Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Nederlandse drugshandel
In 1970 floreerde niet alleen de Nederlandse drugshandel maar ook vele andere illegale handel. Daaronder wapenhandel (denk aan de Lockheed affaire), mensenhandel, onroerend goed, goud, staatsobligaties en andere "snel-rijk-graaien" methodes. Nederland was van staatswege "geïnfiltreerd" (lees: speelde een sleutelrol). Mensen als "de sapman" realiseerden tonnen aan import 1.

Eerst nadat HOvJ Hans Vrakking, ook bekend van de Rolodex-affaire, in diezelfde periode de IRT-affaire op de kaart zette werd er mondjesmaat wat mee gedaan. Op 27.05.1994 moesten Ed van Thijn en Hirsch Ballin het veld ruimen. Ze schoven door naar het asielzoekerscentrum voor afgedankte politici, de Eerste Kamer. Het door de Tweede Kamer opgelegde verbod werd gewoon genegeerd. Hoezo democratie?


De criminele deals
In de nasleep van de IRT-affaire 2 werden er heel wat deals gesloten door ex-OvJ, ex-StaatsSecretaris, thans Tweede Kamerlid Fred T. 3 met o.a.:
• 1997 - Klaas Bruinsma
• 1998 - Mink Kok
• 2002 - Cees Helman

De documenten van "de Teevendeal" zijn bij de Kamerleden terechtgekomen en resulteerden in het ontslag van Ivo O. en Fred T. 4. Maar er zijn natuurlijk veel meer medeplichtigen 5 bij betrokken. We hebben het dan over ministers van Binnenlandse Zaken, ministers van Buitenlandse Zaken en natuurlijk die van Justitie en Veiligheid-voor-Overheidscriminelen. En met hen vele ondergeschikte ambtenaren, die óók een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar te laf zijn daar naar te handelen. Op een enkele integere klokkenluider na.

periodekabinetministers van Justitieministers van BuZaministers van BiZa
1971BiesheuvelDries van Agt Norbert Schmelzer Molly Geertsma
1972
1973Den Uyl Max van der Stoel De Gaay Fortman
1974
1975
1976
1977Van Agt

1,2,3
Job de Ruiter Chris van der Klaauw Hans Wiegel
1978
1979
1980
1981 Max van der Stoel Ed van Thijn
1982Lubbers

1,2,3
Frits Korthals AltesDries van Agt Max Rood
1983 Hans van den Broek Koos Rietkerk
1984
1985 Frits Korthals Altes
1986 Rudolf de Korte
1987 Kees van Dijk
1988
1989 Ernst Hirsch Ballin Ien Dales
1990
1991
1992
1993 Pieter Kooijmans Hirsch-Ballin, van Thijn
1994Kok

1,2
Winnie Sorgdrager Hans van Mierlo Hans Dijkstal
1995
1996
1997
1998 Benk Korthals Jozias van Aartsen Bram Peper
1999
2000 Roger van Boxtel
2001 Klaas de Vries
2002Balkenende

1,2,3,4
Piet Hein Donner Jaap de Hoop SchefferJohan Remkes
2003 Ben Bot
2004
2005
2006 Ernst Hirsch Ballin
2007 Maxime Verhagen Guusje ter Horst
2008
2009 Ernst Hirsch Ballin
2010Rutte

1,2
Ivo Opstelten Uri Rosenthal Piet Hein Donner
2011 Liesbeth Spies
2012 Frans Timmermans Ronald Plasterk
2013
2014 Bert Koenders
2015 Ard van der Steur
 
legendaD66VVDCDAPvdA
NB: Voor de partijnaam is de laatst bekende of opvolgende (fusie)naam geregistreerd.


Het onderzoek

Bevoegdheden
en werkwijze (c)


• 10.03.2015 - Motie van het lid Slob c.s. 6
"verzoekt de regering, tot het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek en voorafgaand de onderzoeksopdracht aan de Kamer voor te leggen." Voor een verslag en commentaar kunt u terecht op de webpagina "Onafhankelijk Onderzoek" 7.

• 17.03.2015 - De stemming 8
De Kamervoorzitter constateert: "dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.".

