Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wetenschap
Wetenschap 1 is het geloof waarbij iets als bewezen geldt als een ieder zelf kan waarnemen dat binnen een bepaald paradigma 2 een experiment, dat door iedere willekeurige onderzoeker herhaald wordt, steeds dezelfde uitkomst zal geven. Met statistiek 3 wordt aangegeven welke tolerantie van "steeds hetzelfde" (=100%) acceptabel is. Vaak wordt 95 van de 100 (dus 5 keer iets anders) gezien als "bewezen".

Of dit geloof juist is, is een andere discussie. Het is een feit 4 dat de huidige samenleving, dankzij de doctrine van onderwijs, wetenschap als zaligmakend beschouwt. Als een conclusie wetenschappelijk verantwoord is dan geldt die als de waarheid 5 totdat het tegendeel bewezen is, of totdat er een andere/nieuwe waarheid voor in de plaats komt. Het merendeel van de samenleving zal deze waarheid accepteren als bruikbaar in het huidige dagelijkse aardse leven. In ieder geval geldt dit voor het gejuridificeerde deel van de maatschappij. En het is dat deel waar de rechters in Nederland over beslissen.


De elementen voor bewijs
De elementen 6 van deze waarheid:

(a) iedere willekeurige onderzoeker
(b) steeds dezelfde uitkomst
(c) statistische tolerantie

Om deze "waarheid" te kunnen erkennen, moeten we de drie hierboven staande elementen controleren op hun juistheid, betrouwbaarheid en aannemelijkheid. Hieronder wordt dat uitgewerkt. In omgekeerde volgorde. En zoals het de wetenschap betaamt zal er aan het einde van deze publicatie een conclusie worden getrokken en een advies worden gegeven. Wat dan nog ontbreekt is de peer-review 7. Het nalezen en eventueel corrigeren van deze tekst door "gelijksoortigen". Dat laat ik maar aan u over, zonder u te willen beledigen door te suggereren dat er enige gelijkenis tussen u en mij zou bestaan.Met de hierboven staande wetenschappelijke uitleg van bewijs is het gedeelte van overtuiging geregeld. Zoals gezegd, het is maar een geloof. En afhankelijk van de toegestane twijfel (p<0,05 - minder dan 5% een andere uitkomst) wordt iets als overtuigend beoordeeld. Wordt de kans groter dat er een andere uitkomst mogelijk is dan noemen we dat "gerede twijfel". Bij gerede (gereed - klaar - verklaarbare) twijfel kan géén veroordeling plaatsvinden.

Daarnaast gelden binnen het recht nog een aantal extra eisen. Verzwarend, maar ook verlichtend. Ja, ja, de wetgever (lees: de club van Demmink en Donner) heeft er echt "goed" over nagedacht. Ze willen ontsnappingsmogelijkheden voor zichzelf inbouwen. Er wordt een element van interpretatie aan toegevoegd waarover de overheid/rechtspraak het monopolie heeft. Zeg maar een "ga niet naar de gevangenis" kans-kaart.

MINDER: In het civiel recht 8, zeg maar de aansprakelijkheid en schadevergoedingen, geldt dat je iets alleen maar in twijfel hoeft te trekken. Gewoon glashard ontkennen, ook al is het waar. Dat is wat de overheid (waaronder Demmink) standaard doet. Ze wijzen per definitie alles af. Het HHC noemt dat valsheid in geschrifte of smaadschrift. Iets waarvan je weet dat het niet waar is, toch als waar presenteren. Of in dit geval het omgekeerde: iets waarvan je weet dat het waar is, onwaar verklaren. En vervolgens maakt de Staat misbruik van recht (détournement de pouvoir) door je op exorbitante kosten te jagen om je gelijk te halen. Advies van de Staat: geef het maar op!

MEER: In het straf recht 9, zeg maar de schuldigheid en gevangenis route, zit de kans-kaart in het wettig verkrijgen van bewijs. En daarop heeft de Staat het alleenrecht. Zij tappen telefoons, plaatsen openbare camera's, koppelen databases, breken in (digitaal en met huiszoekingsbevelen), bewaren het bewijs zonder chain-of-evidence en geven dat niet ter inzage (of zoals in de zaak Baybasin pas na 18 jaar!).

