Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

1995
1995
Rein Gerritsen

Hüseyin Baybaşin
In het laatste deel van De Baybaşin Trilogie 1 legt wetenschapsfilisoof Rein Gerritsen uit wat er de afgelopen decennia zoal met Hüseyin is gebeurd. En vooral waarom. Het boek is inmiddels ook in het Engels vertaald en zal internationaal het wereldbeeld van 'de Zetel van het Internationaal Gerechtshof' op zijn grondvesten doen schudden. Tijdens de bouw is die aardbevingsbestendigheid tot 10 op de schaal van Richter niet ingecalculeerd.

Het begon allemaal in 1994 bij de voorbereidingen van de oprichting van het Koerdische Parlement in Ballingschap te Den Haag op 12.04.1995. Turkije was (en is nog steeds) boos. Tijdens de IRT-affaire zat Nederland vuistdiep in de drugshandel. En Minister H.A.F.M.O. van Mierlo, die vond dat de van drughshandel (en andere misdaden) verdachte Bouterse een vrijgeleide mocht hebben poogde deze oprichting te verhinderen 2.


In een nota die op 08.04.1995 in Ankara aan onze Ambassadeur werd overhandigd werd Nederland een «vijandige houding» jegens Turkije verweten.


Rein Gerritsen schrijft hierover: De arrestaties van de onderstaande personen vertonen een meer dan grote gelijkenis en opvallende overeenkomsten, als het gaat om de gronden voor hun initiële arrestatie, hun strafzaak en om de aard van het bewijs dat tegen hun ingebracht werd. Bij allen ging in het in eerste instantie om een 'diplomatiek verzoek' om in de respectievelijk genoemde landen een uiteenzetting te komen geven voor vertegenwoordigers van het parlement omtrent een geweldloze oplossing voor het interne conflict tussen de PKK en de Turkse regering, waarna zij, prompt na hun aankomst, gearresteerd werden en in (vreemdelingen)detentie geplaatst. Bij allen handelde het, na hun arrestatie, om de rol van telefoontaps als belastend bewijsmateriaal in hun strafzaken.

1994Kani Yilmaz 3vermoedelijk 3de man van de PKK
1995Hüseyin Baybaşinliaison PKK en MIT
1997Kani Yilmaz
1998Hüseyin Baybaşin
1998Abdullah Öcalan1ste man PKK
1999Cevat Soysalvermoedelijk 2de man PKK

Echter, in juli 2003 oordeelde een Turks gerechtshof in de zaak tegen Cevat Soysal dat het Turkse OM niet ontvankelijk was in haar aanklacht tegen verdachte, omdat de als bewijs gebruikte telefoontaps mogelijkerwijs gemanipuleerd waren en niet rechtmatig verkregen op grond van Omkoping Artikel 254 van het Turkse Wetboek voor Strafrecht 4.

We zijn nu in Nederland 13 jaar na dato van de zaak Soysal. En in ons achterlijke ontwikkelingsland gaat het allemaal niet zo snel. Ambtenaren durven geen initiatieven of verantwoording te nemen. En dus blijven ze maar vooruit schuiven. Niet wetende dat "nalaten" óók een onrechtmatige daad is 5, met daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. En zelfs strafbaar krachtens artikel 255 WvSr 6.


2007
2007
2 april 2007

aangifte tegen JD
Hüseyin Baybaşin is die politieke gevangene in Nederland. Eind 1995 werd hij in een samenzwering met de Turkse Ambassade in Nederland vanuit Engeland en België over de grens bij Hazeldonk gelokt om hem in een klaarstaande val te pakken te nemen, teneinde hem te kunnen uitleveren aan Turkije 7. Dat liep helemaal mis omdat het Kerstmis was en de luie ambtenaren liever thuis zaten. Baybaşin vroeg direct asiel aan en vanaf dat moment zat Nederland met een groot (nog steeds) onopgelost probleem.

Mijn conclusie is dat van enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen tegen de in de aangifte vermelde Justitieambtenaren niet is gebleken.
Ik vertrouw dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Minister Hirsch Ballin
2014
2014
9 aug 2013

reactie aan COE
In 2011 heeft de CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) een bezoek aan Nederland gebracht. Het heeft vastgesteld dat het achterlijk Nederland nog steeds zijn gevangenen inhumaan behandeld.

Nu is dat verder geen beletsel. Of je nu mensenrechten schendt 13 of niet, je bent altijd welkom in het vriendenclubje.

Maar om zeker te stellen dat Mark R. in 2016 voorzittertje mocht spelen van de COE beloofde Fred dat hij de boel zou regelen. Althans, dat zou hij zijn gevangen slaven laten doen. Die mochten de vervallen boel in Norgerhaven opknappen, opdat Fred dat weer aan de Noren kon verhuren. De boel werd geschilderd, er werd een moestuin aangelegd, en de levenslang gestraften kregen weer een wat menswaardige behandeling.

