Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het Anne Frank plantsoen
Het volledige verhaal over de affaire Anne-Frank-plantsoen, zoals dat 11 jaar geleden is gepubliceerd in Panorama, leest u in de PDF-backup 1 (4,2 Mb). De publicatie heeft veel gevolgen gehad, waaronder diverse TV publicaties, rechterlijke uitspraken, ministeriële bemoeienis, Demmink's chauffeur (die we vorige maand ook weer zagen opduiken 2), alsmede een aangifte door één van de slachtoffers: Frank Leenders.

De omstandigheden en achtergronden zijn dan ook ruimschoots gedocumenteerd. En deze zijn niet, zoals Demmink's advocaat Harro Knijff iedere keer probeert te bagatelliseren, door Baybaşin als geruchten verspreidt. Ze bestonden al lang daarvoor en waren afkomstig uit gangbare Nederlandse bronnen, waaronder teletekst, regionale dagbladen, e-mails, en nota bene zijn eigen onderhandelingen.

Dat laatste is natuurlijk heel brutaal: liegen en een ander er de schuld van geven. Dat hij voor zijn cliënt liegt dat kan nog als een onderdeel van de verwerpelijke strategie als advocaat worden beschouwd. Maar ongefundeerd derden daarin betrekken kan hem strafrechtelijk nog wel eens lelijk gaan opbreken. En daar zijn getuigen en opnames voldoende van!

Over de tot standkoming van deze publicatie heeft Micha Kat in 2008 een goede drieluik geschreven in "Het Vrije Volk". Het is inmiddels opgeheven, maar een backup-archief is nog steeds beschikbaar.

Wilt u de backup van Het Vrije Volk lezen?
Klik dit blok open met de pijl.

In october 2013, voorafgaande aan de heropening van het onderzoek naar Demmink, heeft Henk Krol het een en ander nog eens bevestigd 6. En op 30.01.2014 deed hij dat nogmaals op TV in een interview met Eva Jinek. De transcriptie daarvan leest u op 7. En als dat nog niet voldoende was werd dit enkele maanden later nogmaals onder ede herhaald bij de rechter-commissaris. Twijfel over de toedracht bestaat dan ook niet meer.


De verloren Rijkspas
Tijdens het verhoor 8 onder ede werd door de parlementariër/journalist Henk Krol verklaard dat de naam van de hoge top-ambtenaar, die tot dan toe enkel als "Joris" bekend was, kon worden vastgesteld dankzij een in het Anne Frank plantsoen gevonden Rijkspas. Deze pas zou door de vinder bij de politie van Eindhoven zijn ingeleverd, aldus de verklaring 9 aan Krol van de recentelijk overleden Fred de Brouwer.

Uit de foto's uit 2003 is duidelijk op te maken dat deze journalisten/onderzoekers overtuigd waren dat de betreffende "Joris" de ons bekende SG van het ministerie van justitie was. En mocht daar enige twijfel over bestaan dan is het alsnog bevestigd door Demmink's chauffeur. Alleen deze getuigenverklaringen en de op schrift gestelde stukken hebben reeds voldoende bewijskracht: Demmink was een verdachte in het Anne-Frank-plantsoen schandaal.


De zoektocht
Maar het zou mooi zijn als we nog wat getuigenverklaringen uit de eerste hand konden hebben. De mannen met een dubbelleven aldaar houden wijselijk hun mond, of liegen ontkennend uit zelfbescherming. De auteur Fred de Brouwer is, net als zijn chauffeur Rob Mostert, "toevallig" een maand voordat ze zouden getuigen overleden. Eric Nordholt, oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam, zou tegen vice-admiraal Nico Buis, voormalig hoofd van de BVD als opvolger van Docters van Leeuwen tijdens een lunch gezegd hebben: "Die Demmink heeft ook wel blind geluk." 10.

Er zijn aanwijzingen dat het in de zaak Fred Brouwer om meer dan een "ongeluk" zou kunnen gaan 11. Maud Oortwijn is in Thailand op zoek gegaan naar meer informatie. Maar zij stelt dat ze daarbij actief is gedwarsboomd door de Nederlandse Ambassade 12. Men vraagt zich af wat de rol van een ambassade in het buitenland is, anders dan een feestjesorganisator en taxi-bedrijf voor ritjes naar de Pinokkio-bar.

Helaas is de naam van de vinder van de Rijkspas met het overlijden van de Brouwer verloren gegaan. In een poging achter de identiteit van deze getuige te komen heeft het HHC op 25.04.2014, nadat de bewijsvideo beschikbaar kwam, een schriftelijk verzoek 13 tot nadere inlichtingen ingediend bij de politie. De ontvangst en de start van zoektocht werd vorige maand bevestigd 14. En het resultaat daarvan ontving het HHC vorige week.