Alleen de Staat heeft het monopolie op wettig verkregen bewijs. U mag niets. Nog geen telefoongesprekje opnemen, of een fototje schieten in de rechtzaal. WOB-verzoeken zijn toegestaan maar worden standaard afgewezen 10, 11. Er is geen enkele democratische controle mogelijk. En u pikt dat allemaal als een ver-van-mijn-bed-show. Totdat... u zelf slachtoffer wordt, zoals bij MH-17. En hoe groot is die kans nou?En om het helemaal bont te maken heeft Geert Corstens, oud president van de Hoge Raad - bekentenis afgegeven van de willens-en-wetens gepleegde misdaden 12 en zelf medeplichtig aan poging tot marteling en moord 13 - het onwettige idee van de omgekeerde bewijslast geïntroduceerd. Demmink is onschuldig, maar burgers -zoals Baybaşin- zijn schuldig totdat zij zelf (terwijl ze in isolatie in de EBI zitten en geen contact met een advocaat mogen hebben) "onverwijld zijn onschuld kan aantonen". Altstublieft: Uw "rechtstaat" in Nederland die tot de "top van de wereld" behoort, met als bonus een gratis recept van uw HHC-arts: een anti-kots middel waarmee u in slaap wordt gesust 14.


Statistiek en kansberekening
start belanghebbende zaak broneinde dagen
20-05-2005Baybaşin Beroep diefstal door de staat 15 30-06-20174.424
15-09-2008Turkse jongetjes Art.12 Sv verkrachting door Demmink 16 30-06-20173.210
18-04-2011Baybaşin Conclusie onrechtmatige gijzeling 17 04-07-20172.269
08-01-2017HHC | Een ieder WOB verzoek betaling onderzoek 18 30-06-2017 173
02-04-2007Baybaşin Aangifte tegen Demmink 19 onbekend 3.744
31-08-2011Baybaşin Aangifte tegen Demmink, Hillenaar, NN 20 onbekend 2.132
14-09-2015Nederlands jongetjeVan Well verhoren Fred Teeven 21 22-08-2017 708

Het element kansberekening binnen waarheid. We nemen de bovenste vier zaken. Ze zijn op totaal verschillende data gestart. In al deze zaken is de redelijke en/of wettelijke termijn overschreden. Bij vier verschillende gerechtshoven. En toch vindt de uitspraak* van al deze zaken vrijwel tegelijkertijd plaats. Welke statistische formule je er ook op los laat, de kans dat dit toeval is is kleiner dan 1%. Oftewel: geen toeval maar opzet. Regie van bovenaf. Niks geen onafhankelijkheid.
* onder uitspraak wordt ook verstaan het persbericht van het OM de vervolging op te willen geven.

20-05-2005| GH-SHE diefstal4.424 
15-09-2008| GH-ARLE verkrachting3.210 
18-04-2011| HOGE RAADgijzeling2.269 
08-01-2017| GH-SGR omkoping173 

En dan houden we nog tenminste drie zaken over waarin nog geen uitspraak/behandeling is gedaan. De aangiftes van Baybaşin tegen o.a. Demmink en de getuigenverklaring van Fred Teeven tegen Demmink. Die worden gemakshalve nog maar even niet meegenomen in het onderzoek naar de (vermeende) gepleegde strafbare feiten van Demmink. Het verdeel-en-heers principe. Of zoals de advocaat van Demmink ter zitting opvoerde: "Dat moeten we buiten de scope van het onderzoek houden." (Want anders wordt het allemaal wel erg duidelijk en bewijsbaar, toevoeging HHC-red.)


Steeds dezelfde uitkomst
Het Copernicus-wereldbeeld is een goed voorbeeld van een verschuivend paradigma. Tot omstreeks 1600 was de overtuiging dat de aarde centraal stond en dat de zon, maan en planeten om de aarde heen draaide. De aarde was plat. Maar in 1600 heeft Columbus ons een nieuw wereldbeeld gegeven, namelijk dat de aarde rond/bol is. De meeste mensen zijn daar nu van overtuigd. Op een paar complotdenkers na 22.

Deskundoloog Bas van den Heuvel is zo'n - door de Hoge Raad ingehuurde - omkoopbare complotdenker 22. Hij presteert het om iedere keer een andere uitkomst uit zijn duim te zuigen, en noemt dat weten-schap. De aarde is plat. Nee een bol. Nee een pyramide. Nee een kubus. Wat hij ook meent waar te nemen, wij zien dat toch echt anders.

