfstandig verantwoording aflegt. Als de overheid dat verzuimt, of erger nog bewust tracht te verhullen, moet je als burger zelf bewijs zien te vergaren. Dat verzamelen en registreren is natuurlijk niet verboden.

Wat in dit PV wordt bedoeld is kennelijk de betekenis zoals vermeld onder 3: betoging 14.

Volgens Vandale is daarvan sprake wanneer "een menigte ordelijk optrekt in een (feest)stoet" om daarbij bepaalde gevoelens kenbaar te maken. U kunt dan denken aan spandoeken en het scanderen van leuzen. Het opschrijven van "Weg met de monarchie, het is 2013" Joanna 15 (14:22) is géén betoging (wat overigens ook een grondrecht is 16) maar een vrijheid van de uiting van een mening 17. Dat wordt pas anders als je aan het opruien 18 slaat, zoals de Telegraaf nogal eens pleegt te doen.

Tot slot blijkt uit het PV dat door verbalisant/inspecteur van politie/operationeel commandant Donkers via-via contact is opgenomen met niemand minder dan onze Jozias, in de hoedanigheid van burgemeester, die krachtens artikel 6 19 van de Wet Openbare Manifestaties verplicht op te volgen aanwijzigingen kan geven. Maar een dergelijk besluit van Jozias moet wel voldoen aan de ABBB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) 20.


De met de camera geregistreerde feiten
De belangstelling betreft meer dan honderd mensen. Jan Roos 21 van PowNews legt met de camera duidelijk vast wat er gebeurt. Er wordt gepoogd "een korte vraag" te stellen (vind u dat ik uit mijn mond stink?), waarbij de meesten geen gehoor geven of zelfs ronduit onbeschoft reageren. Onze "elite" die wel wil slempen op kosten van de belastingbetaler maar daarbij niet betrapt wil worden.

Vervolgens zien we op de registraties van (o.a.) JDTV 22 ook journalist Kat vragen stellen aan de bezoekers. "Wat vindt u er van dat de heer Demmink in de Amerikaanse Senaat wordt besproken?" was gezien de recente ontwikkelingen 23 een alleszins relevante vraag. Vanaf 07:10 ziet u Donkers de aanhouding verrichten 24. Een van de aanwezigen stelt aan Donkers zelfs de vraag: "Ik kan hier niet als individu staan?" Donkers zegt dat hij "heel duidelijk is geweest" maar beantwoordt niet de vraag. Onzorgvuldig.

Het rechtszekerheidsbeginsel vergt dat de overheid haar besluiten zó moet formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Naast de motivatie moet de overheid de geldende rechtsregels ook juist en consequent toepassen. Dat is in casu niet gebeurd.

Voor zover uit de beelden en het PV blijkt is hetgeen dat om 20:00u geschiedde niet anders geweest als waarvan om 18:00u sprake was. Naar ik heb begrepen wilden enkele van de aangehouden personen enkel de kans krijgen om de heer Demmink zèlf een vraag te kunnen stellen. Vandaar dat zij zo lang zijn blijven wachten. Dat heeft Demmink immers tot op heden angstvallig vermeden, hoewel hij (eveneens weer krachtens de WOB en de Awb) wel verplicht is zijn medewerking te geven aan het kenbaar maken van overheidsbeleid en -handelingen.

De beelden van Demmink zijn dermate zeldzaam dat zelfs de MSM (aantoonbaar) hebben moeten terugvallen op de registraties van JDTV. Klaarblijkelijk is er dus een zwaarwegend maatschappelijk belang mee gemoeid. Dat enkele gegeven is kennelijk door Van Aartsen niet mee gewogen in de verplichte belangenafweging. Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van misbruik van recht (détournement de pouvoir) om te voorkomen dat aan het eind van de receptie geregistreerd kon worden hoe dronkenlappen naar buiten waggelden en om Demmink een onzichtbare aftocht te bieden. Maar daar is onze politie niet voor bedoeld!

Uit de PV verklaring van Donkers blijkt dat hij (via-via) contact heeft opgenomen met de burgemeester. De vraag is welke motvatie daaraan ten grondslag lag. Was er wellicht een opdrachtgeving van binnenuit? En wie was dat dan? Er is dan ook alle reden om deze man voor de rechter onder ede te horen. Dit kan wel eens uitdraaien op een gevalletje valsheid in geschrifte. Ik begrijp goed dat de zeven individuele personen geen genoegen nemen met deze schending van hun mensenrechten en dit voor willen laten komen bij de rechter. Op 18.09.2014 10:30u te Den Haag (lekker onafhankelijk) zal de zitting plaats vinden. Ik zal als (individueel, niet demonstrerend) publiek daarbij aanwezig zijn. Komt u ook?
author: Ton   |   published: 26.08.2014   |   updated: 26.08.2014   |   comments: allowed

31.08.2014
vervaldatum WOB
Advocaatkosten
Ministerie VenJ
 
8 t/m 14 sept 2014
Week van de Rechtspraak
Diverse locaties
 
18.09.2014 10:30u
Afscheid Demmink
Kantongerecht
Den Haag
 
22.09.2014
vervaldatum WOB
Ali Hassan
Arrondissement Leeuwarden
 
09.10.2014 15:00u
Hirsch Ballin
Eva Meillo lezing
Rode Hoed Amsterdam
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014