Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Politieke gevangene
Hüseyin Baybaşin is een Koerdische zakenman die, door een complot van de Turkse en Nederlandse overheid, levenslang gevangen zit. Zoals Nelson Mandela streed voor de rechten van die Swarte in Zuid-Afrika, zo komt Baybaşin op voor de rechten van de Koerden in Turkije. Machtshebbers vinden het nooit leuk als hun top-positie wordt aangetast en dus schakelen ze alle middelen in om lastige potentieel betere kandidaten uit te schakelen.

Het hele verhaal is nogal omvangrijk en laat zich moeilijk samenvatten. De trouwe bezoekers kennen het wel. En de toevallige landers kunnen zich inlezen via de artikelen in het grijze intermezzo blok hieronder. Wat hier direct aan vooraf ging staat in het artikel I'm talking to your uniform 1. En voor de hoorzitting die morgen speelt wordt u aangeraden de publicatie van mr. drs. Boudine Berkenbosch 2 te lezen. U bent dan snel op de hoogte van de actuele gang van zaken.

Wilt u meer lezen over deze zaak?
Klap dit blok open door op de pijl te klikken.Desinformatie
Wanneer je fouten maakt, en je bent te laf of te dom om dat toe te geven, dan probeer je die te verbergen. Ze hopen er mee weg te kunnen komen door opzettelijk informatie achter te houden en verkeerde informatie door te geven. Een misdaad dus. Een georganiseerde misdaad zelfs. Feitelijk een georganiseerde misdaad met een terroristisch oogmerk.

Het onderliggende probleem is dat er zoveel mensen, direct en indirect, wetens en soms ook willens, bij betrokken zijn. Mensen op top-posities die andere kunnen aansturen. Maar ook mensen die de "onafhankelijke" journalisten kunnen beïnvloeden (lees: subtiel omkopen of afdreigen) in het verborgen houden van hun misdaden. De controle blijft uit en ze komen er mee weg.

Althans, dat was in het pre-internet tijdperk, waarin de machtshebbers alle controle hadden over de communicatie. Tappen, vervalsen, manipulatie via onjuiste persberichten en tegenstanders de mond snoeren door ze publiciteit te onthouden. Houdt het volk dom. Zorg dat ze te eten hebben, en bezig worden gehouden met TV-vermaak. Dat kun je ondertussen gewoon door gaan met je eigen egoïstische agenda. Geen haan die er naar kraait. Trial by Silence.

En zo kan het gebeuren dat politie en (zelfs) rechters een bepaald beeld voor ogen krijgen. Volgens het Wir haben es nicht gewusst voeren zij, niet gehinderd door enig eigen verantwoordelijkheidsgevoel of zelfstandig inzicht het Befehls ist befehl uit. Gechanteerd via de hypotheeklasten en met de dreiging van werkeloosheid is die keuze snel gemaakt. Dat is het overlevingsinstinct die je de onderlagen niet eens kwalijk kan nemen.


Machten scheiding
Maar met de bovenlagen is dat anders. Zij weten of behoren te weten dat hun daden onjuist zijn. Illegaal en inhumaan zelfs. Natuurlijk praten zij zichzelf goed. Ze verzinnen rechtvaardigingsgronden voor hun eigen wandaden: "Ja maar, hij is een crimineel. Daarom mag ik zijn rechten schenden.". Dat zijn de ergsten. Nee dus, dat mag niet. En als u een dergelijk onrecht zou worden aangedaan dan zou u ook hopen dat rechtschapen mensen u zouden ondersteunen in uw gerechtvaardigde (mensenrechten) belangen.

En binnen de Trias Politica is er dan nog het species rechtsprekers. De controlerende macht die verzuimt te controleren. Ze doen maar wat, en meestal in het voordeel van de andere twee takken die hen van werk en salaris voorzien. Die gaan nog verder. Zij menen dat ze ook de rechten van de "verdachte" mogen schenden. Als inquisiteurs van de Dungeon worden tong-extractors geplaatst om ze het zwijgen op te leggen, alvorens ze gebrandmerkt worden als misdadiger. Gewapende agenten die hem pletten tegen de muur wanneer hij naar zijn familie wil zwaaien.