Het resultaat
Ten eerste is gezocht in de oude bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie. Dit was tot 2009 het systeem waarin ambtshandelingen- en verrichtingen van politieambtenaren werden vastgelegd (registraties, mutaties, processen-verbaal etc.) Het is ter beoordeling van de verbalisant of en welke gegevens hij opneemt in het BPS.

Gebleken is dat in dit systeem niets is vastgelegd over een rijkspas van de heer Demmink. vervolgens is het postregistratiesysteem doorzocht. Ook daar is niets aangetroffen. Net zomin als bij de afdeling Eindhoven Centrum. Tot slot is gesproken met betrokkenen bij het strafrechtelijk onderzoek. Ook dat heeft niets opgeleverd.

De korpschef concludeert dan ook: 15 "Gelet op het voorgaande kan ik aldus niet bevestigen dat er destijds een rijkspas is gevonden en bij de politie is ingeleverd. Daar is in ieder geval geen registratie van aangetroffen."

Het HHC onderschrijft deze conclusie: 'We kunnen bevestigen noch ontkennen dat de Rijkspas is gevonden' 16. Er bestaat geen registratie van. Daarmee is de naam van de vinder, zo die bestaat, verloren gegaan. Er bestaat natuurlijk nog de kans dat deze vinder zich alsnog spontaan (en desgewenst anoniem) meldt bij het HHC. We krijgen wel vaker leads toegezonden.

Een tweede punt wat we kunnen concluderen is dat, ook al zou er om wat voor reden dan ook geen registratie van zijn gemaakt, de rijkspas óók niet naar Den Haag is gezonden. Ook die registratie bestaat volgens de Korpschef niet. Van de voornoemde brief aan het HHC bestaat een dergelijke registratie wel, zoals u hier links kunt zien. Het was te verwachten dat van de verzending van een rijkspas een dergelijke registratie had bestaan.

Er zijn nog steeds allerlei scenario's te bedenken die niet zijn uitgesloten. JD kan gebeld hebben om te zeggen dat hij a.s. vrijdag toch in het AF-plantsoen moest zijn en hem dan wel even kwam ophalen. Hij kan zijn vriend Wabeke gevraagd hebben zodat die hem kon meenemen. Chauffeur Bakker kan, toen hij zijn caravan uit de winterstalling haalde hem hebben meegenomen, en er kan zelfs iemand van het ministerie speciaal op af gestuurd zijn, zoals JD ook zijn (privé, maar door de staat betaalde) aangifte van de Riouwstraat regelde 17, en de vinder kan de pas in een heel ander district hebben ingeleverd. Opties en complottheorieën genoeg. Maar dat blijven vooralsnog speculaties die niet bewezen kunnen worden.

Heeft Henk Krol mijneed gepleegd en moet hij nu strafrechtelijk vervolgd worden? Nee. Niet is vast komen te staan dat de pas niet gevonden is. En ook zal zou dat laatste wel zijn vastgesteld, dan nog was Krol slim genoeg om zijn verklaring conditioneel te maken. Zijn woorden waren immers een citaat van Fred de Brouwer. Als het niet klopt dan moeten ze Fred maar posthuum gaan vervolgen.

Wat zijn we er mee opgeschoten? Feit is dat er geen registratie van een gevonden rijkspas bestaat. Mocht de vinder zich alsnog melden en daarbij een bewijs van inlevering kunnen overhandigen dan heeft de politie een probleem. Verder is gebleken dat ook de recherche op dit moment serieus aan het onderzoeken is. In dat geval kunnen ze ook een zoekactie starten op het ministerie, of in de betreffende periode daar dan wel een poststuk dat voldoet aan de kwalificaties is binnengekomen. Onderzocht kan worden wat in die periode de reisbewegingen naar Praag zijn geweest, omdat er overduidelijk wel een Tsjechië-connectie 18 bestaat.En mogelijk kunnen de andere getuigen, zoals de deken en de kinderarts nog eens verhoord worden. Want als twee van de drie personen wel kloppen, dan is het aannemelijk dat de derde ook wel zal kloppen. En dat er in dat geval meer getuigen en connecties moeten zijn. En wellicht komt het dossier van Fred de Brouwer, of andere kluisverklaringen, nog boven water. We zullen het zien!
author: Ton   |   published: 12.06.2014   |   updated: 12.06.2014   |   comments: allowed

17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.06.2014 10:00u
Micha Kat/JD-tv
Graffiti/Nout Wellink
Gerechtshof Den Haag
 
23.06.2014 09:30u
Micha Kat
zaak Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014