Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Baybaşin versus Wladimiroff
Op 26.01.2015 moest de advocaat Mikhail Wladimiroff voor de tuchtrechter verschijnen. Een verslag van deze zitting is op het HHC gepubliceerd 1. Nu is "tuchtrecht" geen echte rechtspraak in de zin van recht doen. Het dient voornamelijk om de leden van een beroepsgroep te beschermen 2. De commissie zat dan ook met een probleem: hoe kun je rechtpraten wat krom is?

Op maandag 23.03.2015 zou de tuchtrechter in het openbaar uitspraak doen. Hoewel verplicht 3 gebeurde dat niet. Het vereiste heel wat nabellen. Uiteindelijk werd dinsdag aan het eind van de middag besloten dat de uitspraak schriftelijk (niet per fax of email) zou worden toegezonden.

Eerst op woensdag ontving het HHC het vonnis 4, waarna (i.v.m. de diverse email-vragen hierover en de nalatigheid in de publicatie door de overheid) het in het artikel "De onderste steen" 5 online werd gezet. Toen de vragen van HHC-bezoekers maar niet ophielden is er ook nog maar een tweet 6 aan besteed. Daarna kwam het beperkt in andere media terecht. Uiteindelijk publiceerde ook de overheid het vonnis op 1 April 7.

Nu is de uitspraak nog niet definitief. Tot 24.04.2015 kunnen vier partijen in beroep gaan. De winnaar Baybaşin, de verliezer Wladimiroff, de Landelijke Orde van Advocaten (als die zijn beroepsgroep wil beschermen) en de Deken van Den Haag, de van hetzelfde soort criminele activiteiten verdachte Bas Martens. Het geval Bastiaan, voor vrienden Bas, is vorig jaar reeds besproken in de zaak Anneke Storm, die als verdachte ronselaar voor Demmink tijdens de Roestige Spijker verhoren onder ede stond 8.

Kijk, dat geeft nou weer wat smaak aan het, overigens vrij saaie, vonnis. Want op 21.04.2015 zal het (straf)Gerechtshof zich moeten buigen over de belangenverstrengeling van Bassie (nee, niet de Hoge Raad deskundoloog 9 maar Bas M.) die óók meerdere (dik belegde) broodheren dient. Ook daarover doet Demmink's assistent (en verdachte) 10 de DG Gerard Roes heel geheimzinnig 11.

En dan hebben we natuurlijk nog de handtekening en het "akkoord" (in 2013, na het penisoen van JD) van de ex-minister Ivo O. onder boven de declaraties van Waldimiroff staan 12. Als Mikhail zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling, dan heeft Ivo O. (en JD, en Roes) dat toch zeker óók gedaan. Het Ministerie van Justitie en Onrechtvaardigheid zal het wel jammer vinden dat zij niet zèlf in beroep kan gaan...


De media
Op BOU blog, van de gelijknamige juriste Bou, staat de context duidelijk toegelicht 8. En uiteindelijk heeft ook de staatsuitgeverij SDU er gisteren een berichtje over geplaatst 9:

"Wladimiroff krijgt enkele waarschuwing voor bijstaan Demmink"

Advocatie.NL mist duidelijk het punt en doet dat af met "Bij dit deel van de klacht (over de tCAES, red.) acht de raad de redelijke termijn echter overschreden."

De uitspraak is namelijk veel meer dan "een enkele foei!". Het is een fantastische doorbraak. Er is rechtens vastgesteld dat key-players oneerlijk gehandeld hebben. Sleutelfiguren in het Baybaşin-complot zijn door de rechter ontmaskerd.


 B E W E Z E N - V E R K L A R I N G 

De rechter bevestigt de belangenverstrengeling
van Mikhail W.  met Joris D. (en dus ook met Ivo O.)
en bewijst daarmee het Haagse Complot.


be•lan•gen•ver•stren•ge•ling (de; v) 10
1   situatie waarbij een persoon met meerdere functies verschillende, soms tegengestelde belangen moet behartigen


Baybaşin zelf geeft deze week een interview aan Talk2Myra 10. En in het radioprogramma Echte Jannen van 30.03.2015 geeft de advocate van Baybaşin, dr.mr. Adèle van der Plas een toelichting (doorspoelen tot 33m:04s).
;De uitspraak
INTERVIEW met Adèle