• 26.03.2015 - Het debat 9
Omdat Ivo O. en Fred T. hem door de achterdeur gepeerd waren hoefden zij geen vragen te beantwoorden. Mark R. nam het over maar wist van de hoed noch de rand en wilde het door de Kamer afgedwongen onderzoek door het ministerie zèlf laten uitvoeren. Het plannetje mislukte. De Kamer eist (voor de camera's) een onafhankelijke commissie. Ard van der Steur zou een "onderzoeksopzet" aan de Kamer voorleggen.

• 17.04.2015 - Brief van de Minister van V&J 10
In de brief (dagtekening 10.04.2015, gepubliceerd 17.04.2015) staat wat verwacht werd. Niets zinnigs. Plus... een ongevraagde aanvulling: Wie was de klokkenluider?

De brief van VVD-er Ard begint al onjuist. De Kamer heeft niet verzocht, maar Rutte (ook VVD) heeft dat opgedrongen. Hij wilde de regie (lees: contrtole) in eigen hand houden. Een onafhankelijk onderzoek is namelijk ongewenst. Dat heeft Rutte tijdens het debat voldoende aangegeven. Eerst toen hij er niet meer onderuit kwam heeft hij (met lange tanden) moeten inbinden.

Dan neemt Ard een voorschot op "wie dit onderzoek zou moeten uitvoeren". De Kamer heeft dat helemaal niet gevraagd. Dat kan zij zelf wel uitmaken. Maar toch is er iemand naar voren geschoven: oud-Nationale Ombudsman Marten Oosting 11.

En de VVD gaat verder met het opleggen van stiekeme beperkingen. Zo wordt de periode beperkt tot 1993-2015 (dus post-IRT). Het kan allemaal snel afgeraffeld worden en moet uiterlijk 31.12.2015 gereed zijn. Acht maanden dus. Zet dit even af tegen de vele jaren voortslepende "onderzoeken" van de Hoge Raad en zijn overbetaalde "deskundoloog" 12 . Doofpot politiek, dus.

Dan moet het werk van de commissie beperkt worden tot het doen van "aanbevelingen". Je zou eerder denken aan strafrechtelijke vervolging, toepassing van de pluk-ze wetgeving op de overheidscriminelen, het hele Pikmeer-arrest afschaffen en meer van die zaken. Maar nee, niet als het aan de VVD ligt.

Behalve dan in de vervolging van de Klokkenluiders 13. Hoewel de Kamer daar helemaal niet om gevraagd heeft wil Ard bewijzen boven tafel krijgen over "het mogelijk lekken van of op andere wijzen bekendheid geven aan informatie". Want die zullen wèl vervolgd worden. Niet de criminelen, maar de verrader (lees: ethische boodschapper).


In protocollen wordt vastgelegd welke bijzondere voorzieningen worden getroffen indien informatie wordt verlangd waarop een bijzondere wettelijke geheimhoudingsplicht rust.


De nieuwe minister, als recidief-dief / draaideur-crimineel zelf niet van onbesproken gedrag 14 15, zocht vorige week zijn collega-doofpotter/leugenaar in Brussel op. Welke strategie besproken is blijft geheim. Er zijn uiteraard geen notulen van. Maar de HHC-spionnen hebben het wel op beeld weten vast te leggen. Dan mag de VOG, wegens verjaring 16, zijn uitgereikt. Een verrot en crimineel karakter verjaart daardoor niet zomaar. En integer wordt je ook niet door te biechten. Het zijn geen woorden maar daden die de mens maakt.

Ard heeft uiteraard ook kennis genomen van de open sollicitatie van uw HHC-verslaggever naar de functie van doofpot-vervolger. "Als uw Kamer met de voorzitter dan wel met mij over de gewenste profielen van de overige leden van de Commissie van gedachten wil wisselen, dan zijn de heer Oosting en ik daartoe bereid." Welnu, ondergetekende is ook bereid tot zo'n gesprek. Ook al kennen oude bezems alle hoeken en gaten, nieuwe bezems vegen toch echt schoner. Na twee decennia moet die Minerva-stal maar eens uitgemest worden.
author: Ton   |   published: 29.04.2015   |   updated: 29.04.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.06.2015
Open Mind Conference
Amsterdam
Zie: OMC-NL-2015
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014