Die wisselende bevindingen zijn kenmerkend voor deze deskundoloog Bassie. Dat vindt ook het Ministerie van Justitie zelf 23. En andere overheidsdeskundigen, zoals NFI, TNO, Raad voor de veiligheid. Alleen Aben ziet dat anders. En dat is geen gezichtsbedrog 24. Aben denkt dat (of doet alsof) deze oplichter gelijk heeft, ongeacht wat voor onzin hij uitkraamt.

Bassie is helemaal geen erkende gerechtsdeskundige 25 Op geen enkel gebied. Dan zou hij eerst langs de ballotage van mr. drs. Eric Bakker, senior raadsheer bij het Hof Arnhem en voorzitter van het College gerechtelijke deskundigen, moeten.

Het blijft dan ook een raadsel hoe Diederik aan deze oplichter is gekomen. Het HHC sluit niet uit dat Bassie zijn omkoopbare kwalificaties zelf spontaan heeft aangeboden, zoals hij dat ook in andere zaken (Cor van Hout, Schipholbrand, etc.) heeft gedaan.

Dat Bassie probeert makkelijk en snel rijk te worden is zijn goed recht, maar Diederik had NOOIT met deze man in zee mogen gaan.


Iedere willekeurige onderzoeker
Het derde element is dat de uitkomst van het experiment of onderzoek onafhankelijk moet zijn van degene die het uitvoert. Ongeacht of u, ik, Bassie of een andere illusionist het doet, we moeten allemaal exact dezelfde uitkomst krijgen.

Bij Bassie is dat niet zo. Zijn uitkomst is iedere keer anders. En wat voor dit derde element geldt (onafhankelijk van de onderzoeker) geldt niet voor onze overheid. Wanneer zij de uitkomst van het onderzoek bij voorbaat vast willen stellen kiezen ze niet dubbel-blind / aselect, maar heel bewust voor één specifieke onderzoeker.

Zoals Bert Kreemers van de stichting Loodslicht of Bassie van Mid-Summer-Night-Party. Uw HHC-verslaggever heeft bij de commissie Oosting gesolliciteerd om de Teeven-deals uit te zoeken. En u begrijpt het al: NEE. Wij gebruiken onze eigen "onafhankelijke" onderzoekers.

Deze commissie Oosting heeft, net als Bassie, de vuurwerkramp onderzocht en kwam na 1900 pagina's 26 tot de conclusie dat de overheid geen verwijt valt te maken. Rudi Bakker (directeur SE Fireworks) denkt daar anders over 27. Bassie aanvankelijk ook, toen hij nog sprak namens de werkgroep slachtoffers. Maar een miljoentje deed wonderen om nieuwe inzichten te verkrijgen.

Deze zelfde Bassie mag nu adviseren over telefoontaps, terwijl hij amper zijn eigen smartphone kan aanklikken. Ook nu kreeg hij weer hulp bij het schrijven van een "rapport", maar de 1900+ pagina's zijn niet gehaald. Het werden er slechts 1700. Als je zoveel bla-bla-bladzijden nodig hebt om iets uit te leggen dan snap je het zelf niet. De vraag Heeft de overheid bewijs vervalst? is met een simpel JA/NEE antwoord en een pagina of 10 wel duidelijk te maken. En lukt dat niet, dan faalt het verweer.

Omgekeerde bewijslast
Hoezo verweer? Prof. dr. Ton Derksen schreef in 2014 een 382 pagina's tellend boek waarin hij aantoont dat er niets klopt van de beweringen van het Openbaar Ministerie. En in 2016 nog eens 157 pagina's om Bassie een beetje op weg te helpen.
Maar het zou natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn om je onschuld te moeten bewijzen. De Staat moet -zonder gerede twijfel- bewijzen. En daarin faalt het, ook na zes jaar smoezen zoeken. Ik ken geen enkele universiteit waarin proefschriften worden geaccepteerd van 1700 pagina's. Hetgeen natuurlijk verklaart waarom Diederik en Bassie nooit een wetenschappelijke carrière hebben kunnen maken en op het drs-niveau zijn blijven hangen en tekort schieten. Het staat zelfs letterlijk in Diederik zijn CV 28: DEFICIENT.


Onafhankelijke rechtspraak?
Daar zit Aben dan. Vlak voor zijn pensioen. Geen Raadslid geworden. Geert Wilders vond Aben destijds, net als de veroordeelde Wladimiroff-vriendje annex TCEAS adviseur Ybo Buruma (Baybasin wie is dat ook alweer?) een "blijkbaar bevooroordeelde advocaat-generaal die in zijn vrije tijd zijn gewraakte vriendjes meent te moeten verdedigen". 29.