'Deze link tussen Wladimiroff en Demmink is al onaanvaardbaar gezien zijn werk voor de TCEAS, een commissie van het Openbaar Ministerie toen Demmink nog de baas van het ministerie van Justitie was. De grote vraag is nu sinds wanneer Wladimiroff Demmink adviseert. Toen Baybasin in 2007 een klacht indiende had Demmink al strafrechterlijk advies nodig. Als Wladimiroff toen al zijn advocaat was en hij heeft daarna de Baybasin-zaak gedaan in de TCEAS dan noem ik dat een nog nooit vertoonde en een onaanvaardbare belangenverstrengeling. Ik vind het ongelofelijk.'

bron: Crimesite 11
Het oordeel in de uitspraak van de Raad van Discipline in het ressort van de Hoge Raad (5 personen o.l.v. jhr. mr. A.W. Beelaaerts van Blokland) is duidelijk:


6 MAATREGEL
Gelet op de aard en de ernst van de begane overtreding acht de raad de hierna te melden maatregel passend en geboden.

7 BESLISSING
De Raad van Discipline:
  • verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht voor zover die onderdeel a. betreft
  • verklaart klachtonderdeel b. gegrond
  • legt daarvoor aan klager verweerder de maatregel van enkele waarschuwing op.

Het is een fantastisch prachtige uitspraak om meerdere redenen:


De consequenties
PREAMBULE:

Joris Demmink was tot eind 2012 de hoogste topambtenaar van het ministerie van justitie. En zoals zijn voorganger Harry Borghouts zei "ministers komen en gaan, de SG zal altijd bestaan" zorgen deze SG's voor de continuïteit van het doofpotbeleid. Deze JD is in meerdere rechtzaken betrokken, o.a.:

#Type Omschrijiving Advocaat Resultaat
1CIVIEL AD-publicatie en smaadschriftprocedure Knijff verloren
2CIVIEL/STRAFDe Roestige Spijker verhoren Knijff + Wladimiroffvastgesteld
3STRAF Artikel 12 Sv. procedure voor verkrachting in Turkije Wladimiroff lopende
4STRAF Beïnvloeding van de rechtsgang/detentie van Baybaşin  afgewezen
5STRAF Herzieningsprocedure van Baybaşin   lopende
6STRAF/CIVIELWederrechtelijke ontneming van Baybaşin   lopende

Advocaten kunnen, net als artsen, gespecialiseerd zijn op een bepaald onderdeel van het recht. Wladimiroff is (net als Gerard Spong, Jan Vlug, ex-Bram Moszkowicz) een strafrecht advocaat. Tijdens de Roestige Spijker verhoren heeft (het kantoor) Wladimiroff één keer bijgesprongen bij het (civiele) verhoor van de oud CRI-rechercheur Klaas Langendoen 12.

Wladimiroff is (tenminste) drie keer de fout in gegaan. Twee keer daarvan door op te treden als advocaat in de zaken hierboven genoemd als 2 (Langendoen) en 3 (Art.12 Sv). Maar daarnaast was Wladimiroff ook lid van de tCEAS (zaak 5, herziening). En voor de laatste twee zaken was een klacht ingediend. De eerste was namelijk strikt genomen niet een zaak tegen Baybaşin, hoewel die door Wladimiroff wel werd aangehaald in het verweer van Demmink.

OORDEEL:

Er waren daardoor slechts twee klachten waarover de tuchtraad zich moest buigen:
• (a) - Beïnvloeding van de rechtsgang als lid tCEAS
• (b) - Optreden als advocaat voor de tegenpartij (Joris Demmink)

Klachtonderdeel (b) is gegrond bevonden en daarvoor is Wladimiroff veroordeeld.
Klachtonderdeel (a) is niet-ontvankelijk verklaard en daarvoor is Wladimiroff niet veroordeeld.

Dat laatste is héél belangrijk en mijn complimenten gaan dan ook uit naar de Raad van Discipline voor hun wijze beslissing. Klachtonderdeel a. is namelijk "niet ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn". Het rapport van de tCEAS dateert namelijk van 2011 en de klacht werd pas in 2014 ingediend. Drie (3) jaar later vond de Raad niet meer redelijk en dus kon Waldimiroff daarvoor niet veroordeeld worden.

Op diverse fora is daarover schande gesproken. Een crimineel die de dans ontspringt op technische gronden. Maar nee hoor. Niets is minder waar. De motivatie van de Raad is hilarisch. Da's pas ècht lachu, joh! "De redelijke termijn is overschreden." Als u weet dat diezelfde "redelijke termijn" in de wederrechtelijke ontnemingszaak (nr. 6 hierboven) al 13 jaar duurt 13, de wederrechtelijke vrijheidsberoving al 19 jaar 14, en het "onderzoek" van Diederik en Bassie nu ook al 4 jaar duurt 15, dan is het dus een kul-argument.