Ook een rechterlijke uitspraak 14 dat Nederland zich fatsoenlijk behoorde te gedragen werd genegeerd. De rechter had bepaald dat het aangeboden alternatief tenministe aan de reeds opgebouwde faciliteiten diende te voldoen. Dat had (letterlijk en figuurlijk) heel wat voeten in aarde. Nog geen half jaar later werd de moestuin vertrapt en een kip dood getrapt 15.


2015
2015
Sinds 2007 loopt het herzieningsverzoek. Eerst ging de tCEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken) er mee aan de slag. In die commissie zat de (afgekochte criminele strafzaak) wegens belangenverstrengeling veroordeelde advocaat Wladimiroff 16.

18.01.2011

CEAS/412
Voorzitter van die commissie was de (thans Hoge Raadslid) wat-is-JDTV-ook-alweer Ybo Buruma. Die heeft een rapport van prof. Bart Jacobs over een "auditief" onderzoek terzijde geschoven: Niet ontvankelijk verklaard omdat hij "geen specifieke publicatie had gewijd aan de zaak in concreto". En later zou blijken dat juist Wladimiroff had aangedrongen op een doofpot behandeling.


De TC (toetsings commissie, red.) is van oordeel dat niet vastgesteld is kunnen worden dat er gemanipuleerd is in de inderzochte gesprekken. (...)

Samenvattend adviseert de TC het College (van procureurs-generaal, red.) geen nader onderzoek in te stellen.

prof.mr. Ybo Buruma


Dan komen in 2014-2016 de wetenschapsfilosofen professor Ton Derksen en Rein Gerritsen met drie boeken over het wat, wie en waarom in deze zaak. Paniek bij Justitie, net als in 2007. En op 19.11.2015 doet zich hetzelfde voor als in 2007: een raid op de cel en diefstal van vertrouwelijke advocatenpost en belastende stukken. 17, 18, terwijl er geen enkele onafhankelijke controle is.

Louis Bontes wil hierover een debat 19. En tijdens de 46e vergadering van 26.01.2016 kaart hij deze bemoeienis van justitie aan.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren): Voorzitter. De doofpotten vliegen ons tegenwoordig om de oren bij Justitie. Gisteren kwam het bericht dat de van pedofilie verdachte oud-topambtenaar Joris Demmink zich actief heeft bemoeid met de zaak-Baybasin. Vertrouwelijke stukken zijn door Justitiemedewerkers ontvreemd. Hoogleraren maken gehakt van deze levenslange veroordeling. Het lijkt een enorme beerput, waarbij ook andere belangen spelen. Er moet nu eindelijk eens openheid en transparantie komen. Daarom vraag ik hierover een brief en een debat.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk): Er liggen inderdaad een aantal doofpotten op het ministerie van Veiligheid en Justitie. De ene mag officieel een doofpot worden genoemd, maar dit is er ook wel een. Daarom verleen ik steun aan het verzoek om een debat.

De heer Krol (50PLUS): Steun.

Mevrouw Helder (PVV): Steun voor het verzoek.

De rest gaat voor "een brief" omdat het "onder de rechter" zou zijn 20, en voorzitter Arib concludeert: Mijnheer Bontes, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren): Dat is heel jammer. Er is wel een groot misverstand. Deze zaak is helemaal niet onder de rechter. De bemoeienis van Demmink bij de Baybasin-zaak is niet onder de rechter. Dat argument is dus een dooddoener. Zo wordt een doofpot in stand gehouden.

De voorzitter: Mijnheer Bontes, dit is een regeling van werkzaamheden. Het gaat echt om de procedures. U hebt geen meerderheid. Ik stel voor om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


2016
Tegelijkertijd met de Kamervergadering vond het Kort Geding plaats 21 En op 10.02.2016 deed rechter, die we nog kennen van het opheffen van de beperkingen van de moordenaar van Pim Fortuyn 22, mr. G.P. van Ham uitspraak: niet ontvankelijk 23. Of Baybaşin, naast de schade van de diefstal en de vernielingen ook nog eens eventjes € 2.725,= wil betalen, waarvan € 816,= aan de liegende landsadvocaat Cecile Bitter. Who says crime doesn't pay?

De rechter heeft een onjuiste rechtsopvatting. Dat wordt dan met loze kreten verbloemd. "Er is in beginsel een met-voldoende-waarborgen-omklede andere rechtsgang." Met andere woorden: ik ga hier mijn vingers niet aan branden, laat een ander het maar uitzoeken. Laf. In ons rechtssysteem zijn helemaal geen waarborgen, hooguit op papier, maar niet in de praktijk. En bovendien was dat niet de vraag. Ook daar zijn ze in zulke gevallen altijd sterk in: een andere vraag beantwoorden dan er gesteld is. En het dan maar genoeg vinden en denken klaar te zijn.

26.01.2016

pleitnota
In de eis van Baybaşin wordt vermeld dat het om diefstal gaat. Door justitie. Om justitie af te schermen. Net als in 2007. En een klachtencommissie gaat daar helemaal niet over. Bovendien wil Baybaşin niet klagen, maar bescherming. En daarvoor kan hij niet bij het instuuut terecht dat juist de bedreigende club is.