En ook van Bassie staat vast dat die niet onafhankelijk is. Uitgekozen vanwege zijn ondeskundigheid en betaalbaarheid 30. In 2016 gaf de overheid aan de kamer uitleg over "transparantie" en "sponsoring" 29. Het wordt in het algemeen als not-done gezien wanneer onduidelijk is welke financiële lijntjes er lopen die medebepalend zijn voor de uitkomst van onderzoek.

Dus heeft het HHC opgevraagd hoe dat zit. Wie heeft er een miljoen over voor een valselijk gefabriceerd rapport? Wie is/zijn de belanghebbende(n)? Wie betaalt wat? Eerlijke vragen binnen een belangrijk vraagstuk: Hoe onafhankelijk is onze rechtspraak?

08-01-2017 - Indiening WOB-verzoek - geen reactie van onbeschofte staatshufters 31
03-04-2017 - Beslissing in eerste aanleg - afwijzing niet bevoegd 32 33
30-06-2017 - Beslissing in hoger beroep - afwijzing ongegrond 34

Uitspraak

WOB betaling
Wat we hiermee te weten zijn gekomen is dat klaarblijkelijk de Hoge Raad wel graag ambtenaar en trendvolger is als het om salariëring, vakantiedagen, borrels en recepties gaat. Maar zich tegelijkertijd niet aan de Algemene Wet Bestuursrecht wil houden. Daar gaat Donner met zijn Raad van State over.

Wat we nu ook weten, althans mogen afleiden, is dat de Hoge Raad de eindbestemde is en niet het Ministerie van Justitie. Anders had het verzoek immers doorgezonden moeten worden. Nou gelooft het HHC niet dat Diederik uit eigen budget dat miljoen betaald heeft, maar laten we ons bij de feiten houden. Anders zou het immers helemaal kwalijk zijn. Dan zou De Staat de financier zijn en een direct belang hebben in het afkopen van "deskundigen". En dus vast staan dat de conclusie van Aben niet onafhankelijk is, maar staatsbepaald.

Wat we ook weten is dat Diederik mogelijk een persoonlijk belang heeft bij een doofpot constructie. Niet voor zijn carrière. Die is afgelopen. Een vroegtijdige dood gestorven, toen Ivo O. hem dit dossier in zijn maag splitste en hem vroeg "even terug te bellen". U weet inmiddels wat dit in staatsmaffia taal betekent: You are finished. Voor de rest van je leven. Levenslang. Maar dat persoonlijk belang bestaat mogelijk wel omdat Diederik een oud-collega is van Fred Teeven. Nota bene tijdens en midden in de Rolodex periode. Toen waren ze beiden OvJ in Amsterdam. Diederik wil dus voor augustus klaar zijn, anders wordt hij straks zelf nog door Bart van Well onder ede gehoord.Conclusie
Er is evident sprake van belangenverstrengeling. Een Hoge Raad die dit accepteert is zelf iedere geloofwaardigheid kwijt en zit dan kennelijk in het complot. Nu niet aanstonds zonder gerede twijfel is aangetoond dat de arrestatie in 1995 en 1998 rechtmatig waren dient het vonnis uit 2002 te worden vernietigd, Baybaşin met onmiddelijke ingang te worden vrijgelaten en het 1700+ pagina's rapport van Diederik door de schredder te worden gehaald (nadat het als bewijs van corruptie is afgehandeld in de nieuwe strafzaak tegen de overheid).

Advies
Als het rechtssysteem zichzelf niet onmiddelijk corrigeert, bijv. via het Parlement, dan is dit een indirecte vrijbrief om te doen wat zijzelf nalaten. Recht! Overheveling van rechtsmacht, ook wel het recht in eigen hand nemen genoemd, wordt dan een optie zoals dat ook 200 jaar geleden volkomen legaal en democratisch gebeurde: De guillotine van zolder halen. Of wat Gerard Butler deed als Law abiding citizen 34: Herstellen wat faalt. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid met grote gevolgen op de raadsheren van de Hoge Raad. Gaan zij het vertrouwen in de democratische rechtsstaat herstellen? Daar zijn echt geen 1700 pagina's motivering voor nodig.
author: Ton   |   published: 02.07.2017   |   updated: 02.07.2017   |   comments: allowed