Maar het argument is wel heel gewiekst uitgekozen door de Raad. Mijn complimenten! Want natuurlijk is Wladimiroff ook daaraan schuldig.

Want de Raad wist namelijk óók dat het "Ne bis in idem" geldt. Iemand mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde feit. En dan zou Wladimiroff met een dubbele Foei-Foei de dans ontspringen.

Dat werd deze maand nog eens benadrukt door de Hoge Raad 16 in de zaak "alcoholslot". Uiteraard past onze "onwettige" overheid dan direct de wet aan om zo de door hen zelf opgestelde wet te kunnen omzeilen 17. Maar dat is weer een ander verhaal.

Het komt er nu op neer dat de niet-ontvankelijke tCEAS (afgesloten zaken) helemaal nog niet is afgesloten. Er kan (en zal) strafvervolging worden ingesteld. Naar ik aan mag nemen gebeurt dit nu automatisch "in het belang van recht" door de Hoge Raad, haar AG Diederik Aben, of anders op aangifte van Baybaşin zelf. De enige ontsnappingsclausule die Wladimiroff daartegen heeft is om zèlf beroep aan te tekenen en expliciet te vragen om zijn eigen veroordeling door de Raad van Discipline via een schuldbekentenis. Dan kan hij eens voelen op welke wijze onze overheid de "gratieverlening" bij Baybaşin door de strot heeft proberen te drukken. Waarbij Baybaşin overigens (in tegenstelling tot Wladimiroff) wèl onschuldig is.

Tot slot is er nog de consequentie van de tonnen aan belastinggeld die aan Demmink zijn gegeven door de resp. (ontslagen) ministers van Justitie. Onze nieuwe minister Ard van der Steur wilde nog geen jaar geleden Demmink aanpakken indien de verdenkingen juist waren 18. Welnu bij deze. Laat maar zien dat je betrouwbaar bent en woord houdt.

Vermeldenswaard is overigens dat direct na aantreden van de minister het HHC dit onder de aandacht bracht en de NOS zich haastte om het bewijsmateriaal te vernietigen 19. Maar deze na ingrijpen van het HHC (die toch beschikt over backups 20) het maar weer terugplaatste.


Ybo Buruma, Waldimiroff en tCEAS

De zaak tCEAS is daarmee helemaal niet zo afgesloten als het lijkt. Integendeel, het Haagse Complot strekt zich aanzienlijk verder uit dan Wladimiroff - Demmink - Opstelten. Het is een heel verhaal apart waar ook onze Hoge Raad AG Diederik Aben nu op vastloopt.

Om de lopende herzieningszaak en de nog te starten strafzaken niet voor de voeten te lopen kan hierover op dit moment nog niet veel gezegd worden. Wat wel gezegd kan worden is wat reeds publiekelijk bekend is. Zo staat in r.o. 2.17 4 van het Raadsbesluit te lezen: "Na afronding van het onderzoek heeft de CEAS het College van Procureurs geadviseerd af te zien van verder onderzoek.". Hoe dat precies verlopen is blijkt uit hetgeen gesteld is ter zitting. Wladimiroff heeft Buruma tegengehouden wegens "grote belangen in het buitenland". Baybaşin zei hierover:


Als Wladimiroff niet had gehandeld zoals hij heeft gedaan
dan was ik in 2008 al een vrij man geweest.


Het is nu 2015. Acht jaar later. En er is een misdaad tegen de menselijkheid gepleegd. Hoezo, overschrijding van de redelijke termijn? Dit verjaart niet en het ICC (Internationale Strafhof te Den Haag) zal dit zeker kunnen behandelen. Met een "enkelvoudige FOEI!" is dit echt nog niet over. De beerput gaat nu pas goed open en de Kamerleden lopen al warm om een nieuwe onderzoekscommissie in te stellen. Wilt u meer bewijzen lezen?

03.01.2011 HHC-archiefRapport Buruma - tCEAS over zaak Baybaşin
24.01.2011 HHC-archiefBrief Buruma aan Brouwer
23.02.2011 Overheid ah-tk-20102011-1536 - Recourt (PvdA) - telefoontaponderzoek
26.04.2011 Overheid kv-tk-2011Z08789       - Helder (PVV) - Buruma in opspraak
12.05.2011 Overheid ah-tk-20102011-2493 - Kamervragen Uitstel
08.06.2011 Overheid ah-tk-20102011-2765 - Antwoord Ivo Opstelten
author: Ton   |   published: 03.04.2015   |   updated: 03.04.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.06.2015
Open Mind Conference
Amsterdam
Zie: OMC-NL-2015
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014