Maar ook bezoekers/getuigen, zoals ondergetekende zonder enig strafblad, worden als (potentiële) misdadigers behandeld. Afgelopen zomer hebben we dat ook al een keer meegemaakt in de zaak van Micha Kat 3 en ook toen werden dezelfde fouten gemaakt 4. Ze leren het ook nooit. Het lijken wel stagiaires die zonder enig toezicht los worden gelaten op de maatschappij. Onverantwoordelijk.

Nu weer hetzelfde. Het HHC heeft, mede namens Baybaşin, een klacht/verzoek ingediend 5. De president van het gerechtshof begrijpt het verschil tussen een civiele- en een strafzaak niet. Vervolgens noemt hij eiser in geding 6 "verdachte/veroordeelde". Daarmee staat de vooringenomenheid schriftelijk vast. Dan zegt hij dat "de orde op de zitting wordt bepaald door de voorzitter". Dat is juist. Op de zitting, niet voorafgaande aan de zitting. Opnieuw een bewijs van vooringenomenheid.

Ik, en ook mijn ouders en een aanwezige hoogleraar, hebben het als nodeloos grievend ervaren dat wij behandeld werden als de F-side van een of andere hooligans club. Nimmer hebben wij daartoe enige aanleiding gegeven. Toch meent de Rechtspraak alle fatsoensnormen te moeten overtreden. Ook tegenover de familie en vrienden van de eiser in geding. Dat is buitengewoon schadelijk voor het toch al tanende imago, ondanks propaganda als "systeemwaarborgen voor de kernwaarden van de rechtspraak" 6, van de rechters. De zaal is bij voorbaat ontruimd.

Daarbij schrijft de president ook nog eens dat ik niet namens Baybaşin zou mogen spreken. Dat zie je heel vaak bij rechters. Ze beperken hun oordeel niet tot de gepresenteerde gegevens maar gaan allerlei zaken inlezen die er niet staan. En ze schromen zelfs niet om totaal nieuwe "feiten" te verzinnen. Opnieuw vooringenomenheid maar bovenal ook ondeskundigheid. Mijn klacht/verzoek was juist ingediend namens Baybaşin. Kennelijk is de president slecht gebrieft door de telefoontappers. Zij wisten, en daarmee behoorde de president te weten, dat het verzoek rechtstreeks van Baybaşin afkomstig was.

Ook al hebben de inlichtingendiensten hun taak verzuimd (het zijn typische compulsive-disorder-hoarders, ingegeven door paranoïde angst en onzekerheid) dan nog had het voor de rechter in de rede gelegen zich beter te informeren alvorens conclusies te trekken. Maar zelfs als ik dit verzoek niet namens Baybaşin had mogen doen, quid non, dan nog had ik als mens aan de door mij gemandateerde overheid mogen vragen om menswaardigheid. Of zijn wij, nu de stemmen gisteren zijn geteld, de komende vier jaar verder niet meer nodig?


Quis custodiet ipsos custodes?


U toch zeker? Bij deze dan ook aan een ieder van u die gelooft in rechtvaardigheid en menselijkheid: Steun Baybaşin, maar ook zijn familie en kinderen die hiervan al dagen de dupe zijn, door aanwezig te zijn en de rechterlijke macht te controleren in dit politieke schijnproces. Zoals president Philippart schreef: de zitting is openbaar.

Tot morgen 15:00u in Den Bosch
author: Ton   |   published: 26.05.2014   |   updated: 26.05.2014   |   comments: allowed

27.05.2014 15:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
01.06.2014 14:00u
Open Dag ISVW
Ton Derksen/Gerritsen
aanmelden
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.06.2014 10:00u
Micha Kat
Graffiti/Nout Wellink
Gerechtshof Amsterdam
 
23.06.2014 09:30u
Micha Kat
zaak Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014