En het is nog veel erger. Dan hebben we het niet over rechter Cees Sterk of OvJ Jan Koers die werden vervangen. Of de directeur Frans Douw die over deze PI Heerhugowaard ging, die per 1 december met "vervroegd pensioen" is gegaan/gestuurd en vervangen door Kees P.. Nee we hebben het over de PIW-er Marjolein die naar waarheid getuigde bij de beklagcommissie (zie pag. 3 en 4 van de pleitnota). Iemand met rechtvaardigheidsgevoel en ethiek. Maar daarmee ging ze in tegen de wens van haar afdelingshoofd Cora O. en haar plaatsvervangende vestigingsdirecteur Kees P..

Haar wordt het leven nu zuur gemaakt en op 12 februari kreeg ze te horen dat ze wordt overgeplaatst. En Ronald van Raak (SP) het maar hebben over klokkenluidershuis-bescherming 24. Zal deze parlementariër haar daadwerkelijk bescherming bieden? Of zijn het holle woorden en laat hij dergelijke staatshufters hun gang maar gaan? In ieder geval is er door het CFB (Comité Free Baybasin) een klacht ingediend bij het Bureau Integriteit DJI. En, eehhhh, beste Ronald ................. Daarmee is het dus niet onder de rechter.

Wie er goed kijk hebben op deze situatie zijn de professionals van binnenin het systeem. Daartoe behoort natuurlijk oud-directeur Frans Douw 25, die op 1 februari een eigen radioprogramma is gestart: The Prison Show.

16.02.2016

Brief collectief
Andere oud gevangenis-directeuren hebben zich ook al ingezet voor de bestrijding van onrecht in ons rechtssysteem. We hebben het dan over het collectief, waarvan Bart Molenkamp woordvoerder is. In 2014 deden zij aangifte tegen Ivo Opstelten 26. Gisteren schreven zij (alweer) een brandbrief 27 aan de Eerste en Tweede Kamer.

16.02.2016

Brief Gerritsen
Deze brief werd aangevuld door de auteur Rein Gerritsen die in direct contact staat met de politiek gevangene Baybaşin. In zijn brief 28, met als bijlage een brief van twee jaar geleden aan de AG Aben van de Hoge Raad 29. Zij doen een dringende oproep om:
• spoed te betrachten met de herzieningsprocedure;
• vervroegde in vrijheidstelling te overwegen;
• na te gaan of de huidige detentiesituatie van hem voldoende veilig is.

Met name dat laatste is heel belangrijk. Deze inside-deskundigen maken zich zorgen over de veiligheid. Er zijn eerder al twee moordpogingen ondernomen. Er zijn eerder al twee vrijlating-met-bekentenis-pogingen ondernomen. Het is duidelijk dat Nederland dit probleem wil lozen.

Nu de huidige directie van de gevangenis niet meer te vertrouwen is, goed-gezinde PIW-ers worden geïntimideerd en dierenmishandelende PIW-ers uit hun hokken worden losgelaten is VIGILAT vereist. Wij zijn niet anoniem, maar wel waakzaam. Nou de politiek nog!*** UPDATE ***


Beste bezoekers van HHC,

Tijdens de live uitzending van het programma van OBA sprak professor Derksen het vermoeden uit dat het nog wel eens tot oktober kon gaan duren. Dit werd ogenblikkelijk rond getwitterd. Het HHC heeft navraag gedaan.

Het gaat hier om een persoonlijke inschatting die somber gesteld is en niet kan worden uitgesloten, gezien de moedwillige vertragingen tot nu toe en de onmenselijke spagaat waarin Aben zit.

AG mr. Diederik Aben heeft echter zelf tegen de verdediging gezegd nog voor de zomer te concluderen.

Zowel Adèle van der Plas als Ton Derksen menen dat de argumenten van de verdediging zo sterk zijn dat de kans op schorsing van de executie tegen de 100% ligt. Dat zou betekenen dat Baybaşin nog voor de zomer vrij man is.

Maar de opdracht die er voor Aben ligt is een zware. Er wordt daarom een belangrijke oproep gedaan tot moreel besef en steun. Iedere redelijk denkende parlementariër, journalist en academicus zou zich persoonlijk èn verenigd in moeten zetten tot ondersteuning van deze grootste "dwaling" ooit binnen onze rechtstaat.

Wij willen toch geen poldermodel van de "Deep State" in ons vrije Nederland? In onze democratie wordt het land toch geregeerd door de burgers? Of zoals Dolf Jansen zijn cabaret afsloot tijdens het correspondent's diner: De menselijkheid regeert.

author: Ton   |   published: 17.02.2016   |   updated: 18.02.2016   |   comments: allowed

03.03.2016 09:00u
Smaadzaak Baybaşin vs NOS
Rechtbank Utrecht
 
??.03.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 
??.04.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM