Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Journalistiekem
stie•kem (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) wordt door Van Dale gedefinieerd als:
1 heimelijk: stiekem weglopen
2 geniepig: een stiekeme jongen

Hieruit zou men kunnen distilleren dat de "Raad voor de Journalistiekem" zou kunnen betekenen: Een Raad die stiekem wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. Het wordt er niet duidelijker op.

Als synoniemen voor stiekem geeft mijnwoordenboek.nl wat meer uitleg aan:
acherbaks, bedekt, doortrapt, gehaaid, geheim, gemeen, geniepig, geraffineerd, gesloten, gluiperig, heimelijk, listig, omzichtig, slinks, sluw, snood, steels, uitgekookt, verholen, verstolen, voorzichtig.

En mocht u zich daarmee nog geen beeld kunnen vormen dan zijn er nog wat betekenissen uit het puzzelwoordenboek, waarmee het nog duidelijker wordt:
achter iemands rug om, duister, in het geheim kwaad doen, in iemands afwezigheid, niets laten blijken, niet opvallend, niet openlijk, onmerkbaar, stilletjes, zonder op te vallen.

De Raad voor de Journalistiek
In het Jaarverslag 2012 van de Raad voor de Journalistiek stelt zij: In het verslagjaar ontving de Raad 85 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 22 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Verder ontving de Raad 8 herzieningsverzoeken. Er werd in 12 zaken een poging tot bemiddeling ondernomen.

De Raad deed 65 uitspraken, waarvan in 23 gevallen de klacht (gedeeltelijk) gegrond werd verklaard en in 28 zaken ongegrond. In de overige gevallen achtte de Raad zichzelf onder meer onbevoegd of de klager niet- ontvankelijk. Daarnaast werden 8 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris.


De Raad stelt dus dat in 23 van de 115 klachten (dat is slechts 20%) de klacht gedeeltelijk gegrond was en dat die met name over tendentieuze berichtgeving gingen. Ik heb ze niet nagelopen, maar wanneer je op de homepage van de raad kijkt zie je toch hoofdzakelijk   ongegrond/afgewezen   staan. Hoofdzakelijk, dus niet bijzakelijk. Het gaat daarbij om "de standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist". De procedure suggereert zorgvuldigheid en in lijn lopen met de reguliere rechtspraak.

De Raad voor de Journalistiek buigt zich over de vraag of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie - kort gezegd - grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Met andere woorden het niet publiceren valt buiten het zichzelf aangemeten toezicht, terwijl nalatigheid en zorgplicht in de reguliere wetgeving juist wel extra aandacht krijgt. Maar daar heeft de Raad wat op gevonden:
De Raad kan zich vandaag de dag echter ook met uitgesproken standpunten mengen in de openbare discussie over actuele, algemene kwesties met betrekking tot de journalistieke ethiek en de beroepsmoraal van journalisten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van verborgen camera's. Daarmee heeft de Raad voor de Journalistiek een actievere rol gekregen in de publieke meningsvorming.

De stichting is ingesteld door o.a. de Vereniging Nederlandse Dagblad Pers, de Tijdschriftengroep van het Nederlands Uitgeversverbond, de Nederlandse Publieke Omroep, maar ook RTL en SBS participeren. En ze hebben subsidie ontvangen van het ministerie van OCW en o.a. de Stichting Lira, de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers. Verder heeft de Raad (aldus pagina 9) actief meegedaan aan bijeenkomsten, pubicaties en mediaoptredens. Door dit te vermelden in het jaarverslag wordt de schijn gewekt dat we met een integere, onafhankelijke organisatie te maken hebben. Het zou inderdaad kunnen, hoewel dat niet de indruk is die ik heb. Wat is namelijk het geval...

De klacht
Onder het acroniem "HHC", wat staat voor Het Haagse Complot, heb ik diverse commentaren geplaatst op NUjij.nl. Kritisch van toon, on-topic, en naar mijn mening relevant binnen de onderhavige discussies. In ieder geval vertegenwoordigde dat mijn mening op dat moment binnen die context. Op geen enkele wijze vielen deze buiten de door de redactie van NUjij bepaalde voorwaarden. Ze zijn dan ook nimmer verwijderd. Wel kregen ze vaak veel "likes", wat voor mij een bevestiging was dat ik medestanders heb in mijn opinie.

Zo ook deze website, die pas een half jaar bestaat en uitgegroeid is tot een bezoekersaantal in de duizenden per dag met zelfs een piek van 22.000 n.a.v. mijn publicatie Anass Aouragh - het voorlopig NFI rapport. Klaarblijkelijk vul ik een (lees)behoefte in van een bepaalde doelgroep.

Maar, zoals allerlei media doen, is het vragen van aandacht soms gewenst. De eerste keer dat ik een artikel voor commentaar plaatste op NUjij (ik had toen nog geen eigen comment-optie) was het artikel over de Familie van den Brink. Dat dit onderwerp omstreden was wist ik. Maar dat het aandacht behoefde ook. En zoals recentelijk is gebleken uit het drama Ruben en Julian heb ik daarmee een groot maatschappelijk probleem willen aankaarten. We praten dus over drie maanden geleden. Had het toen de media-aandacht gekregen die Jeugdzorg deze week heeft, dan was daarmee mogelijk dit drama (en tienduizenden andere) voorkomen geweest. Maar de redactie van NUjij.nl meende censuur te moeten plegen. In mijn optiek is daarmee de redactie van NUjij (mede)schuldig door nalatigheid aan alle overige schreinende gevallen. (Eens kijken of we hiermee een klacht van NUjij bij de RVDJ gaan krijgen, en of die dan ook "niet ontvankelijk" wordt verklaard.)

Zoals u uit de hoofdsite kunt opmaken heb ik een bijzondere interesse en belang in de juridische samenhang tussen Turkije en Nederland m.b.t. kinderontvoering en -mishandeling. Het Katholiek Nieuwsblad had hierover bericht, iemand heeft dit op NUjij geplaatst (zoals waar dit platform ook voor bedoeld is, geachte RVDJ!) en daarbij heb o.a. ook ik mijn commentaar geplaatst. Totdat ik daarbij op een gegeven ogenblik ontdekte dat de trollen op NUjij de redactie zelf was! Ik heb dan ook een klacht ingediend bij de RVDJ. En op, wat ik zie als, een standaard afschuifbriefje heb ik bezwaar aangetekend.

De behandeling


Zo, daarmee is aan mijn plicht tot wederhoor voldaaan. De volle 100% volledig gepubliceerd. En verder bied ik de redactie van NUjij en de Raad nog alle gelegenheid om hieronder in de comment-sectie hun opmerkingen te plaatsen. Ik zal ze niet verwijderen. Daar kan NUjij en de Raad nog wat van leren.

Overigens is NUjij.nl niet de enige hoor. Ook de Telegraaf kan er wat van!
From: noreply@telegraaf.nl
To: news@thehagueconspiracy.com
Date: 14 mei 2013 16:31
Subject: Uw reactie wordt niet geplaats op Telegraaf.nl

Beste lezer,

U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en geoordeeld dat deze niet geschikt is voor publicatie op telegraaf.nl.

http://www.telegraaf.nl/wuz/profiel/1/telegraafartikel/nalatigheid-politie-zorgt-voor-burgeractie

Met vriendelijke groeten,

Het moderatingteam van Telegraaf Community

"PS. Dit is een automatisch gegenereerd bericht.


Ik herhaal dan ook artikel 7 lid 1 van de Grondwet:
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En als juridisch geschoolde ken ik mijn verantwoording voor de wet en heb die nog nimmer overschreden (op een enkele verkeersovertreding in mijn jonge jaren na). Ook niet in mijn commentaren.

Conclusie
De Raad heeft (opnieuw) enkel gekeken naar het verwijderen van commentaar. In het totaal heb ik op NUjij.nl 312 reacties geplaatst. Ze zijn allemaal blijven staan. Op ééntje na. De allerlaatste. Daarin stelde ik dat ik tot de conclusie was gekomen dat "lezer" Kimeg een redactielid van NUjij was. (Een opmerking die overigens nog steeds binnen de richtlijnen valt.) Enkel die ene opmerking is verwijderd. En daarna werd de draad gesloten.

Het moge duidelijk zijn dat ik niet klaag over het verwijderen van die ene reactie (0,3% van al mijn reacties). Op mijn eigen platform heb ik immers alle kans gehad alsnog de zaak uit te leggen. Mijn klacht ging voornamelijk over de onwettige en daarmee illegale censuur. En desgewenst ook nog over een journalistieke werkwijze: open vizier/verzwijgen eigen identiteit wat eveneens volledig binnen de competentie van de Raad valt, en bovendien een onderwerp van zorg zou moeten zijn vanuit haar pro-actieve opstelling.

Voor alle duidelijkheid voor de juridische leek:
1) Mijn klacht is niet ontvankelijk verklaard (niet in behandeling genomen).
2) Mijn klacht over het niet accepteren van mijn klacht (bezwaar) is afgewezen.
3) Een artikel 12 procedure bestaat hiervoor niet.

Wat de Raad dus zegt is: Wij willen niet dat dit onderwerp behandeld wordt op een zitting.
En omdat er geen uitspraak komt hoeft er ook niet over gepubliceerd te worden. We willen dat dit stiekem van tafel verdwijnt. Journalistiekem dus! Het enige wat mij nog rest is een strafrechtelijke procedure op te starten. Ik zal de Orde van Advocaten daartoe opdracht geven.

Verzoek aan mijn lezers
Het gaat niet alleen om de uiting van onze vrije mening. Het gaat erom dat onwelgevallige onderwerpen niet besproken mogen worden. Ze mogen niet opvallen. Stiekem en gluiperig dus. Achterbaks en geniepig. Enfin, het lijstje synoniemen staat hierboven.

En juist daarom moet u maandag naar de rechtszitting van Micha Kat komen. Die zitting gaat niet over een bepaald zinnetje. Een uitspraak moet namelijk in de gehele context worden geplaats en niet uit zijn verband worden getrokken. Verder gaat het niet om de syntax maar om de intentie van de uitspraak. Syntax valt te verwijderen corrigeren. Maar de intentie staat recht overeind, en wordt door mij expliciet gesteund. Te weten: Ook onwelgevallige onderwerpen moeten besproken kunnen worden. Als dat niet meer mag binnen de MSM, dan is dat het einde van onze democratie. Enkel de pers/media en de Tweedekamer kan immers onze "gekozen" regering corrigeren. Wanneer dat niet langer mogelijk is leven we in een dictatuur.

Ik herhaal dan ook de oproep van Micha:
Neem een snipperdag op en kom maandag naar Amsterdam!
Er staat te veel op het spel.

En verder nodig ik u van harte uit om op de share-op-NUjij-button hieronder te drukken.author: Ton   |   published: 25.05.2013   |   updated: 25.05.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources